Tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh


Ngày cập nhật: 16/03/2020 05:39:24

(QT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 1/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thông báo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc (Đại hội toàn quốc) lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ (Đại hội Đảng bộ) tỉnh lần thứ XVII.

 

Việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh. Đồng thời qua đó tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, giúp các cấp uỷ nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp cần được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lấy ý kiến, đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian.

 

Việc lấy ý kiến cần bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tại đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân. Ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề trong mỗi dự thảo văn kiện. Báo cáo tổng hợp vừa phải có tính khái quát, vừa phải cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận; nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, nhưng không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp.

 

Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lấy ý kiến tham gia gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII lấy kiến tham gia là Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia được thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho từng dự thảo văn kiện. Cần tập trung nêu những vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ được tổ chức thông qua các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và trong Đại hội tiếp tục thảo luận, tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu dự Đại hội. Thời gian tổ chức lấy ý kiến bắt đầu từ tháng 3 và hoàn thành trước 30/8/2020.

 

Để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của một số đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; Hội thảo lấy ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan chuyên ngành, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh; Hội thảo phản biện dự thảo Báo cáo chính trị; Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Hội thảo lấy ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành Trung ương, chuyên gia Bộ, ngành Trung ương. Toàn văn nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được đăng trên Báo Quảng Trị, Đài PH-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

 

Để việc tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện được chính xác, đánh giá được xu hướng của các loại ý kiến, khi tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội các cấp cần phản ánh được số lượng ý kiến phát biểu so với số đại biểu tham dự. Đối với ý kiến của các tầng lớp nhân dân phải lượng hoá được số người tham gia ý kiến qua các hội nghị lấy ý kiến của các đoàn thể; số đơn, thư của nhân dân tham gia ý kiến gửi đến cấp uỷ. Khi tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau, cần cố gắng lượng hoá, thống kê để đánh giá đúng thực chất các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác nhau. Trình tự tổng hợp được thực hiện thứ tự từ đại hội, hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lên đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và đảng uỷ trực thuộc, đảng bộ tỉnh.

 

Với mục đích, ý nghĩa việc lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII như đã đề cập ở trên, các cấp uỷ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức lấy ý kiến đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian theo yêu cầu. Đồng thời phân công, bố trí cán bộ là những cán bộ, đảng viên am hiểu về nội dung các văn kiện, có năng lực tổng hợp để làm công tác tổng hợp ý kiến. Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ ý kiến cần tập hợp để trình cấp có thẩm quyền tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đây chính là mục tiêu nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trong Đảng và toàn xã hội tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sáng kiến kinh nghiệm, đừng như “gà đẻ trứng”! (28/3/2020)
Trao đổi một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng (27/3/2020)
Trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách, cần nêu cao tinh thần đoàn kết (23/3/2020)
Tạo đà cho doanh nghiệp vượt khó (21/3/2020)
Nâng cao vai trò của hội thẩm nhân dân trong công tác xét xử (20/3/2020)
Tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh (16/3/2020)
Chân dung người lính Gạc Ma (14/3/2020)
Phòng chống COVID-19, cả cộng đồng cùng ngồi chung thuyền (13/3/2020)
Để phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển (9/3/2020)

Trực tuyến

87098452
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ