Phấn đấu để KH&CN Quảng Trị đạt mức trung bình tiên tiến vào năm 2020


Ngày cập nhật: 30/07/2018 04:30:02

(QT) - Mục tiêu tổng quát về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Quảng Trị đề ra cho thời gian tới là nâng cao tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc và động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phấn đấu để tiềm lực, trình độ KH&CN Quảng Trị đạt mức trung bình tiên tiến so với các địa phương khác trong cả nước vào năm 2020, đạt trình độ tiên tiến vào năm 2030.

 

Mới đây, Tỉnh ủy Quảng Trị đã sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Những kết quả nổi bật đạt được qua 5 năm, đó là: Tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh đã được nâng lên một bước, khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. Việc áp dụng các tiến bộ KH&CN vừa làm thay đổi cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, vừa làm chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tham gia vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; kỹ năng, trình độ lao động ngày càng cao, được chuyên môn hóa.

 

Một chuyển biến quan trọng là đã đổi mới quản lý KH&CN theo hướng KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở; xác định nhiệm vụ KH&CN gắn với cơ chế tài chính và tính ứng dụng của các đề tài, dự án trong đời sống xã hội; từng bước cơ cấu lại nhiệm vụ KH&CN gắn các đề tài, dự án KH&CN với nhu cầu thực tiễn; nâng cao tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả sau nghiệm thu; không triển khai các đề tài, dự án không có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng cụ thể. Các sở, ban, ngành, địa phương lồng ghép nội dung phát triển KH&CN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ các mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và địa phương mình. Nhiều người dân, doanh nghiệp cũng đã tham gia đối ứng thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cũng như tự đầu tư kinh phí để đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ. Ngân sách đầu tư cho KH&CN được sử dụng có hiệu quả hơn thông qua cơ chế đặt hàng, thanh toán theo sản phẩm. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN đã từng bước tự chủ về tài chính, tạo ra nguồn thu từ cung cấp dịch vụ và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học; tranh thủ được nhiều nguồn lực của trung ương và quốc tế phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN. Một số lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, sở hữu trí tuệ...ở trong tỉnh có nhiều bứt phá, được xã hội ghi nhận. Hợp tác quốc tế về KH&CN được mở rộng. Xã hội hoá hoạt động khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ, khuyến khích mở rộng các dự án KH&CN có sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp và người dân, góp phần quan trọng để từng bước thực hiện mục tiêu “Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020”.

 

Hạn chế hiện nay là tiềm lực KH&CN của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp còn chậm đổi mới công nghệ, trang thiết bị còn lạc hậu. Việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN mới vào sản xuất và phục vụ đời sống còn chậm. Trình độ KH&CN ở một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp nên năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh chưa cao, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác còn thấp. Hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng chưa mạnh. Việc cụ thể hóa cơ chế, chính sách về KH&CN chưa theo kịp quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa chủ động, chậm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, triển khai hoạt động KH&CN tại địa phương, đơn vị mình. Tiềm lực kinh tế của tỉnh còn có hạn nên chưa đầu tư thích đáng cho KH&CN. Công tác xã hội hóa các hoạt động KH&CN chưa diễn ra mạnh mẽ để thu hút sự tham gia đầu tư của xã hội. Đội ngũ cán bộ KH&CN, đặc biệt là chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành của tỉnh còn thiếu…

 

Để tiềm lực, trình độ KH&CN Quảng Trị đạt mức trung bình tiên tiến so với các địa phương khác trong cả nước vào năm 2020, đạt trình độ tiên tiến vào năm 2030, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN thành cơ chế, chính sách địa phương để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN; thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra. Tăng cường công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm hàng hóa.

 

Đồng thời tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng KH&CN vào các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh. Phát triển một số ngành sản xuất, dịch vụ có hàm lượng KH&CN cao, công nghệ mới; nhân rộng các mô hình, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ KH&CN. Từng bước mở rộng giao lưu, hợp tác KH&CN nhằm tranh thủ nguồn lực, tiếp thu công nghệ mới; có cơ chế, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, nhất là chuyên gia có trình độ cao nhằm phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao; chú trọng hợp tác khoa học, kêu gọi đầu tư các dự án KH&CN của các bộ, ngành trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh phải thực sự là “bà đỡ”, hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH&CN trong sản xuất, đổi mới trong mô hình tổ chức và cách thức kinh doanh.

 

Đẩy mạnh phát triển KH&CN trong thời gian tới trên bình diện cả nước cũng như ở mỗi ngành, mỗi địa phương hiện nay là vấn đề cấp bách nhằm khai thác cơ hội mở ra từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên phạm vi tỉnh Quảng Trị, nếu thực hiện thành công mục tiêu trình độ KH&CN đạt mức trung bình tiên tiến so với các địa phương khác trong cả nước vào năm 2020 sẽ trở thành động lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ