-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước

Ngày cập nhật: 31/05/2013 10:37:43 SA

                                                   * HOÀNG VĂN MAI, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước, Người khẳng định rằng thi đua yêu nước là vấn đề cốt lõi để kháng chiến thành công và xây dựng đất nước phát triển không ngừng. Tinh thần yêu nước luôn gắn liền với thi đua yêu nước và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ tham gia tát nước tại Hà Tây, năm 1959 - Ảnh: TL


Trải qua quá trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, Bác Hồ luôn tin tưởng và khẳng định: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta”. Thấy rõ sức mạnh tổng hợp bắt nguồn từ tinh thần yêu nước và ý chí mạnh mẽ, quyết tâm của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của đông đảo quần chúng nhân dân bằng cách phát động phong trào thi đua yêu nước. Trong quan điểm, tư tưởng của Người: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bác Hồ luôn quan tâm, chú trọng phong trào thi đua yêu nước, Người coi thi đua là một phương pháp hiệu quả để phát huy cao độ lòng yêu nước của nhân dân, được thể hiện bằng những hành động cách mạng cụ thể trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác, trong kháng chiến cứu quốc hàng ngày của quần chúng nhân dân. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc như lời hịch cứu nước đã lôi cuốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực hưởng ứng tham gia. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc có đoạn viết: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều...; trong các việc thi đua ái quốc cần phải nêu rõ tinh thần cần, kiệm, liêm, chính...”. Người chỉ rõ: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho con người tiến bộ. Thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm”. Thi đua đã góp gần cải tạo và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Và “Thi đua ái quốc tức là làm cho nhân dân ấm no, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.

Xuất phát từ ý nghĩa vô cùng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước, Người kêu gọi: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua...”. Trong quan điểm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là một cách tốt nhất, hiệu quả nhất để khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường của đông đảo quần chúng nhân dân và khí phách, lòng tự hào của Dân tộc Việt Nam. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tính biện chứng khi gắn thi đua với yêu nước, yêu nước với thi đua đã thể hiện sâu sắc nhất bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vì người Việt Nam nào cũng mang trong mình tinh thần yêu nước và tìm thấy trong mình hành động, việc làm của phong trào thi đua yêu nước, “Vì thi đua là công việc thường xuyên hàng ngày” của mọi người. Thi đua yêu nước đã huy động cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đã quy tụ đông đảo quần chúng nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi giai đoạn cách mạng.

Từ ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đến nay, cách mạng Việt Nam đã phát động và tổ chức thực hiện thắng lợi rất nhiều phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Hũ gạo cứu đói- 1945”; “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”; “Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”; “Thi đua cần, kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình”; “Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang”; “Hai tốt”; “Bạch đầu quân” trong trồng cây, gây rừng; Thiếu niên nhi đồng “Làm nghìn việc tốt”; “Vững tay cày, chắc tay súng”; “Ba nhất- đạt thành tích nhiều nhất, đều nhất, giỏi nhất” trong quân đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn có các phong trào thi đua tiêu biểu chung cho toàn miền Bắc như: “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Lao động, giỏi, lao động sáng tạo’; “Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; Uống nước nhớ nguồn; “Vì người nghèo”; “Thi đua quyết thắng”; “Vì an ninh Tổ quốc”…

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Để đảm bảo phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là người cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Hơn nữa, để phong trào thi đua phát huy tác dụng to lớn trong đời sống xã hội, qua các phong trào thi đua phải có sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến sáng kiến, nhân rộng các điển hình tiên tiến để “Tránh cái dở, học cái hay của nhau”. Cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng, những người lãnh đạo phong trào thi đua phải có nhiệm vụ tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức phát động phong trào thi đua với mục đích, tiêu chí cụ thể và đạt hiệu quả thiết thực.

Cuối cùng, khâu rất quan trọng trong tổ chức thi đua là công tác khen thưởng. Vì thi đua còn mang lại cả lợi và danh, mỗi khi phong trào thi đua yêu nước được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng, đều khắp, được người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thì lúc đó sản phẩm lao động mang lại cho cá nhân, cho tập thể, cho xã hội nhiều hơn và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc phải được Nhà nước, cơ quan, đơn vị, địa phương khen thưởng, động viên kịp thời. Công tác khen thưởng đòi hỏi phải khen thưởng đúng việc, đúng người, khen người tốt, việc tốt, sẽ góp phần tạo ra khí thế thi đua trong sáng, lành mạnh, có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Người được khen thưởng thấy mình xứng đáng được tôn vinh, là tấm gương cho người khác học tập noi theo, người chưa đạt, chưa được khen thưởng thì cố gắng, tiếp tục phấn đấu vươn lên. Cơ quan và người làm công tác thi đua khen thưởng cần thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, khách quan tránh chạy theo thành tích, thiếu kiểm tra, thẩm định báo cáo thành tích không chính xác dẫn đến khen thưởng không đúng người, đúng việc làm ảnh hưởng, hạn chế, phản tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cả nước ta đang thực hiện phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo đó, với nhiệm vụ lớn lao đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tác dụng và ý nghĩa to lớn của công tác thi đua khen thưởng trong thời đại ngày nay.

Đã 65 năm trôi qua kể từ khi Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng giá trị triết lý về thi đua ái quốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cả nước đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm được điều này, chúng ta mới tạo dựng được sự bền vững, ổn định chính trị xã hội, xây dựng và phát triển bền vững nền kinh tế, đưa đất nước hội nhập quốc tế thành công; xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Lần xem: 1637  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  (Tư liệu) - Phát biểu của đồng chí Fidel Castro tại cuộc mít tinh quần chúng ở vùng giải phóng Quảng Trị (đồi 241, tháng 9/1973)
  Khi Fidel khóc ở Quảng Trị…
  Chủ tịch Fidel Castro: “Tôi sẵn sàng thăm lại Việt Nam”
  Tình cảm của người dân Việt Nam trong Quốc tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị