Tập trung củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh


Ngày cập nhật: 24/12/2018 06:20:07

(QT) - Tại phiên họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới đây, Ban Bí thư đã thống nhất sẽ ban hành chỉ thị về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đã là đảng viên thì “phải sắc sảo, có tính chiến đấu cao”, phải chống cho được tình trạng suy thoái hiện nay, khắc phục tình trạng “đông nhưng không mạnh”… Đây cũng chính là quyết tâm của Trung ương Đảng nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng.

 

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, công tác củng cố, xây dựng Đảng ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực, bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đã kết nạp 2.069.936 đảng viên mới, trong đó hơn 37% có trình độ đại học, gần 67% là đoàn viên thanh niên, 2.351 là chủ doanh nghiệp tư nhân, gần 8% là công nhân. Nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là những nơi có tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; về trách nhiệm nêu gương; về cơ chế kiểm soát quyền lực; về chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực tế công tác xây dựng Đảng cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới và thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt khác, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức một cách thực chất các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết là học tập chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời coi trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung giải quyết triệt để những khâu yếu, mặt yếu, vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Thực hiện kỷ luật nghiêm minh, kịp thời ngay từ cơ sở đối với cán bộ, đảng viên vi phạm…

 

Như vậy việc Ban Bí thư Trung ương Đảng sắp ban hành Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng” cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Điều đó cũng cho thấy về mặt nhận thức, Đảng ta đặt ra yêu cầu chất lượng đảng viên trước số lượng đảng viên; phát triển đảng viên đi đôi với rà soát, sàng lọc để đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên, những cán bộ đã hư hỏng, suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống. Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tất cả phải bắt đầu từ phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tính chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt. Chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển”.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để xây dựng quê hương giàu mạnh (21/1/2019)
Thổ cẩm, từ trang phục bản địa đến văn hóa quốc gia (19/1/2019)
Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu (18/1/2019)
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội (14/1/2019)
Nỗi ám ảnh về tài xế nghiện ma túy (12/1/2019)
Tạo động lực phát triển mới từ mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về hợp tác xã nông nghiệp (11/1/2019)
Không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia (7/1/2019)
Hiệu quả “Năm doanh nghiệp” chưa đạt như kì vọng (5/1/2019)
Lan tỏa niềm tin, khí thế mới (4/1/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ