Những vấn đề đặt ra khi sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị


Ngày cập nhật: 15/01/2021 04:40:10

(QTO) - Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18) và Nghị quyết số 19- NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết 19) ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” (Nghị quyết 39) tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả nổi bật.

 

Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của trung ương, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các nghị quyết một cách phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh. Nhờ vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Quảng Trị đã sắp xếp, sáp nhập 141 đơn vị hành chính cấp xã thành 125 đơn vị, giảm 16 đơn vị. Trước sắp xếp số lượng cán bộ, công chức cấp xã 2.796 người, sau sắp xếp còn 2.620 người, giảm 176 người. Hiện đang dôi dư so với quy định 233 người, trong đó đối với 17 xã, thị trấn mới dôi dư 125 người, dự kiến bố trí giảm dần trong thời gian tới để đến 31/12/2024 đảm bảo số lượng cán bộ, công chức theo đúng quy định. Đối với các xã, phường, thị trấn không thuộc diện sắp xếp, số lượng cán bộ, công chức dôi dư là 108 người, dự kiến thời hạn giải quyết dôi dư đến 31/12/2021. Với tổ chức bộ máy khối đảng, tỉnh đã sắp xếp mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung hoạt động các ban đảng và cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Qua đó, giảm 11 biên chế và tiết kiệm nhiều chi phí hoạt động. Tổ chức sắp xếp để giảm 10 phòng, 2 phó trưởng ban, 8 trưởng phòng và 13 phó trưởng phòng của các phòng chuyên môn, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng tất cả các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm. Hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, giảm 11 biên chế. Thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện. Thí điểm thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở 2 huyện Gio Linh và Cam Lộ. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của 6/6 cơ quan chuyên trách thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Đã sắp xếp giảm 26 phòng, 1 chi cục thuộc sở; 12 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục. Nhờ vậy, giảm 30 cán bộ quản lý thuộc các sở, ngành. Sắp xếp lại 35 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và cấp huyện thành 12 ban, giảm 23 ban.

 

Thực hiện Nghị quyết 19, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sáp nhập, hợp nhất 309 đơn vị sự nghiệp công lập khối nhà nước thành 145 đơn vị, vượt 14,7% so với mục tiêu nghị quyết đặt ra đến năm 2021. Qua sắp xếp toàn tỉnh giảm 309 cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp, tinh giản 1.447 biên chế sự nghiệp so với năm 2015. Về thực hiện tự chủ các đơn vị, giai đoạn 2015 - 2021, dự kiến có 54 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chuyển thành công ty cổ phần, công ty hợp danh. Kết quả, đã thực hiện 47 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 3 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

 

Như vậy, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp phó, giảm cấp trung gian, liên thông trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Việc sắp xếp bố trí cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với tinh giản biên chế tạo động lực phát huy năng lực, sở trường công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; giảm chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm cho chi đầu tư, đảm bảo tốt hơn công tác chỉ đạo điều hành, quản lý ở địa phương...

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì thực tế việc sắp xếp, tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn mang tính cơ học. Đầu mối trực thuộc một số nơi đã được sắp xếp tinh gọn nhưng chưa phù hợp, chưa có sự gắn kết. Nhiều văn bản pháp luật chưa theo kịp quá trình sắp xếp, đổi mới nên khi ban hành đề án, phương án sắp xếp đơn vị xong thì phải dừng lại. Chưa có văn bản quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế nên việc tự chủ, xã hội hóa trên lĩnh vực này chậm. Việc rà soát thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn tâm lý nể nang, ngại va chạm; chưa được tiến hành đồng thời với đánh giá CBCCVC và sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, kết quả tinh giản chủ yếu thông qua cắt giảm biên chế chưa tuyển dụng hoặc biên chế đã nghỉ hưu chứ chưa thật sự loại bỏ người kém năng lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

 

Tỉnh Quảng Trị xác định, thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 gắn với thực hiện Nghị quyết 39 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, vừa là yêu cầu cấp thiết vừa mang tính chiến lược, lâu dài nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện các nghị quyết trên. Muốn vậy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác quản lý, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế đã ban hành. Xác định rõ khung vị trí việc làm để rà soát, cân đối, điều chỉnh, bổ sung biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu so với tổng biên chế được giao đến năm 2021 nhằm bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường nắm bắt và xử lý kịp thời tư tưởng, diễn biến tâm tư của CBCCVC. Tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, phát hiện mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và có hiệu quả. Hằng năm, cần đưa kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vào tiêu chí chính để đánh giá, xác định vị trí công tác của người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

109372271
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort