Đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012


Ngày cập nhật: 19/10/2018 06:20:13

(QT) - Sau gần 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Các HTX được củng cố, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, qua đó ngày càng khẳng định rõ nét hơn vai trò quan trọng trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển gắn với đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế HTX của địa phương vẫn còn không ít khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Thực tế này đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

 

Đến hết tháng 7/2018, toàn tỉnh có 291 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với tổng số thành viên là 95.300 người; tổng số cán bộ làm việc trong các HTX là 1.960 người. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu HTX sau khi thực hiện chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên 606,3 tỉ đồng; doanh thu bình quân đạt 90 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân 120 triệu đồng/HTX và tỉ suất lãi (lãi/vốn) của HTX đạt từ 8 - 12%/năm. Trong các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 có nhiều HTX làm ăn hiệu quả, tạo ra những mô hình, cách làm mới trong chuyển dịch, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, các loại hình kinh doanh - dịch vụ, qua đó giúp nhiều thành viên thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu…Tiêu biểu như HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Phú Hưng ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng mấy năm qua luôn là điển hình của HTX kiểu mới bởi tính nhạy bén, nắm bắt được xu thế phát triển của thị trường để tổ chức tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trồng rừng FSC.

 

Chỉ sau 3 năm chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, HTX này đã phát triển diện tích rừng trồng từ 160 ha lên 275 ha, trong đó diện tích rừng FSC đạt đến 140 ha/175 ha rừng keo. Với chứng chỉ rừng FSC, giá bán sản phẩm của thành viên HTX luôn cao hơn so với mặt bằng chung từ 15 - 20%, nhờ vậy thu nhập được cải thiện đáng kể, hầu hết xã viên HTX có kinh tế khá giả, nhiều người mua được xe ô tô phục vụ sản xuất, 100% cán bộ và thành viên HTX đều được tham gia đóng bảo hiểm. Chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012 từ tháng 4/2016, đến nay HTX Dịch vụ nông nghiệp Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh đã thực hiện 7 dịch vụ, tăng 4 dịch vụ so với trước đây nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về vốn ưu đãi, kiến thức sản xuất của xã xã viên; tổ chức sản xuất, thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, HTX còn thực hiện mô hình canh tác lúa với giống ĐT45 trên diện tích 15 ha, toàn bộ gạo làm ra được Nhà máy Bia Hà Nội tại Quảng Trị thu mua làm nguyên liệu sản xuất, mở ra hướng đi rất hiệu quả trong nâng cao giá trị nông sản. Tham gia HTX Dịch vụ nông nghiệp Quang Hạ, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều nông dân được cải thiện rõ rệt…

 

Bên cạnh những kết quả tích cực này, việc triển khai Luật HTX năm 2012 ở địa phương vẫn còn nhiều hạn chế như mặc dù đã thực hiện chuyển đổi nhưng một số HTX vẫn hoạt động theo kiểu cũ, chưa đúng luật; quy mô của nhiều HTX vẫn còn nhỏ lẻ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động còn thiếu; năng lực điều hành, quản lý và khả năng thích ứng với thực tiễn của không ít cán bộ còn hạn chế dẫn đến hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững. Đa số các HTX đều không có tài sản thế chấp nên việc vay vốn các ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của các HTX nhìn chung còn thiếu gắn kết với nhau, chưa liên kết với nhiều doanh nghiệp. Một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể dẫn đến thiếu quan tâm đối với tổ chức và hoạt động của HTX…

 

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ kịp thời cho các HTX theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh; bố trí vốn sự nghiệp để triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã tại địa phương theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện tốt việc hướng dẫn về điều kiện, tiêu chí thụ hưởng chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của các HTX, nhất là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Có chính sách hỗ trợ tốt hơn để tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị; các HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quan tâm bố trí nguồn lực để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ HTX. Tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các HTX trong hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm; hỗ trợ các HTX xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm nông sản cũng như liên kết với nhau, với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ, chế biến nông sản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu và kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm…

 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật HTX năm 2012 thì vai trò của Liên minh HTX tỉnh là rất quan trọng. Do vậy, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cơ quan này cần tập trung đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn và hỗ trợ thành viên; triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX để nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh trong các HTX. Chủ động trong công tác tham mưu và tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên và người lao động trong các HTX.

 

Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ