Xây dựng văn hóa ở cơ sở là xây dựng văn hóa nông thôn mới


Ngày cập nhật: 01/06/2019 14:58:20

(QT) - Nói đến nông thôn tức là nói đến làng (thôn, bản), xã, vì vậy xây dựng nông thôn mới (NTM) tất yếu phải xây dựng làng văn hóa để làm nền tảng, bảo đảm tính bền vững cho sự phát triển dài lâu của NTM. Điều này cũng đáp ứng đúng yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM là phải có 70% thôn, làng, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do đó, những năm qua, các địa phương đã quan tâm xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa cơ sở.

 

Người dân thôn Mai Lộc II, Cam Chính, Cam Lộ cùng các chiến sĩ đóng quân trên địa bàn ra quân trồng cây cảnh dọc các tuyến đường​

 

Sau nhiều năm triển khai, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa. Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, văn hóa phải là nền tảng tinh thần của nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương bên cạnh việc tập trung phát triển KT-XH đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Làng Mai Lộc II, xã Cam Chính, Cam Lộ, sau khi phát động chương trình xây dựng NTM, Ban điều hành làng văn hóa và toàn thể nhân dân đã đồng tình, hưởng ứng ra sức chung tay xây dựng bộ mặt làng quê ngày càng thêm khang trang. Ban điều hành làng văn hóa Mai Lộc II và mỗi hộ dân trong làng bắt tay vào xây dựng làng văn hóa và xây dựng NTM từ những việc làm cụ thể và thiết thực trên cơ sở phát huy nội lực. Đến nay, các công trình cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm ngăn nắp, xanh, sạch, đẹp, bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc. Người dân Mai Lộc II ai cũng phấn khởi sẵn sàng đóng góp ngày công và tiền của để xây dựng các công trình công cộng như đóng góp 64 triệu đồng xây dựng đường hoa 1,2 km; gần 200 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng công cộng; các panô, áp phích, sân bóng, nhà văn hóa thôn cũng được xây dựng một phần từ sự đóng góp sức dân.

 

Sở dĩ có sự đồng lòng chung sức đó là nhờ Ban điều hành làng Mai Lộc II đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận hộ dân; tổ chức các cuộc họp làng để người dân được tham gia bàn bạc xây dựng kế hoạch xây dựng NTM, xây dựng làng văn hóa, các hộ gia đình kí cam kết thực hiện. Mặt khác, Ban điều hành làng văn hóa Mai Lộc II cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… từ đó tạo ra các phong trào thu hút và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, góp phần làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, khơi dậy tình yêu lao động, hăng say sản xuất trong nhân dân. Việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa còn được thực hiện lồng ghép với việc triển khai ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và vận động người dân thực hiện các chính sách dân số, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa…

 

Thôn Mai Lộc II, Cam Chính, Cam Lộ quyết tâm giữ vững danh hiệu văn hóa xuất sắc cấp tỉnh​

 

Văn hóa làng xã là hệ thống những giá trị được hình thành trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt tinh thần của cộng đồng cư dân ở một làng, một xã được chắt lọc, vun đắp nên từ bao đời nay. Xây dựng làng văn hóa trong NTM bao gồm nhiều mặt như thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn hóa; người dân cũng tự xây dựng các quy định về tổ chức sản xuất, bảo vệ các công trình công cộng…; xây dựng thiết chế văn hóa; bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và nhiều hoạt động khác do chính quyền địa phương phát động… Vì vậy, khi xây dựng làng văn hóa mỗi người dân đã tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, cộng đồng chung sức, quyết tâm xây dựng khu dân cư tiên tiến văn hóa xuất sắc. Việc xây dựng văn hóa trong NTM bao hàm cả việc xây dựng con người mới, xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, hiện đại và nhân văn trên nền tảng bản sắc văn hóa của dân tộc.

 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực hiện tương đối đồng đều, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng được duy trì; các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng được đầu tư, tu bổ, tôn tạo, các giá trị văn hóa truyền thống địa phương được lưu giữ. Đến nay, toàn tỉnh có 139 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa cộng đồng; trên 96,4% làng, bản, khu phố được công nhận làng, bản, khu phố văn hóa; có 90,9% gia đình được công nhận gia đình văn hóa…Kết quả này là tiền đề quan trọng về tiêu chí văn hóa để tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thông qua các phong trào, nhiều nét đẹp trong văn hóa, lao động sản xuất đã được hình thành.

 

Phong trào thể dục thể thao được quan tâm phát triển ở vùng núi Đakrông​

 

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Để làm được việc này, phải nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mọi người dân về vị trí, vai trò, tầm chiến lược của nhiệm vụ văn hóa nói chung và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nói riêng. Khắc phục những hạn chế, khó khăn, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiên đại hóa nông nghiệp, nông thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đời sống văn hóa. Cụ thể hóa những nhiệm vụ, nội dung mới về lĩnh vực văn hóa vào trong các tiêu chí. Tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào xây dựng NTM, xây dựng làng văn hóa… làm cho các phong trào thực sự đi vào cuộc sống của từng người dân và cộng đồng dân cư. Thường xuyên tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả xây dựng các phong trào xây dựng NTM và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền và nhân dân ở các địa phương tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa ở cơ sở. Kết quả từ việc xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa ở cơ sở đã xây đắp được những giá trị tốt đẹp trong đời sống của nhân dân, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức tự lực tự cường của người dân hăng hái tham gia các phong trào. Nhờ biết phát huy nội lực, biết huy động những giá trị văn hóa, cả vật chất và tinh thần vào xây dựng NTM và thực hiện tốt tinh thần dân chủ, người dân biết đồng sức, đồng lòng nên tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được đẩy nhanh và đạt nhiều kết quả thiết thực, đời sống người dân ngày một nâng cao.

 

Võ Thái Hòa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ