Phát triển dân số theo hướng nâng cao chất lượng và bền vững


Ngày cập nhật: 28/09/2018 17:06:05

(QT) - Quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, từ tình hình thực tiễn của tỉnh, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, họp ngày 19/4/2018 đã thống nhất ban hành Chương trình hành động với những nội dung quan trọng và phù hợp. Trên tinh thần ấy, ngành Dân số Quảng Trị từng bước thay đổi, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số theo hướng phát triển bền vững, phù hợp trong tình hình mới.

 

Một buổi sinh hoạt CLB tư vấn và khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho đoàn viên, thanh niên

 

Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Chính vì vậy, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Quảng Trị đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu DS-KHHGĐ vào nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, làm gương cho người dân; kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Trong thời gian qua, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tích cực phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông vận động gắn với cung cấp các dịch vụ KHHGĐ; xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể can thiệp vào các địa bàn có mức sinh, tỉ lệ sinh con thứ 3 và tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao; duy trì và mở rộng các đề án sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân…Qua đó, chuyển tải một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả những thông tin hữu ích, thiết thực về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ đến người dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên cũng được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức của vị thành niên, thanh niên về vấn đề sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội, xây dựng một xã hội văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

 

Mục tiêu tổng quát của chính sách DSKHHGĐ trong tình hình mới là giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Một số mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), ổn định quy mô dân số 674.000 người; khống chế tỉ số giới tính khi sinh không vượt quá 112,5 trẻ trai/100 trẻ gái... Đến năm 2030, duy trì mức sinh thay thế, chủ động giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số và phân bổ dân cư; điều chỉnh mức sinh phù hợp giữa nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng; giảm tỉ số giới tính khi sinh và đưa tỉ số này ở mức dưới 109 trẻ nam/100 trẻ gái; tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức bình quân của cả nước.

 

Để thực hiện các mục tiêu trên, ngoài những phần việc đã triển khai, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân số. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài. Thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng đa dạng hóa các hình thức, phương pháp truyền thông; nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên các cấp và cộng tác viên dân số ở thôn, bản, khu phố… nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, chuyển đổi hành vi về dân số trên tất cả các lĩnh lực quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng nhóm đối tượng. Ưu tiên tập trung tuyên truyền tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển và các vùng, đối tượng có mức sinh cao. Nâng cao nhận thức, hành vi về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo dư luận xã hội lên án hành vi phân biệt, đối xử giới. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình truyền thông tại cộng đồng như mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân; câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi; mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên và một số mô hình khác. Đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giới và bình đẳng giới trong và ngoài nhà trường theo hướng hiện đại, khoa học.

 

Tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên ở thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực nhằm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp, các ngành đáp ứng với yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số. Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của địa phương đối với công tác dân số như: Chính sách khuyến khích xây dựng mô hình thôn, bản, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến các xã có mức sinh cao, xã khó khăn; nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số; chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số...; xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ cho cộng tác viên dân số thôn bản, khu phố, cụm dân cư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ này trong tình hình mới. Tăng nguồn lực đầu tư của địa phương cho công tác dân số, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm bảo đảm nguồn lực, đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số của địa phương.

 

Hiếu Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở Đakrông (20/3/2019)
Tạo bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (19/3/2019)
Nhiều cách làm hay trong xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (19/3/2019)
Thách thức trong tiến trình thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao ở Quảng Trị (16/3/2019)
Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (15/3/2019)
Giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp (14/3/2019)
Tuổi trẻ Viễn thông Quảng Trị xung kích trong công tác xã hội, từ thiện (14/3/2019)
Người nông dân hiến đất xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn (14/3/2019)
Một cán bộ phụ nữ tiêu biểu, hết lòng với công tác hội (13/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ