Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước


Ngày cập nhật: 21/09/2020 04:25:42

(QTO) - Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 vừa họp bàn và quyết định sẽ tổ chức đại hội vào tuần đầu tháng 10/2020. Đây là dịp để tổng kết, đánh giá, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; rút ra bài học kinh nghiệm, định vị rõ hơn tiềm năng, thế mạnh và khó khăn, thách thức để xác định những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, quyết tâm xây dựng Quảng Trị tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh được phát động sôi nổi, rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, như các phong trào: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động Nhân dân hăng hái thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong xã hội.

 

Để thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; từ đó biến thành hành động cụ thể trong lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Trước mắt là thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh, nhất là COVID-19.

 

Cán bộ, Nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tìm cách khắc phục khó khăn do cơn bão số 5 gây ra và ảnh hưởng nặng nề của COVID-19 để lao động sản xuất, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công tác quản lý, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao để sản xuất và cung ứng nhiều hàng hóa cho xã hội và xuất khẩu; đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước, tập thể, cá nhân; làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Kịp thời biểu dương gương người tốt - việc tốt; xây dựng, bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong xã hội. Chú trọng khen thưởng đối tượng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cơ sở, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quan tâm khen thưởng, tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích trong phát triển kinh tế, đóng góp nhiều cho ngân sách và có trách nhiệm với cộng đồng; khuyến khích phong trào khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Việc khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định.

 

Mặt khác, đẩy mạnh cải cách hành chính và lề lối làm việc trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ chính trị, hướng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
Tôi rất mong phong trào thi đua yêu nước lần này phải khen, thưởng đúng và trúng tập thể, cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu. Đồng ý cũng phải có "cơ cấu" để động viên, cổ vũ nhưng đừng bị "lóa mắt" bởi những tiêu chí phụ mà quên hẳn đi nhiệm vụ, chức năng, công việc chính. Ví dụ: Không nên khen, thưởng những địa phương giải ngân kém, nhiều đường giao thông bị tắc nghẽn, kế hoạch đầu tư XDCB bị điều chỉnh nhiều Không nên khen, thưởng các đơn vị nộp ngân sách kém...
Nguy?n Vi?t Linh - 28/09/2020 11:02:34 SA
Một tỉnh chỉ có thể phát triển được khi phải biết tôn trọng thực tiễn. Về phát triển kinh tế, nếu khen ngành Nông, Lâm, Thủy sản thì rất thuyết phục mọi người nhưng nếu khen, thưởng công thương thì nên coi lại, không thể lấy nhiều dự án năng lượng nằm ngoài kế hoạch 2016-2020 để "coi là thành tích" mà ngược lại đó phải là hạn chế về tầm nhìn, về quy hoạch, kế hoạch...Rất nhiều ví dụ khác nữa nên rất mong cán bộ làm công tác thi đua, tham mưu phải công tâm, khách quan, hiểu đúng, làm đúng ?
Nguy?n Vi?t Linh - 28/09/2020 11:28:19 SA

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

98311733
izmir escort bayan izmir escort bayan