Để phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển


Ngày cập nhật: 09/03/2020 05:56:02

(QT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đây cũng là dịp để thể hiện quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2020 “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, động viên các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Vấn đề đặt ra có tính xuyên suốt trong công tác thi đua khen thưởng là phải đi vào thực chất, thực sự góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều điểm mới và mang lại kết quả tích cực… Tuy nhiên, ở một số ngành, địa phương, phong trào thi đua chưa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thường xuyên; nội dung và mục tiêu thi đua chưa đi sâu vào đời sống xã hội; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình chưa kịp thời. Công tác khen thưởng ở một số ngành, địa phương chưa toàn diện, tỉ lệ xét khen thưởng có mặt chưa hợp lý nên chưa động viên tốt phong trào thi đua…

 

Để phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/ 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Tổ chức phát động phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm hòa bình và ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năng lực quản lý nhà nước.

 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với các cấp, các ngành để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng trong thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Để phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, tránh sự phô diễn thành tích, chạy theo thành tích, công tác thi đua, khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Quá trình thực hiện, phải lựa chọn được các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, xứng đáng để khen thưởng. Lâu nay cũng có nhiều trường hợp quá đề cao, tôn vinh cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong khen thưởng mà ít quan tâm đến cán bộ, viên chức, người lao động trực tiếp. Do đó cần chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác; quan tâm khen thưởng người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất.

 

Xây dựng kế hoạch để phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua đó phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, qua đó bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát triển mạng lưới y tế rộng khắp để chăm sóc sức khỏe của Nhân dân (25/5/2020)
Du lịch nội địa: Giảm giá, tăng ưu đãi và yếu tố chất lượng (23/5/2020)
Cần có giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương (22/5/2020)
Nhớ lời Bác dạy “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (18/5/2020)
Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành động phá hoại tài sản của nông dân (16/5/2020)
Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ: Xử lý nghiêm để loại bỏ tâm lý “xả stress” sau dịch (15/5/2020)
Để văn hóa thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển (11/5/2020)
Từ việc doanh nghiệp cho dân mượn tiền “cứu đói”... (9/5/2020)
Hỗ trợ khó khăn vì COVID-19 phải kịp thời, đúng đối tượng (8/5/2020)

Trực tuyến

89785297
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ