Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: 10/01/2020 06:21:22

(QT) - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, hướng đến mục tiêu TTHC được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về TTHC đạt mức trên 80% vào năm 2020. Trong đó, công tác kiểm soát TTHC đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách TTHC. Kiểm soát TTHC có hiệu quả là hoạt động mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức nhưng đồng thời không để sơ hở trong công tác quản lí nhà nước. Thông qua việc kiểm soát TTHC, mọi TTHC sẽ được công khai hóa và thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh tình trạng tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện TTHC tại nhiều cơ quan hành chính.

 

Trong thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác quản lí nhà nước về kiểm soát TTHC cũng như hoạt động cải cách TTHC và đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải cách mới hoặc tập trung đẩy mạnh hơn như tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, chỉ đạo rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình giải quyết TTHC và trách nhiệm của người đứng đầu đối với cải cách TTHC; hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ để hỗ trợ cho việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình giải quyết TTHC.

 

Mặt khác, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong tất cả các lĩnh vực quản lí nhà nước ở các cấp chính quyền, nhất là TTHC, quy định có liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế.

 

Nhờ vậy, việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được các đơn vị, địa phương áp dụng nhiều giải pháp tích cực và đem đến những chuyển biến rõ rệt. Tỉ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm. Tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện ngày càng được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được tăng cường. Đặc biệt, việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động là một bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC được tăng cường. Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan chuyên môn, địa phương triển khai thuận lợi, hiệu quả. Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện đã được các đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ và thống nhất biện pháp tháo gỡ, nhằm giúp cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới. Những kết quả đạt được nêu trên cho thấy quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào nền nếp và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản quy phạm pháp luật mới gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ công bố, công khai TTHC. Một số TTHC do các bộ, các sở, ban, ngành trình công bố có nội dung chưa đầy đủ, chính xác hoặc chưa kịp thời chuẩn hóa. Việc gửi quyết định công bố cho cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC và UBND cấp xã chưa kịp thời và đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong theo dõi việc công khai, kiểm soát quá trình thực hiện theo các TTHC đã công bố; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC đang còn ít. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao do tâm lí muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp; việc bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo kinh nghiệm, năng lực và do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên bị thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao…

 

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; niêm yết công khai TTHC bằng các hình thức phù hợp để người dân và doanh nghiệp nắm bắt được quy trình khi thực hiện TTHC theo quy định. Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng đối với công tác kiểm soát TTHC.

 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn toàn tỉnh, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh của công dân qua đường dây nóng về TTHC; chấn chỉnh, xử lí nghiêm minh, kịp thời những sai phạm gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

 

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát TTHC định kì đánh giá các quy định hành chính trên lĩnh vực mình đang thực hiện, qua đó kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát TTHC. Gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân; hằng năm có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân về dịch vụ hành chính công tại tỉnh. Kiểm soát TTHC là nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính, cải cách TTHC. Kiểm soát TTHC hiệu quả sẽ đem đến những tác động tích cực đối với người dân và doanh nghiệp cũng như góp phần gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với đời sống người dân, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong những năm tới.

 

Hải Đăng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sức xuân mới, thắng lợi mới! (24/1/2020)
Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (20/1/2020)
Học cách hành xử theo luật (18/1/2020)
Để không còn những nỗi đau do rượu, bia gây ra (17/1/2020)
Làm tốt công tác xây dựng Đảng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội (13/1/2020)
Cần chấm dứt tình trạng cán bộ công quyền gây khó khăn, hù dọa doanh nghiệp (11/1/2020)
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (10/1/2020)
Để Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước (6/1/2020)
Đề thi giỏi văn quốc gia, chàng trai người Mông và Ngạn trong “Mắt biếc” (4/1/2020)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ