Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ


Ngày cập nhật: 05/11/2018 05:02:41

(QT) - Trong thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình phải có cách tiếp cận mới trong công việc. Chẳng hạn trong công tác cán bộ, cán bộ tổ chức chủ động đi tìm cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm được không? Đó là vấn đề được người đứng đầu cấp ủy của tỉnh đặt ra khi bàn về Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 10- KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

 

Thông thường trước đây người ta hay nghĩ rằng cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm cần đến cán bộ tổ chức xem xét, cân nhắc đề bạt chứ ít khi cán bộ tổ chức chủ động đi tìm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để đề xuất cấp có thẩm quyền đề bạt, phân công nhiệm vụ. Trong thực tế cũng đã từng xảy ra trường hợp ở một số địa phương có chuyện ưu ái, thần tốc trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ mà đối tượng chính là người thân của cán bộ lãnh đạo đương nhiệm gây dư luận không tốt trong xã hội, đến nỗi người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, trong công tác cán bộ, phải chủ động “tìm người tài chứ không phải tìm người nhà”.

 

Không phải bây giờ mà ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Với sự vận động, trọng dụng nhân tài và sức thu hút của Bác Hồ, có rất nhiều nhân sĩ trí thức, người tài ở trong nước, ở nước ngoài đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để đi theo kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mà tên tuổi của họ đã lưu vào sử sách. Trong mỗi thời kỳ cách mạng đều xuất hiện các lớp cán bộ, đảng viên có tài năng, đức độ gánh vác các trọng trách để đem lại những thành quả cách mạng to lớn trên các lĩnh vực, đưa đất nước ta vượt qua các giai đoạn khó khăn và phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Ngày nay, trong hoàn cảnh mới, đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ giỏi, có tầm nhìn chiến lược, làm việc tốt trong môi trường quốc tế, do đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cán bộ, xây dựng và phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ.

 

Đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, mục tiêu được đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; đủ sức lãnh đạo đưa tỉnh nhà vững bước đi lên, sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu cụ thể được đề ra đến năm 2020 là thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, đến năm 2020, thực hiện 100% các huyện, thị xã, thành phố có bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích bố trí các chức danh: chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng các ngành công an, toà án, viện kiểm sát, thanh tra, tài chính, thuế cấp huyện không là người địa phương. Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2025 có 50% số huyện, thị xã, thành phố có chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương; 100% trưởng các ngành công an, toà án, viện kiểm sát, thanh tra, tài chính, thuế cấp huyện không là người địa phương. Đến năm 2030, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng. Cụ thể có từ 15 - 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, từ 25 - 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ 20 - 25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%; tỉ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung giáo dục về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cán bộ, tạo môi trường thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ.

 

Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị địa phương. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc; giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý. Tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đưa công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn; cụ thể hóa tiêu chuẩn, đảm bảo thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ.

 

Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Chủ động nắm, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, kịp thời thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, xử lý kịp thời đối với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Ngày nay, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ, cán bộ tổ chức cần chủ động phát hiện trong thực tiễn những cán bộ thực sự có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, năng lực nổi trội, có uy tín để giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, đào tạo, quy hoạch hoặc đưa vào diện thi tuyển các chức danh lãnh đạo, để đảm bảo trong mọi thời điểm, hệ thống chính trị và các ngành, các cấp đều có đội ngũ cán bộ lãnh đạo vững mạnh, đủ sức kế thừa, phát huy những thành quả sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ