Đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải kiên trì, bền bỉ, liên tục, lâu dài


Ngày cập nhật: 21/05/2018 06:37:41

(QT) - Thời gian qua, trên bình diện cả nước, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo đà cho cuộc chiến chống “quốc nạn” nguy hiểm này. Một số vụ án nghiêm trọng mà đối tượng vi phạm là cán bộ lãnh đạo, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao bị đưa ra truy tố, xét xử đã góp phần khôi phục niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong PCTN. Ở Quảng Trị, công tác PCTN, lãng phí được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác PCTN đã đạt được những kết quả tích cực.

 

Cùng với việc ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về PCTN, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức các diễn đàn vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 2.754 văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tổ chức 333 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về chuyên môn và công tác PCTN; ban hành 118 văn bản mới, sửa đổi bổ sung 87 văn bản quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn trong đơn vị, bãi bỏ 25 văn bản. Đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, phối hợp với tổ chức Oxfam triển khai sáng kiến Dân chấm điểm MScore, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp…và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng đã xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, sai phạm kinh tế đối với 5 vụ việc và 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ diện phải kê khai; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.272 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.101 đơn vị, tổ chức và 913 cá nhân có sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 11,4 tỉ đồng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN vẫn còn có những hạn chế, khó khăn. Đa số các vụ việc liên quan đến tham nhũng chủ yếu được phát hiện thông qua đơn thư tố giác của nhân dân và qua các phương tiện thông tin đại chúng; việc chủ động đấu tranh, phát hiện ngay trong nội bộ các cơ quan, địa phương, đơn vị còn hạn chế. Quyền giám sát, kiểm tra của nhân dân trong công tác PCTN thiếu cơ chế cụ thể mà chỉ dựa vào khi có dấu hiệu, tố cáo, kết quả thanh tra, công an điều tra vào cuộc mới phát hiện ra vụ việc. Thực hiện dân chủ, công khai trong cơ quan, đơn vị về sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản có lúc còn hình thức. Một số cấp ủy, cơ quan, ban ngành, địa phương chưa chú trọng đến công tác PCTN…

 

Để tăng cường công tác PCTN, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các cấp cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp PCTN theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong khối nội chính và trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng các định mức tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức, cán bộ. Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng, huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tham gia đấu tranh PCTN.

 

Mặt khác, quá trình đấu tranh PCTN, cần xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, không thể một sớm một chiều có thể đạt được kết quả như mong muốn, vì đối tượng để đấu tranh nằm trong bộ máy nhà nước, lại là những người có chức, có quyền và có nhiều thủ đoạn tinh vi nên không dễ phát hiện. Cần có phương pháp đấu tranh kiên trì, bền bỉ, liên tục, có quyết tâm chính trị cao, tạo được sự đồng tình, ủng hộ đông đảo nhân dân. Như vừa qua nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng bị đưa ra xử lý, nhân dân thấy rõ quyết tâm, hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy, qua đó quy tụ ý chí toàn Đảng, toàn dân đấu tranh PCTN, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong cuộc tiếp xúc với cử tri mới đây: “Cuộc chiến chống tham nhũng bây giờ đã trở thành phong trào, thành xu thế trong toàn xã hội, không ai có thể đứng ngoài xu thế và không thể không công khai, bởi tính công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương…Tinh thần là phát huy kết quả vừa qua, sắp tới tiếp tục làm, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, làm lâu dài, tất cả cùng vào cuộc, từ trên xuống dưới cùng làm, thì cuộc chiến này mới thành công, từng bước chắc chắn”.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nghĩ về những người làm nghề dạy học (17/11/2018)
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (16/11/2018)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (12/11/2018)
Tăng cường công tác quản lí nhà nước về khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi (10/11/2018)
Quyết tâm tạo chuyển biến trong phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp doanh nghiệp (9/11/2018)
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ (5/11/2018)
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng - lỗi tại người dân hay sự bất cập của pháp luật? (3/11/2018)
“Độ” đèn sáng cho xe và tính mạng con người (2/11/2018)
Quốc sách để vượt lên! (29/10/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ