-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 30/07/2009 7:36:22 CH

(QT) - Kỳ họp 18 HĐND tỉnh Quảng Trị  khóa V diễn ra từ ngày từ ngày 29-30/7/2009. Sau đây là toàn văn nội dung báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2009 tại kỳ họp.

Sáu tháng đầu năm 2009, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do suy giảm kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và đạt được những kết quả quan trọng. 

Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy rõ hơn trong việc tham gia quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đời sống của nhân dân được cải thiện. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua do những tác động của suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nên tình hình phát triển kinh tế của tỉnh ảnh hưởng một số mặt, hiệu quả sản xuất kinh doanh một số ngành bị suy giảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu sản xuất đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc như ma túy, mại dâm, tai nạn giao thông... ngày càng gia tăng, là nỗi lo lắng của nhân dân. 

Sáu tháng đầu năm 2009, Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. 

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2009 như sau: 

I. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

1. Hoạt động giám sát: 

Sáu tháng đầu năm 2009, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban HĐND, giám sát, tiếp xúc đối thoại với cử tri hơn 58 điểm tại một số huyện, thị xã, một số ngành, đơn vị về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại- tố cáo kéo dài nhưng chưa được chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm, về việc thực hiện Nghị định 43/2006/ NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy biên chế và tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, về đề án xã hội hóa các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa -TDTT, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên... 

Hoạt động giám sát của TTND theo Nghị định 99/CP đã giám sát, kiểm tra hàng trăm vụ việc qua quá trình thực hiện chính sách pháp luật ở cơ sở, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đã góp phần ổn định tình hình, hạn chế đơn thư vượt cấp, xây dựng khối đại đoàn kết ở từng cộng đồng dân cư. 

Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ thông qua giám sát hơn 200 công trình đầu tư xây dựng ở cơ sở. Nhiều ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong tỉnh đã phát hiện, kiến nghị nhiều ý kiến xác đáng về những sai phạm trong đầu tư xây dựng ở cơ sở, góp phần đáng kể vào việc chống thất thoát, lãng phí về tài sản của nhà nước và của nhân dân trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 

2. Công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 38 điểm tiếp xúc cử tri cho các vị đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII. 

Các ý kiến, nguyện vọng của cử tri liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ chủ yếu tập trung vào kiến nghị chính sách đối với những người thôi việc theo Quyết định 176, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, những vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, quản lý dịch vụ internet, việc phân định địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế... Các ý kiến, kiến nghị đã được UBMT tỉnh tổng hợp gửi UBTƯMTTQVN trình bày tại kỳ họp. 

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa V, tính đến ngày 30/6/2009 Ban Thường trực UBMT tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Ban TT UBMT các huyện, thị xã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cho các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại hơn 100 điểm. 

Nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri sát với đời sống xã hội, tập trung vào các vấn đề về giá cả thị trường, tai tệ nạn xã hội, giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân, giống vật nuôi, cây trồng, các chính sách xã hội... đã được các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe, nắm bắt rõ thêm tình hình và có ý kiến đóng góp trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, việc tiếp xúc cử tri nhiều nơi vẫn còn hình thức, chất lượng chưa cao. Một số điểm chỉ có đại diện cử tri hoặc là cán bộ địa phương tham gia, nhân dân các thành phần lao động chưa quan tâm, ít tham gia tiếp xúc cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được đại biểu quan tâm phản ánh đầy đủ tại kỳ họp. 

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân: 

Ngoài việc chủ động tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định, định kỳ hàng tháng, Ban Thường trực UBMT tỉnh tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại phòng tiếp dân của tỉnh. 

Thông qua vai trò của Mặt trận trong việc giám sát thi hành Luật Khiếu nại tố cáo, nhiều ý kiến đóng góp của Mặt trận trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã góp phần đáng kể trong việc ổn định tình hình ở cơ sở, đồng thời phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trong lĩnh vực này. 

Trong 6 tháng đầu năm 2009, UBMT tỉnh đã tiếp nhận 4 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và phối hợp kiến nghị xử lý 4 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung chủ yếu là về chế độ chính sách, kiến nghị về khôi phục quyết định kỷ luật, kiến nghị về việc UBND tỉnh cấp phép cho các công ty tư nhân khai thác cát sạn gây sạt lở hai bên bờ sông Thạch Hãn, tố cáo tham nhũng... UBMT tỉnh đã nghiên cứu, xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng thời hạn và quy định của pháp luật. 

4. Công tác tham gia bầu Hội thẩm nhân dân cấp huyện: 

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII (số 724 và số 725/2009/UBTVQH12, ngày 16/01/2009) về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC hướng dẫn việc giới thiệu bầu và đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm TAND huyện, quận nơi thí điểm không tổ chức HĐND; Công văn số 3844/MTTƯ-BTT ngày 30/3/2009 của Ban TT UBTƯMTTQVN về việc giới thiệu Hội thẩm TAND cấp huyện nơi không tổ chức HĐND. BTT UBMT tỉnh cùng với lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng, danh sách nhân sự, đưa ra HĐND tỉnh bầu 145 vị hội thẩm TAND tại 7 huyện thí điểm không tổ chức HĐND. 

Về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần các vị Hội thẩm TAND huyện đều thực hiện đúng theo hướng dẫn của thông tư liên tịch số 01/2004/UBMTTQVN-TANDTC, thông tư số 03 ngày 05/3/2009 của TAND Tối cao, các hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. 

II. MẶT TRẬN TQVN VỚI VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG 

1. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư": 

Trên cơ sở 6 nội dung của cuộc vận động đã được triển khai hàng năm, Ban Thường trực UBMT các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2009 phù hợp với từng địa bàn gắn với các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội X MTTQVN tỉnh để không ngừng phát huy, mở rộng và nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động. 

Nội dung của cuộc vận động đã được triển khai lồng ghép với các cuộc vận động, các chương trình của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện có kết quả các cuộc vận động và phong trào yêu nước ở khu dân cư. Đặc biệt để thiết thực chào mừng Đại hội X MTTQVN tỉnh, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua theo 6 nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trọng các nội dung như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xã hội hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dân số KHHGĐ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường... 

Ban Thường trực UBMT tỉnh tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động, tăng cường chỉ đạo về cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động phong phú, đa dạng, sáng tạo với nhiều mô hình phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng khu dân cư. 

Do đó cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã đem lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã có 4 khu dân cư được chọn đi dự Hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu lần thứ III do UBTƯMTTQVN tổ chức tại Hà Nội tháng vào 8/2009. 

2. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo": 

Tiếp tục thực hiện Chỉ Thị số 42/CT-TU ngày 11/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị "Về việc lãnh đạo cuộc vận động giúp hộ nghèo xóa nhà ở dột nát, tạm bợ"; Nghị quyết số 5.3/2005NQ- HĐND, ngày 26/7/2005 của HĐND tỉnh khóa V- kỳ họp thứ 5 về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005- 2010"; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tập trung nguồn lực chủ yếu để thực hiện chương trình xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực UBMT tỉnh- Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh mở đợt cao điểm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" của tỉnh năm 2009 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19/5 đến ngày 18/11/2009. 

Tính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 10/6/2009, quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã thu được 3,050 tỷ đồng. Trong đó: 

-Nguồn quỹ "Vì người nghèo" kết dư năm 2008 chuyển sang năm 2009 là 510 triệu đồng, 

- Nguồn quỹ kêu gọi sự ủng hộ của UBMTTQVN các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh 740 triệu đồng, 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh ủng hộ: 91 triệu đồng, 

- Các tổ chức nước ngoài (Hội Vi Fi, tổ chức So Di); 1,7 tỷ đồng.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2009 đã hỗ trợ xây dựng được 169 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong danh sách điều tra, khảo sát đợt 3 trị giá 2,388 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hỗ trợ khó khăn đột xuất 84 triệu đồng. Hỗ trợ khám chữa bệnh trị giá 99 triệu đồng... 

Ban Thường trực UBMT tỉnh đã có công văn phối hợp với UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBMT các cấp trong tỉnh tiến hành rà soát, bình xét, lập danh sách các hộ nghèo đảm bảo quy trình, đúng đối tượng, minh bạch, khách quan, chính xác khi bình xét tại khu dân cư. Đồng thời UBMT tỉnh chỉ đạo UBMT các huyện, thị xã nắm lại danh sách các hộ nghèo đã được khảo sát đợt 3 để phối hợp với UBND các huyện, thị xã lập danh sách được hỗ trợ về nhà ở đúng đối tượng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

III. MỘT SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA UBMT TỈNH 

1. Đối với HĐND tỉnh: 

Trong thời gian qua việc điều hành của Thường trực HĐND đã có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo luật định. Các kỳ họp của HĐND tỉnh được tổ chức và điều hành đúng luật, phát huy dân chủ trí tuệ, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm về tình hình KT-XH, quốc phòng- an ninh của tỉnh. 

Tuy vậy, vai trò của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa phát huy tốt trong hoạt động, đặc biệt là nắm bắt tình hình ở địa bàn ứng cử và tiếp xúc cử tri còn hạn chế. Việc tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được chú trọng... Ban Thường trực UBMT tỉnh có một số ý kiến kiến nghị như sau: 

- Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo luật định trong việc tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ, chuẩn bị ý kiến xác đáng, trọng tâm để tham gia có hiệu quả vào các đề án, báo cáo trình kỳ họp và thực hiện quyền chất vấn chuẩn bị nội dung chất vấn tại tổ đại biểu. 

- Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường, tỉnh ta là một trong những đơn vị được Trung ương chỉ đạo làm điểm, vì vậy, trên cơ sở Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 của UBTVQH, HĐND tỉnh cần tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhất là lĩnh vực giám sát hoạt động UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. 

- Giám sát của TT HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã được tăng cường để xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết và thẩm định các đề án trình ra các kỳ họp HĐND tỉnh. Tuy vậy, việc chất vấn kiến nghị về các biện pháp cần thiết đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết chưa mạnh, vì vậy một số Nghị quyết ra đời chậm đi vào cuộc sống. 

2. Đối với UBND tỉnh: 

Sáu tháng qua UBND tỉnh đã quản lý, điều hành và đưa ra nhiều chương trình, dự án và giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Song bên cạnh đó nổi lên một số vấn đề cần quan tâm: 

- UBND tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác điều hành quản lý, nhất là các vấn đề về quản lý sử dụng đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy, trả lời thiếu thống nhất, chậm giải quyết theo thời hiệu của Luật Khiếu nại tố cáo, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính của chính quyền, các cơ quan, các ngành, các cấp trong tỉnh. 

- Vấn đề làm hồ sơ khen thưởng, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa được giải quyết, vấn đề này cử tri nhiều nơi phản ánh. Đề nghị UBND tỉnh, ngành LĐTBXH xúc tiến giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng để các đối tượng sớm được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước quy định. 

- Sau 3 năm, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong toàn tỉnh đã đi vào ổn định và đạt được nhiều kết quả. Tuy vậy trong quá trình hoạt động, các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng gặp không ít khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư, nhà thầu thiếu hợp tác trong việc cung cấp các thông tin, trả lời, giải trình theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh có những quy định ràng buộc việc hợp tác giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để huy động sự tham gia giám sát của người dân và nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình. 

- Thời gian qua, việc điều tra, khảo sát đối tượng hộ nghèo có nhà tạm theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ ở tỉnh ta tiến hành chậm, chưa đảm bảo quy trình. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã sớm xúc tiến điều tra, khảo sát, thống kê đối tượng hộ nghèo có nhà tạm theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng đối tượng theo quy trình bình xét từ thôn, bản, khu phố trở lên. Đồng thời có kế hoạch để tiếp nhận, quản lý, sử dụng kịp thời, có hiệu quả nguồn hỗ trợ của Trung ương theo chủ trương này. 

- Thời gian qua, sau khi Công ty TNHH Thống Nhất được phép khai thác Titan tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, một số người dân thôn Cang Giáng có đơn phản ánh về công ty TNHH Thống Nhất khai thác Titan gây ô nhiễm môi trường, triệt phá rừng phòng hộ và một số nội dung khác. Mặc dù các Ban, ngành chức năng của tỉnh, của huyện đã phối hợp, tập trung chỉ đạo, giải thích, tuyên truyền bằng các biện pháp nhưng đến nay tình hình vẫn chưa ổn định, đang diễn biến phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Ban, ngành chức năng phối hợp với huyện Gio Linh tuyên truyền, vận động, giải thích để quần chúng nhân dân hiểu và làm theo pháp luật. Đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, lập lại kỷ cương, phép nước, đưa các hoạt động của doanh nghiệp trở lại bình thường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

                    (Nguồn UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 3233  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  (Tư liệu) - Phát biểu của đồng chí Fidel Castro tại cuộc mít tinh quần chúng ở vùng giải phóng Quảng Trị (đồi 241, tháng 9/1973)
  Khi Fidel khóc ở Quảng Trị…
  Chủ tịch Fidel Castro: “Tôi sẵn sàng thăm lại Việt Nam”
  Tình cảm của người dân Việt Nam trong Quốc tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị