Cần sự vào cuộc tích cực hơn trong thực hiện tinh giản biên chế


Ngày cập nhật: 12/07/2019 05:58:34

(QT) - Thực hiện các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh Quảng Trị về tinh giản biên chế, thời gian qua nhiệm vụ quan trọng này đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy vậy, thực hiện tinh giản biên chế vẫn còn một số hạn chế, bất cập và cần sự vào cuộc chủ động và tích cực hơn.

 

Theo quyết định phê duyệt đề án tinh giản biên chế (TGBC) giai đoạn 2015 - 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh của UBND tỉnh, từ năm 2015 - 2021 toàn tỉnh phải giảm 2.327 chỉ tiêu, đạt tỉ lệ 10,2% so với tổng biên chế hành chính, số người làm việc được giao năm 2015 (22.774 chỉ tiêu). Cụ thể, khối hành chính giảm 208 chỉ tiêu, đạt tỉ lệ 10,3%; khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm 1.786 chỉ tiêu, tỉ lệ 10%; khối xã, phường, thị trấn giảm 333 chỉ tiêu, tỉ lệ 10,5%. Thống kê của cơ quan chức năng cho biết, từ năm 2015 đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.238 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 1,36% so với tổng số biên chế được giao năm 2015, đạt 53,2% so với tổng kế hoạch từ năm 2015 đến năm 2021 (1.238/2.327 biên chế). Trong đó công chức tinh giản được 134 người, viên chức 1.036 người, công chức cấp xã 68 người. Quá trình triển khai TGBC cho thấy, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện đúng trình tự quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của các đối tượng bị ảnh hưởng. Thực hiện TGBC đã góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện TGBC ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn còn những hạn chế, bất cập. Trong đó nổi lên là TGBC chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức bộ máy. Các cơ quan quản lí nhà nước có số lượng cán bộ, công chức, viên chức được TGBC còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra; hầu hết các trường hợp TGBC thuộc các ngành y tế, giáo dục và đào tạo... Nguyên nhân cơ bản của tình hình này là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thực hiện TGBC nên quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện còn chưa sâu sát, chưa nghiêm. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; chưa xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và xác định đối tượng TGBC; còn tư tưởng giữ ổn định tổ chức, biên chế đơn vị mình. Một số nơi khi xây dựng đề án TGBC còn chung chung, chưa xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và giải pháp nên gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cũng cần phải thấy rằng, TGBC là công việc khó khăn, phức tạp, động chạm đến lợi ích của mỗi cá nhân nên vẫn còn tình trạng chưa thật sự quyết liệt, còn nể nang, ngại va chạm trong chỉ đạo và triển khai thực hiện...

 

Từ năm 2019 - 2021, tỉnh Quảng Trị phải thực hiện tinh giản thêm 1.089 biên chế để đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 2083/KH - UBND ngày 9/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách TGBC từ năm 2015 - 2021. Đây là công việc rất nặng nề và để hoàn thành tốt mục tiêu trên rất cần sự vào cuộc chủ động và tích cực hơn các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về thực hiện TGBC. Tổ chức rà soát, kiểm tra việc thực hiện đề án TGBC giai đoạn 2015 - 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đã được UBND tỉnh phê duyệt để có giải pháp thực hiện TGBC hiệu quả, đảm bảo đúng tỉ lệ đã được phê duyệt; quá trình triển khai thực hiện phải đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết. Thực hiện nghiêm túc việc quản lí, sử dụng biên chế công chức, chỉ tiêu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện TGBC và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định.

 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định và thẩm quyền việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm; lấy kết quả đánh giá, xếp loại làm căn cứ quan trọng để thực hiện chính sách TGBC; kiên quyết thực hiện TGBC đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về năng lực chuyên môn, phẩm chất, sức khỏe và những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Trong trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc chỉ tiêu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xem thực hiện TGBC là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân mình. Các cơ quan có thẩm quyền không xem xét thi đua, khen thưởng và không tiếp nhận, tuyển dụng bổ sung công chức, viên chức đối với cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện TGBC chưa đạt số lượng theo đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, TGBC; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả và xử lí nghiêm những trường hợp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu TGBC…

 

Để thực hiện TGBC hiệu quả, bên cạnh các giải pháp trên, cần đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân. Tập trung thực hiện xã hội hóa các dịch vụ trên lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm hạn chế tăng biên chế trên lĩnh vực này. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để góp phần thực hiện TGBC.

 

Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ