Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2017


Ngày cập nhật: 13/03/2017 09:53:36

(QT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Kết luận số 49-KL/TU ngày 6/3/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017 và đã được quán triệt tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XVI. Tinh thần đặt ra là phải quyết tâm hành động bằng những việc làm, phần việc cụ thể mà Ban Thường vụ (BTV), người đứng đầu cấp ủy các địa phương tập trung thực hiện trên cơ sở cam kết đã ký với BTV Tỉnh ủy.          

 

Đường vào khu quy hoạch Cảng hàng không nội địa Quảng Trị. Ảnh: M.T

                                           

Đây là nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển, đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai: lũ lụt, lốc xoáy và sự cố ô nhiễm môi trường biển.

 

Với quyết tâm đổi mới, sự năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

 

 Tuy nhiên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải có biện pháp khắc phục. Đó là một số nhiệm vụ triển khai thực hiện còn chậm hoặc chưa đạt yêu cầu; có dự án đầu tư trên địa bàn vướng mắc về thủ tục, đất đai chỉ đạo giải quyết còn chậm. Việc khai thác Hành lang kinh tế Đông - Tây chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình kinh tế hiệu quả cao chưa được tổng kết để nhân rộng, tái cơ cấu trong nông nghiệp chưa rõ nét.

 

Việc sử dụng các nguồn lực, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản có mặt hạn chế. Một số cấp ủy đảng còn thiếu kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở một số nơi vẫn còn mang tính hành chính; việc triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí có khâu chưa hiệu quả; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

 

Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định, BTV Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

 

Trước hết là việc xây dựng các cơ chế chính sách, chương trình, đề án, như cơ chế đặc thù áp dụng cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, lập báo cáo đầu tư xây dựng Cảng hàng không sân bay Quảng Trị trình Chính phủ; thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp; ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực và chính sách hỗ trợ phát triển.

 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Bố trí vốn sớm khởi công dự án khu tái định cư cho nhân dân khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị và cảng Mỹ Thủy.

 

Triển khai một số hạng mục đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản Khu kinh tế Đông Nam và khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay; làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để sớm khởi công xây dựng đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; hỗ trợ dự án nhà máy điện gió Hướng Linh sớm đi vào hoạt động; hoàn chỉnh phương án cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ từ lưới điện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với phát triển kinh tế hộ; chỉ đạo thử nghiệm một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện đề án giải quyết sinh kế cho người dân vùng biển. Thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may, các dự án chế biến thủy, hải sản tại các khu, cụm công nghiệp. Rà soát, đánh giá việc sử dụng các nguồn lực, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản, từ đó đề ra giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

 

 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại các xã, trị trấn vùng biên giới…

 

Trong xây dựng Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 20152020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

 

Bổ sung, điều chỉnh quy định và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Xây dựng đề án, tổ chức diễn đàn “Nâng cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn với kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Triển khai có hiệu quả các giải pháp về phát triển đảng viên, chi bộ đảng ở vùng đồng bào có đạo; phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo đề án của BTV Tỉnh ủy. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; xây dựng các quy trình, quy định thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến, giải quyết các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện, định kỳ có đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm tạo đột phá trong xây dựng Đảng. Có thực hiện đúng cam kết hành động đã ký giữa người đứng đầu cấp ủy các địa phương với BTV Tỉnh ủy theo lộ trình từng năm mới có cơ sở để phấn đấu đến năm 2020 Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước, như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ