Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống


Ngày cập nhật: 17/10/2020 12:34:25

(QTO) - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra từ ngày 14-16/10/2020 đã thành công tốt đẹp. Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Vấn đề quan trọng sau Đại hội là nhanh chóng quán triệt, triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

 

Với tinh thần nhìn lại để đi tới với những bước đi vững chắc, bền vững, bài học kinh nghiệm được Đại hội phân tích, bàn thảo và rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đó là phải luôn giữ gìn và phát huy khối đoàn kết thống nhất trong đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Luôn quán triệt và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu phát triển của địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, hiệu quả. Quán triệt và thực hiện đúng phương châm “Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

 

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm và thực tiễn chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra các chỉ tiêu và chương trình phát triển chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,5 - 8%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 - 90 triệu đồng. Đến năm 2025 cơ cấu kinh tế (tính theo GRDP): nông nghiệp 15%, phi nông nghiệp là 85%. Tỉ trọng tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP giai đoạn 2021 - 2025 là 50%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 21.500 - 22.500 tỉ đồng. Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 75%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giai đoạn 2021- 2025 từ 1 - 1,5%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75 - 80%. Số lao động được tạo việc làm mới bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 là 12.000 lao động. Huy động các nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao; 100% làng, thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao. Đến năm 2025, trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia: cấp mầm non đạt 70%; cấp tiểu học đạt 80%, cấp THCS: 80%, Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt 60%, cấp THPT đạt 60%. Đến năm 2025, đạt tỉ lệ 11 bác sĩ/1 vạn dân, 35 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 98%; tuổi thọ trung là 70 tuổi; tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở thành thị là 97%; tỉ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn là 97,5%; tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đạt 98%; tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn đến đạt 60%...

 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ nêu trên, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; chuyển hóa những bất lợi, khó khăn thành tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đi đôi với phát triển kinh tế phải chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tất cả đều tập trung cho mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

 

Từ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chuyển đi thông điệp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả sau 30 năm lập lại tỉnh, quyết tâm giữ vững đoàn kết, kiên trì đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Từ niềm vui thành công của Đại hội lần này, vấn đề đặt ra cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, các địa phương trong tỉnh là phải kịp thời quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp sự phát triển chung của cả nước.

 

QUẢNG TRỊ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
Phải khẳng định chưa có Đại hội đảng bộ tỉnh lần nào thành công như đại hội lần thứ XVII. Thể hiện qua một số tiêu chí sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cao, vượt bậc nhiệm kỳ trước và cao hơn các tỉnh trong khu vực. Mục tiêu bao trùm là đưa tỉnh QT phát triển đạt mức trung bình cả nước đã đạt được. Đề án nhân sự cơ bản và "trúng" chỉ đạo gần như tuyệt đối. Dư luận xã hội đồng tình, đánh giá rất cao...Một số tồn tại, hạn chế tuy còn có ý kiến nhưng là chuyện vặt và dễ hiểu...
Ph?m Bình - 19/10/2020 12:05:56 CH

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

97991875
izmir escort bayan izmir escort bayan