Làm tốt công tác xây dựng Đảng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội


Ngày cập nhật: 13/01/2020 05:08:17

(QT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra trong tuần qua, nhiều đại biểu khẳng định nhờ Đảng bộ tỉnh quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng nên đã góp phần đem lại những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lần đầu tiên sau 7 năm tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 7,72%; thực hiện đạt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Văn hóa, xã hội đạt được kết quả tích cực hơn các năm trước. Cải cách hành chính được quan tâm, đẩy mạnh; quốc phòng và an ninh được củng cố và tăng cường.

 

Có thể nói năm 2019 các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Một số cách làm mới trong xây dựng Đảng những năm qua của Đảng bộ tỉnh được Trung ương ghi nhận và nhân dân đánh giá cao, được tiếp tục thực hiện có chiều sâu. Chẳng hạn như việc thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; duy trì Diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Những hoạt động trên có tác động thiết thực, làm chuyển biến các mặt công tác, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp.

 

Trong năm, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển” với các giải pháp trọng tâm về nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương, cơ sở trong hai ngày nghỉ cuối tuần để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; kiểm tra, hướng dẫn, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, thực hiện cụ thể từng nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới và các dự án trọng điểm. Việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cũng được triển khai quyết liệt; đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch những nhân tố mới, cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh đều thực hiện thống nhất theo quy trình chặt chẽ; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác xây dựng Đảng năm qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị thực hiện thiếu quyết liệt; việc kiện toàn sắp xếp bộ máy bên trong của các sở, ngành có thời điểm chậm so với yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo, ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn còn khó khăn, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Việc triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có việc còn chậm, thiếu dứt điểm, có vụ việc để kéo dài, vượt cấp; tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai phát sinh nhiều... Những hạn chế trên cần phải có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; là năm tỉnh xác định chủ đề “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TWcủa Bộ Chính trị, Kế hoạch 141-KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với các ngày lễ kỉ niệm lớn trong năm. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cam kết trách nhiệm của ban thường vụ, người đứng đầu cấp uỷ, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

Thực hiện nghiêm nội dung nêu gương theo các quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy hệ thống chính trị, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài để tham gia, bố trí vào cấp ủy và các chức vụ tương xứng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lí tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng, giữ vững kỉ cương, kỉ luật. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

Mỗi cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm để làm chuyển biến tích cực các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; phấn đấu về đích các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo đà cho bước phát triển toàn diện trong nhiệm kì 2020-2025.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sức xuân mới, thắng lợi mới! (24/1/2020)
Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (20/1/2020)
Học cách hành xử theo luật (18/1/2020)
Để không còn những nỗi đau do rượu, bia gây ra (17/1/2020)
Làm tốt công tác xây dựng Đảng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội (13/1/2020)
Cần chấm dứt tình trạng cán bộ công quyền gây khó khăn, hù dọa doanh nghiệp (11/1/2020)
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (10/1/2020)
Để Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước (6/1/2020)
Đề thi giỏi văn quốc gia, chàng trai người Mông và Ngạn trong “Mắt biếc” (4/1/2020)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ