Nhìn lại 4 chỉ số cấp tỉnh năm 2017 của Quảng Trị


Ngày cập nhật: 10/08/2018 06:35:06

(QT) - Theo công bố của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về xếp hạng năm 2017 của 4 chỉ số cấp tỉnh thì các chỉ số của tỉnh Quảng Trị đạt được: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 81,5 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; so với năm 2016 tăng 1,47 điểm và giảm 4 bậc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 37,64/60 điểm chuẩn, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố; so với năm 2016 giảm 0,43 điểm, giảm 8 bậc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 59,25 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố; so với năm 2016 tăng 1,63 điểm và giảm 11 bậc. Chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) 83,13%, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố (năm 2017 mới bắt đầu đánh giá kết quả chỉ số SIPAS đối với tỉnh Quảng Trị).

 

Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và phối hợp của Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch; đảm bảo sự hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức và người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp. Tuy nhiên so với năm 2016, Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng điểm nhưng lại giảm bậc (trong đó Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 11 bậc); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh chỉ giảm 0,43 điểm nhưng lại giảm đến 8 bậc. Điều này cho thấy tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều nỗ lực nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và người dân một cách tốt nhất. Kết quả là nhiều tỉnh, thành phố đều tăng điểm nhiều hơn Quảng Trị ở các chỉ số này nên họ tăng bậc xếp hạng; hoặc cũng có thể bị giảm bậc xếp hạng nhưng mức giảm ít hơn Quảng Trị. Chính vì thế mà “đẩy” các chỉ số của Quảng Trị tụt lại phía sau.

 

Chỉ số cải cách hành chính là chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công là đánh giá của người dân ở cơ sở về năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch công của chính quyền. Hai chỉ số này tuy giảm bậc nhưng vẫn còn xếp ở mức cao so với 63 tỉnh thành, phố trong cả nước (xếp thứ 18/63 và 15/63) là điều đáng ghi nhận. Nhưng mọi nỗ lực của chính quyền, hệ thống chính trị đều nhằm hướng đến phục vụ doanh nghiệp và người dân. Bởi xét cho cùng thì doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng quan trọng trong việc tạo ra phần lớn của cải vật chất, đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển xã hội. Và khi xã hội phát triển thì đương nhiên người dân sẽ được đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của con người- mục đích cuối cùng của mọi đất nước.

 

Với Quảng Trị, chỉ ở góc độ tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; thái độ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân; tiếp nhận xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân qua Chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thì Quảng Trị xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố là ở mức cao. Tuy nhiên, chỉ số quan trọng liên quan đến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo ra nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần nâng cao đời sống người dân là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng) thì Quảng Trị lại rất thấp, năm 2017 xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố (năm 2015 và 2016 xếp thứ 43/63). Điều đáng nói nữa là trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì chỉ số “chi phí không chính thức” luôn xếp thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần; năm 2017 xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố và so với năm 2016 thì giảm đến 9 bậc (năm 2015 xếp thứ 59/63; năm 2016 xếp thứ 50/63).

 

“Chi phí không chính thức” là những chi phí nằm ngoài quy định, phát sinh trong quá trình doanh nghiệp giao dịch với cơ quan nhà nước để thực hiện hoạt động kinh doanh. Chi phí này có thể bằng tiền, thời gian...đã làm tăng gánh nặng chi phí của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp nản lòng, mất cơ hội kinh doanh hoặc không sẵn sàng đầu tư, mở rộng quy mô... Ý thức được những tác động tiêu cực của chi phí không chính thức đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tại Văn bản số 3082/UBND-NC ngày 19/7/2018 về nâng cao các chỉ số cấp tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo: Thực hiện có hiệu quả việc giám sát, kiểm tra, chống nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, công việc liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giảm “chi phí không chính thức”, tăng mức hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

 

Trước đó, ngày 11/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 2937/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị năm 2018 và những năm tiếp theo. Mục tiêu chung là xây dựng chính quyền hành động nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút mạnh các nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc tốp 20 của cả nước”. Kế hoạch hành động đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, giải pháp chủ yếu và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cho từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta hy vọng mục tiêu giảm “chi phí không chính thức” sẽ sớm có kết quả tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói riêng và các chỉ số cấp tỉnh nói chung của Quảng Trị sẽ được cải thiện đáng kể.

 

 Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
chúng ta hơn nhiều cái nhưng cứ những cái quan trọng lại thua đó là "năng lực cạnh tranh cấp tỉnh" và thuộc vào những tỉnh nghèo vì nhiều lý do. Mà thua cái này là thua TO đó nghe. QT chúng ta cố gắng lên.
Nguy?n Vi?t Hoàng - 10/08/2018 8:25:26 SA
chi phi không chinh thức là tiêu cực. nếu các tổ chức đánh giá chính xác thì rất buồn cho QT. BÁO đã dám nói lên sự thật cho nhân dân biết. cảm ơn nhiều nhiều và rất may là lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo giải quyết việc này.
thuy thu nguyen - 10/08/2018 11:38:14 SA

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ