Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội


Ngày cập nhật: 28/01/2019 06:16:35

(QT) - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN). Trong thời kỳ mới, UBMTTQVN và tổ chức thành viên các cấp ngày càng ý thức và nhìn nhận đúng đắn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Những năm qua, UBMTTQVN các cấp tỉnh Quảng Trị đã tăng cường vận động nhân dân tham gia giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước gắn với nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện thường xuyên và hiệu quả việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chủ trì phối hợp, tham gia các diễn đàn đối thoại với nhân dân, tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử. Ban Thường trực UBMT tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định “về quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đi đôi với giám sát quá trình tổ chức, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tập trung thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng phối hợp tham gia giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và các ngành chức năng.

 

Từ năm 2014 đến nay, UBMT và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh chủ trì và triển khai 465 cuộc giám sát chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kiến nghị hàng ngàn vấn đề nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, xử lý vi phạm và những vấn đề chưa hợp lý để chỉnh sửa, bổ sung phù hợp. Hoạt động phản biện xã hội, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu; nội dung, lĩnh vực tham gia có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục sự dàn trải, hình thức và bước đầu thu được những kết quả tích cực.

 

Công tác phối hợp, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, trọng tâm là vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia bầu cử, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương. Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp có nhiều chuyển biến căn bản, tích cực. MTTQ các cấp đã tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phối hợp, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ và hoạt động hòa giải ở cơ sở…

 

Nhìn chung, hiệu quả phối hợp giữa UBMT với các cơ quan đảng, nhà nước, các ngành chức năng ngày càng khoa học, thực chất; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã dần đi vào nền nếp, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Tuy nhiên hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như chưa phát huy hết vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Nguyên nhân do phạm vi hoạt động giám sát và phản biện xã hội rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề và đối tượng khác nhau, quá trình triển khai thực hiện đặt ra nhiều đòi hỏi, yêu cầu cao. Trong khi đó các cơ chế, nguồn lực và điều kiện của MTTQ còn nhiều hạn chế; nhận thức và trách nhiệm của một số đối tượng được giám sát còn biểu hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, nhất là sau giám sát…

 

Để phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, trong thời gian tới cần cụ thể hóa một cách phù hợp, thiết thực các nhiệm vụ theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLTUBTVQH14- CP- ĐCTTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN” gắn với Quyết định số 907-QĐ/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “về quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

 

Mặt khác, tăng cường thực hiện tốt Quy chế “Mặt trận TQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải khu dân cư; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy tối đa, tích cực quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng với Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề nhân dân và xã hội quan tâm. Đổi mới, nâng cao chất lượng các diễn đàn, các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chính sách, pháp luật và công tác hòa giải; phát huy tối đa sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực…

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
40 năm, cuộc chiến tranh vệ quốc (16/2/2019)
Xuất khẩu lao động, người dân cần biết bảo vệ bản thân (15/2/2019)
Tri ân công lao, sự hy sinh anh dũng của quân và dân trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (11/2/2019)
Không lạm dụng rượu bia (2/2/2019)
Cánh đồng lớn, hướng đi hiệu quả của sản xuất nông nghiệp (1/2/2019)
Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội (28/1/2019)
Chấp nhận chứ không lệ thuộc (26/1/2019)
Đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển y học cổ truyền, Hội Đông y các cấp để chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn (25/1/2019)
Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để xây dựng quê hương giàu mạnh (21/1/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ