Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội


Ngày cập nhật: 30/09/2019 06:09:21

(QT) - Tại Hội nghị về tín dụng chính sách xã hội được tổ chức vừa qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã nhấn mạnh: “Có thể nói Ngân hàng Chính sách xã hội và chính sách tín dụng là một trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2015 - 2018, số hộ nghèo giảm rất nhanh, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

 

Như chúng ta đều biết, chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là chính sách xây dựng được mối liên kết giữa Nhà nước - thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - với các tổ chức, đoàn thể và người nghèo. Đối với tỉnh Quảng Trị, trong điều kiện của một tỉnh còn khó khăn nhưng đã thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả to lớn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng đã làm cho bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc, qua đó hạn chế tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở khu vực nông thôn. Đến nay, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt 2.560 tỉ đồng, tăng 52% so với năm 2004, bình quân hằng năm tăng trên 10%; tỉ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,41% năm 2014 xuống còn 0,18%, thấp hơn mức bình quân chung toàn hệ thống NHCSXH.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đó là ở một số địa phương, chất lượng tín dụng chính sách chưa tốt; nguồn vốn của địa phương ủy thác qua NHCSXH còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu cho vay; một số đối tượng thụ hưởng chưa tiếp cận được nguồn vốn một cách kịp thời khi có nhu cầu. Công tác phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc sử dụng vốn, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ kĩ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến một bộ phận người vay sử dụng vốn vay chưa thực sự hiệu quả. Một số hộ nghèo, đối tượng chính sách còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy hiệu quả vốn vay và trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng…

 

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/1/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chương trình hành động số 117-CTHĐ/TU, ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; tăng cường quản lí, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực hoạt động, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và đảm bảo hiệu quả, an toàn. Tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách và huy động thêm các nguồn lực khác cho tín dụng chính sách xã hội về một đầu mối và giao cho NHCSXH quản lí. Ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, tiếp tục quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thực hiện tốt việc huy động, quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

 

Đề cao trách nhiệm trong việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định; sử dụng lồng ghép các nguồn vốn khuyến nông, khuyến công, các dự án hỗ trợ kĩ thuật để phối hợp các hoạt động huấn luyện kĩ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân nhằm bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, nhất là hình thức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không lấy lãi để tăng nguồn vốn. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục phối hợp với NHCSXH và các cấp chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép các nội dung được ủy thác với các chương trình dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị- xã hội; tích cực hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ