Tiếp tục thực hiện tốt giải pháp hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững


Ngày cập nhật: 06/07/2018 06:52:55

(QT) - Thực hiện chủ trương và mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV) của Đảng và Nhà nước, thời gian qua nhiệm vụ quan trọng này đã được tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện hiệu quả thông qua nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là giải pháp về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Qua đó đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, có việc làm và thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Để đẩy nhanh tốc độ và chất lượng giảm nghèo của địa phương trong thời gian tới, rất cần những giải pháp căn cơ và phù hợp hơn.

 

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong giai đoạn 2011 - 2015 toàn tỉnh giảm 17.854 hộ nghèo, bình quân hàng năm giảm 2,56%, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 19,7% (29.635 hộ) vào đầu năm 2011 giảm xuống còn 6,92% (11.781 hộ) vào cuối năm 2015; tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm từ 15,28% (22.981 hộ) xuống còn 7,13% (12.138 hộ). Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các chính sách GNBV theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, số hộ nghèo trong toàn tỉnh chiếm 15,43% (24.579 hộ), hộ cận nghèo chiếm 7,10% (11.319 hộ). Trong hai năm 2016 - 2107 toàn tỉnh giảm 5.038 hộ nghèo, trong đó số hộ nghèo ở huyện Đakrông giảm từ 56,55% vào đầu năm 2016 xuống còn 45,64% ở thời điểm cuối năm 2017, tương ứng với 455 hộ. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh là 11,52% (19.541 hộ), hộ cận nghèo 6,85% (11.613 hộ). Đạt được những kết quả trên có vai trò đặc biệt quan trọng của các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV của trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn hợp pháp khác với tổng kinh phí ước đạt trên 150 tỷ đồng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất để GNBV vẫn có những bất cập, hạn chế là có nhiều đầu mối quản lý dẫn đến nguồn lực bị phân tán, chồng chéo, chưa phát huy tốt nhất hiệu quả; một số chính sách nặng về cho không đã hạn chế tính sáng tạo, chủ động của các địa phương, tạo ra tâm lý trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận người nghèo. Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện theo phương thức áp định mức phân bổ vốn hằng năm cho các xã theo hướng bình quân chia đều; hỗ trợ trực tiếp cho hộ, nhóm hộ mà ít hỗ trợ thông qua các hình thức liên kết như hợp tác xã, tổ hợp tác nên chưa tập trung được nguồn lực để đầu tư hình thành các vùng sản xuất có quy mô, chất lượng. Một số chương trình hỗ trợ chưa tập trung vào các sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của địa phương nên hiệu quả chưa cao; việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi một lần đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc ít người chưa phát huy đầy đủ hiệu quả. Công tác lồng ghép các chương trình, dự án khác với hỗ trợ phát triển sản xuất trong GNBV hiệu quả chưa cao, đang tập trung nhiều vào xây dựng cơ bản.

 

Để thực hiện tốt mục tiêu hằng năm giảm từ 1,5 - 2% tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từ nay đến năm 2020, cùng với các giải pháp khác, các ngành chức năng và các địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, xem đây là yếu tố cơ bản để giải quyết việc làm, thu nhập, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong triển khai thực hiện cần chú trọng xem xét nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh một cách phù hợp đối tượng, định mức và nội dung hỗ trợ của các chương trình, dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp; phát triển ngành nghề và dịch vụ; tạo đất sản xuất; khoán chăm sóc, bảo vệ rừng đối với huyện nghèo Đakrông và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang; phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 theo hướng giảm dần sự hỗ trợ trực tiếp, cho không; tăng hỗ trợ gián tiếp về nâng cao năng lực sản xuất, vốn, giống cây con, kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cần phải bám sát nội dung của Chỉ thị số 07/CT - TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết số 04/NQ - TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 03/2017/NQ - HĐND của HĐND tỉnh về “Hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

 

Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo định kỳ, đúng quy định để làm căn cứ xây dựng kế hoạch cụ thể ở từng địa phương để triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất đúng đối tượng, đồng bộ và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm làm chuyển biến và thay đổi nhận thức của người nghèo về ý thức tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước. Xác định rõ nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; tăng cường tập huấn, hướng dẫn cách thức tổ chức, kỹ năng, kỹ thuật sản xuất cho người nghèo. Tập trung và ưu tiên hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các hình thức liên kết khác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Huy động các nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, sự tham gia hiệu quả các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất…

 

Để hỗ trợ phát triển sản xuất phát huy tốt hiệu trong công tác GNBV, các ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phân bổ các nguồn lực theo hướng sâu sát với thực tiễn, đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát huy tốt nhất hiệu quả đầu tư. Tăng cường sự tham gia và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong công tác GNBV ở từng địa phương.

 

Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ