Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc


Ngày cập nhật: 18/06/2018 02:00:52

(QT) - Thời gian qua, trong khi các đại biểu Quốc hội đang thảo luận các dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng (và Quốc hội quyết định lùi thời gian xem xét thông qua Luật Đặc khu vào kỳ họp sau) thì các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng sự kiện này để kích động người dân tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng, thậm chí đã dẫn đến bạo loạn, phá hủy tài sản của nhà nước ở một số địa phương trong nước. Mục tiêu cuối cùng của những hành động trên là chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, một số kẻ cầm đầu có hành vi vi phạm pháp luật đang bị xử lý theo quy định của pháp luật, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là các tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu các thành phần xấu, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước vượt qua quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, tạo sự đồng thuận để phát triển.

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để xây dựng đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, nhận thức trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân có sự chuyển biến tích cực, góp phần mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân; củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với tỉnh Quảng Trị, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những năm qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình hợp tác xã, kinh tế hộ, doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tỉnh đã tập trung xây dựng các vùng trọng điểm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân. Các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, coi trọng việc phổ biến kiến thức trong sản xuất, đề cao ý thức tự vươn lên của hộ nghèo, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng. Nhờ đó đến cuối năm 2017, hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 11,72%, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 36%, tạo việc làm mới cho 10.500 lao động. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo được đẩy mạnh, trình độ của người dân ngày càng được nâng cao. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được tập trung đầu tư xây dựng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục tăng cường, chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm.

 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tầng lớp nhân dân đều tự giác thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh ở các địa phương, đơn vị. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao.

 

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước có những thuận lợi, thời cơ mới nhưng cũng có nhiều thách thức, biến động khó lường. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị trong vận động quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương - giáo, bình đẳng, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ. Cùng với đó là mở rộng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để nhân dân tham gia trong thực hành dân chủ, giám sát quyền lực nhà nước. Triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, các chương trình dự án, đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, thoái hóa biến chất, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng. Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

 

Một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở giúp đỡ nhân dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; coi trọng công tác giám sát, phản biện chính sách, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Cùng với việc tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cần đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; nắm chắc tình hình, tâm trạng của nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

Khi đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc thì không có thế lực thù địch nào có thể chống phá được. Đó cũng chính là điều kiện đảm bảo để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, phát triển bền vững.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ