Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện


Ngày cập nhật: 06/08/2018 05:42:46

(QT) - Vừa qua, Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả quan trọng của công tác xây dựng Đảng và đề ra nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện.

 

Đánh giá của BCH Đảng bộ tỉnh nêu rõ, hơn hai năm qua công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực, có nhiều điểm mới và sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ và toàn diện. Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước; tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã tổ chức thành công và duy trì nền nếp diễn đàn vai trò chi bộ đảng trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

 

Công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác tổ chức, cán bộ được thể chế hoá, cụ thể hoá thành các quy định, quy chế đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; qua đánh giá cán bộ theo Bộ tiêu chí bước đầu phản ánh được năng lực, mức độ tín nhiệm cán bộ được đánh giá, góp phần khắc phục tình trạng chung chung trong nhận xét. Triển khai thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm giữa tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, theo đó định hướng cụ thể những vấn đề nổi lên của các địa phương, ngành theo hướng “đặt hàng” các đầu việc cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu; qua đó đã có nhiều chuyển biến về mặt nhận thức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn.

 

Công tác bổ nhiệm, bố trí điều động, luân chuyển thực hiện đúng quy trình, công khai minh bạch, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, kịp thời đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, đồng thời chỉ đạo UBKT tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các sai phạm của cán bộ, đảng viên. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy các cấp đã tập trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác hội quần chúng...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế. Trong công tác tư tưởng, có mặt chưa theo kịp tình hình, thiếu chủ động, sắc bén. Suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Một số cấp ủy chưa thực sự đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, thiếu các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa theo kịp với yêu cầu, chưa mở đường cho thanh tra, kiểm soát. Công tác dân vận chưa sát cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả; trách nhiệm giám sát, phản biện chưa rõ nét.

 

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại, công tác xây dựng Đảng được xác định với những nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Trước hết, tiếp tục chủ động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt của công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngăn chặn, đầy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

 

Mặt khác, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/ TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII và các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Đẩy mạnh quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị nguồn cán bộ để phục vụ tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ có đầy đủ tiêu chuẩn vào các vị trí công tác phù hợp. Coi trọng xây dựng, củng cố các tổ chức đảng sau khi sáp nhập theo đơn vị hành chính qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tất cả các thôn, bản trong toàn tỉnh đều có đảng viên và không còn chi bộ ghép.

 

Cùng với đó cần chú trọng kiểm tra, giám sát, tập trung nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; xử lý tốt các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng. Tập trung phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm các vi phạm qua rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về tham nhũng.

 

Và một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường phối hợp hành động chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (6)
Việc rất to, rất khó chính quyền làm được nhưng có việc tưởng chừng rất nhỏ, rất dễ thì chính quyền cơ sở, Đảng bộ nơi ấy làm mãi không được. Ví dụ: Ở Phường 5, Đông Hà có tuyến đường giao thông đã nằm trong kế hoạch 2017 của ĐHà, đã cơ bản giải tỏa, đền bù và đã dựng lán trại thi công. Tuy nhiên, có 1 hộ chồng công an, vơ giáo viên tuyến đường chưa đụng đến hàng rào vẫn có đền bù không chiu ký tiền bồi thường, thế mà UBND Đông Hà "chịu thua"??? Dân rất bất bình, vì sao vậy?
Lê Dân - 06/08/2018 10:32:41 SA
Nói về xây dựng Đảng bộ, xin đề cập chuyện nhỏ ở một số CB, đảng viên. Đền bù, giải tỏa đường ở Đ.Hà, trong khi trên 97 hộ dân trong chờ tuyến đường mới đi qua, chấp hành và vui vẻ nhận tiền đền bù, không hề so đo thì một số cán bộ, đảng viên cứ thắc mắc vì sao tôi đóng thuế thế này mà lại đền bù tôi thế kia? vì sao hộ Ô. A nhiều mà tôi chỉ có vậy? vì sao Đông Lương, Cam Giang áp giá như thế mà ở đây như thế, làm đường như vậy nhà tôi khó đi...Chao ôi, Vì sao, Vì sao, Vì sao?
Nguy?n Thúc Chuyên - 06/08/2018 11:06:56 SA
Giá mà Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà kiểm tra thực tế ở những nơi này, tôi tin rằng việc đã giải quyết từ lâu. Quảng Trị đâu có những Dự án, Doanh nghiệp lớn để người dân kỳ vọng vào nâng cao thu nhập Ngân sách thì có hạn, nhưng đồng chí Bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh đã phân tích rồi, tập trung giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển. Thế nhưng, tiến độ một số công trình giao thông còn quá chậm, vẽ trên giấy không biết khi nào là thực tế ?
Ð? Th? Th?c Khuyên - 08/08/2018 2:16:27 CH
Chuyện một số dự án "treo" người dân đã gửi đơn kêu cứu, UBND thành phố Đông Hà không biết đã nhận được chưa, có kế hoạch để xử lý chưa Nhưng việc đền bù, giải tỏa một số con đường người dân chúng tôi không "hiểu nổi" cách làm của đơn vị thi công nữa. Ủi mấy đống đất to tướng nằm chình ình giữa đường, đường đi đã khó giờ lại khó thêm,, tuyến đường, đập phá, vật liệu nham nhở rồi RÚT QUÂN đi đâu không rõ ...DÂN thì đỗ "lỗi" cho nhau? Còn tôi nghĩ sao coi thường DÂN thế?
Phan M?nh Linh - 09/08/2018 9:01:11 SA
Không biết có phải Lê Dân nói đến đường Trần Đại Nghĩa hay không sao giống đúc đường này vậy. Mười mấy năm rồi không được làm, ổ gà ổ voi gây tai nạn giao thông thì làm sao mà lên thành phố loại 2, trong lúc đó có nhiều đường còn tốt nhưng cứ láng nhựa liên tục, người dân nghi ngờ có vấn đề vì những đường này có nhà của những...
Lê Van Nghia - 10/08/2018 7:02:17 SA
Đường Trần Đại Nghĩa đi lại cũng khó khăn nhưng chờ đã nhé...đường qua nhà tui, còn tệ hại hơn nhiều, quan trên trông xuống, người ta trông vào thấy cả, thậm chí có ý kiến mà ai cũng đã nghe, kỳ vọng lắm nhưng Đông Hà cũng chưa chịu làm nữa kia. Bạn Nghĩa đừng nóng ruột, nếu chưa làm năm nay thì sau 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa thì đường Đại Nghĩa cũng sẽ làm thôi. Chúc bạn "mòn mõi chờ đợi nhé!"
Lê Van Hoàng - 14/08/2018 4:41:09 CH

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ