Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng


Ngày cập nhật: 11/03/2019 05:36:52

(QT) - Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện, xử lí các vụ án tham nhũng đã được tập trung chú trọng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Trị. Những kết quả bước đầu trong PCTN trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đã tác động tích cực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần khôi phục niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc chống “giặc nội xâm” nguy hiểm này.

 

Để thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, trong năm 2018, hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều ban hành chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn, trong đó có công tác PCTN; công khai minh bạch trong hoạt động, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, cấp phép đất đai, công tác cán bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát về quy định công khai minh bạch, qua kiểm tra chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm. Cùng với đó, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp... và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện Nghị định 158/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2018 toàn tỉnh đã có 848 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc thực hiện công khai kết quả kê khai minh bạch tài sản, đạt tỉ lệ 98,7% số người phải kê khai, công khai, chưa có trường hợp nào kết luận kê khai không trung thực. Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành quy trình xử lí hồ sơ tại bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông” theo hướng hiện đại; áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong hoạt động. Qua công tác thanh tra và xử lí tin báo, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lí 3 vụ việc, vụ án tham nhũng, đó là các vụ việc liên quan đến tham nhũng trong quản lí, sử dụng tài chính tại Công ty Lương thực Quảng Trị; vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở HTX Trà Lộc, Hải Xuân, Hải Lăng; vụ việc “Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi” xảy ra tại Công an tỉnh Quảng Trị.

 

Nhìn chung, trong năm 2018 công tác PCTN đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCTN chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc đề ra các giải pháp phòng ngừa chưa cụ thể và tổ chức thực hiện có nơi còn chưa nghiêm túc. Công tác phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, giám sát còn hạn chế, rất ít vụ việc được phát hiện qua kênh này mà chủ yếu từ nguồn đơn tố cáo, tố giác, dư luận xã hội. Một số cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương chưa quan tâm đúng mức về PCTN; quyền tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp chưa được phát huy rộng rãi trên thực tế... Do vậy, để chủ động phòng ngừa tham nhũng, trong thời gian tới các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

 

Trước hết, tập trung chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2018; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong đó thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ. Đồng thời, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng nội dung, lộ trình đề ra trong chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức - cán bộ, nhất là về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các chức danh được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đúng quy định.

 

Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy trên lĩnh vực PCTN, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lí nhà nước; quản lí, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; quản lí các công trình, dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lí ngân sách nhà nước, tài sản công, ngân hàng, tín dụng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội để phát hiện các hành vi tham nhũng, tội phạm về quản lí kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lí các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lí, ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; thu hồi có hiệu quả tài sản tham nhũng...

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ