Tập trung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã


Ngày cập nhật: 13/05/2019 05:59:16

(QT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo lộ trình đề ra, năm 2019 toàn tỉnh hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị của đơn vị hành chính mới; rà soát, bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ năm 2020 - 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kì 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới; tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo.

 

Hiện nay tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 5 huyện đồng bằng, 2 huyện miền núi, 1 huyện đảo Cồn Cỏ; 141 đơn vị hành chính cấp xã gồm 117 xã, 13 phường và 11 thị trấn. Bên cạnh kết quả đạt được, việc chia, tách đơn vị hành chính các cấp thời gian qua đã nảy sinh một số bất cập và hạn chế, đó là làm phân tán nguồn lực, tiềm năng của các địa phương cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiều đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên, quy mô dân số quá nhỏ nên khó khăn trong xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, làm cho bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị cồng kềnh, tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lãng phí nguồn ngân sách trong xây dựng trụ sở làm việc, chi lương và hoạt động của bộ máy...

 

Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng, do đó quá trình thực hiện cấp ủy, chính quyền các cấp phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương; bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể và yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao đời sống nhân dân; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa căn cứ theo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; đồng thời phải chú trọng cân nhắc kĩ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lí tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội.

 

Mục tiêu của sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lí đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương; bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi ngân sách, tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn 2019 - 2021, cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt dưới 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận. Từ năm 2022 - 2030, tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, luôn đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ.

 

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, khẩn trương xây dựng, xác định vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận của Đảng và quy định của Nhà nước, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tế. Xây dựng lộ trình bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để bảo đảm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì số lượng cấp phó và số lượng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị hành chính mới theo đúng quy định.

 

Chính quyền địa phương các cấp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan nhân thân hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính. Bảo đảm nguồn kinh phí trong việc xây dựng đề án và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được bố trí.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc về cán bộ lãnh đạo (13/7/2020)
Bước đi của Quảng Trị trong nông nghiệp hữu cơ (10/7/2020)
Cần hỗ trợ hơn nữa cho hợp tác xã nông nghiệp (10/7/2020)
Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội để tăng tốc phát triển (6/7/2020)
Nhiều nỗi lo từ ma túy (4/7/2020)
Tăng thêm cơ hội hưởng lợi cho chủ rừng trong quản lý rừng bền vững (3/7/2020)
Công khai, minh bạch thông tin về công tác cán bộ, yêu cầu đặt ra từ cuộc sống (29/6/2020)
Hãy cho con một mùa hè đúng nghĩa! (27/6/2020)
Nêu cao trách nhiệm đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (26/6/2020)

Trực tuyến

92193295
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan