Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 5)


Ngày cập nhật: 25/01/2021 12:36:00

 

 

Tiếp theo và hết

 

Bà ĐỖ THỊ LÝ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

 

Nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế và quyền năng của phụ nữ

 

Trong chương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước nhưng tôi mong muốn các đại biểu quan tâm thảo luận và có những chủ trương, chính sách hỗ trợ phù hợp, thiết thực hơn đối với phụ nữ.

 

Trước hết tôi mong muốn Đảng cần có thêm chính sách khuyến khích, hỗ trợ để phụ nữ tham gia nhiều hơn nữa vào bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp, qua đó có tầm ảnh hưởng, đóng góp ngày càng quan trọng đối với công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác phụ nữ. Có chủ trương, chính sách để các cấp hội phụ nữ thực sự là ngôi nhà chung của phụ nữ, nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, nơi che chở, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Thực tế cũng cho thấy, phụ nữ hiện nay gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Do vậy cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hiệu quả lâu dài từ nhà nước và xã hội để giải quyết vấn đề này.

 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới. Theo đó, việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình thực hiện các đề án đào tạo, phát triển cán bộ, công chức, viên chức nữ hiện nay. Khi tổ chức hội LHPN hoạt động có hiệu quả; phụ nữ tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thì thông qua các hoạt động này sẽ giúp xã hội nhìn nhận, đánh giá cao vai trò của tổ chức hội, đúng nghĩa là một tổ chức chính trị, xã hội của Đảng. Do đó, tôi mong muốn đại hội lần này sẽ có những giải pháp quan trọng để nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế và quyền năng của phụ nữ.

 

Anh HỒ VĂN THUẦN, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lìa, huyện Hướng Hóa:

 

Cần quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

 

Thời gian qua, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi nhanh, rõ nét. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm sâu sát trên nhiều mặt của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tỉ lệ lao động qua đào tạo của người đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội.

 

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có thêm nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội để giúp nâng cao đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp chế biến nông, lâm sản quy mô tại địa bàn miền núi để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân bản địa. Bên cạnh đó, tôi mong rằng Đảng, Nhà tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, kết nối khởi nghiệp; quan tâm giải quyết việc làm cho các đối tượng cử tuyển đã qua đào tạo bậc cao đẳng, đại học theo quy định.

 

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỚC HÒA, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong:

 

Cần có nhiều chính sách về giáo dục và đào tạo đồng bộ, hiệu quả

 

Tôi mong muốn qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta có thêm nhiều quyết sách quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Có giải pháp căn cơ để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, cần tiếp tục xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo từ những vấn đề cốt lõi, cấp thiết, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra nhưng trong quá trình thực hiện lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; thiếu sự đồng bộ, liên kết tham gia của các ngành liên quan.

 

Đổi mới giáo dục phải đổi mới một cách thực chất chứ không nên hô hào chung chung. Việc đổi mới phải phù hợp với đối tượng học sinh, với từng vùng, miền địa lý, hoàn cảnh kinh tế chứ không nên máy móc, khiên cưỡng; đổi mới đồng bộ từ chương trình, đội ngũ con người và trang thiết bị. Vì thế, tôi mong muốn Đảng ta cần xây dựng một chiến lược, kế hoạch và lộ trình phát triển. Cần có sự nhất quán từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện. Đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia của gia đình, cộng đồng xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học mới mang lại hiệu quả đích thực. Có như vậy thì giáo dục và đào tạo mới chính là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

 

Ông NGUYỄN CHÍNH HOÀI, Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh:

 

Quan tâm giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân

 

Tình hình kiến nghị, khiếu nại trong Nhân dân những năm trở lại đây có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên là các kiến nghị, phản ánh về các sai phạm liên quan đến đất đai, tranh chấp đất đai trong Nhân dân. Vấn đề này rất được Đảng và Nhà nước quan tâm, trong đó đã cụ thể hóa bằng chính sách, pháp luật; hoạt động của lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đều dành nhiều thời gian để tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh và đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn tình trạng các kiến nghị, phản ánh chưa được chính quyền cấp cơ sở quan tâm đúng mức dẫn đến kiến nghị, khiếu nại kéo dài và phát sinh tranh chấp, tạo điểm nóng và dư luận không tốt. Chính vì vậy, tôi mong muốn Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đưa vấn đề này vào thảo luận, quyết định chủ trương hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về giải quyết kiến nghị, khiếu nại. Trong đó, tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là ở cơ sở. Bởi vì, các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại luôn bắt đầu từ cơ sở và nếu được giải quyết tốt ở giai đoạn này sẽ tạo được lòng tin trong Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời tránh được kiến nghị, khiếu nại vượt cấp, gây mất ổn định xã hội.

 

Ông TRẦN VĂN BẾN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh:

 

Tiếp tục có những quyết sách hỗ trợ phù hợp cho nông dân

 

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã có bước đổi mới, phát triển rất quan trọng. Nổi bật là tư duy, cách thức tổ chức sản xuất của nông dân đã chuyển từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong các khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị. Nhờ đó nền nông nghiệp phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên và bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

 

Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm đầu tư trên nhiều mặt của Đảng, Nhà nước; Hội Nông dân các cấp khẳng định rõ nét vai trò đoàn kết, tập hợp nông dân và tổ chức rộng khắp, hiệu quả các phong trào, hoạt động, nhất là khuyến khích, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh để giảm nghèo, vươn lên làm giàu và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đặt niềm tin rất lớn và tin tưởng vào sự thành công của đại hội. Đồng thời mong muốn đại hội lần này tiếp tục có những quyết sách phù hợp, thỏa đáng cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới, nhất là bổ sung, tăng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, chú trọng đào tạo nghề cho nông dân. Giúp nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản. Tiếp tục có các chính sách về phát triển bền vững cho nông dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và các địa bàn thường xuyên bị thiên tai.

 

Chị LÊ THỊ LÊ NA, hiện đang sống tại thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh:

 

Có những chính sách về tạo cơ hội việc làm, thu nhập để thu hút nguồn nhân lực trẻ ở nước ngoài về nước làm việc

 

Là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Luân Đôn, Vương quốc Anh từ năm 2018, tôi thường xuyên được cập nhật các thông tin quan trọng trong nước cũng như giao lưu, kết nối với đảng viên, công dân Việt Nam là những trí thức trẻ mang dòng máu Việt Nam tại nước ngoài. Tôi nhận thấy, dù ở xa quê hương và gặp rất nhiều khó khăn về văn hóa, ngôn ngữ, môi trường sống nhưng người Việt Nam vẫn luôn nêu cao ý thức vươn lên, phấn đấu, trau dồi chuyên môn không ngừng để có thể cống hiến cho quê hương.

 

Đại hội Đảng lần thứ XIII là một cột mốc quan trọng, là sự kiện lớn. Do đó tôi rất hy vọng đại hội lần này vạch ra được những chiến lược thực sự đổi mới, phát triển toàn diện cho dân tộc và phát huy hiệu quả tiềm lực mà nước ta đang có. Trong đó, cần quan tâm hơn những chính sách về tạo cơ hội việc làm, về thu nhập để thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao là người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc. Tôi cũng mong rằng, Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm hơn đến các Hội người Việt Nam ở nước ngoài và có các cổng thông tin hỗ trợ, giúp đỡ người Việt ở nước ngoài hiệu quả hơn nữa. Tôi tin rằng, nếu có sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước, người Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn tự hào, tận tâm, tận lực để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Anh NGUYỄN TIẾN, chủ tiệm ảnh Smile Studio, thành phố Đông Hà:

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, góp sức dựng xây quê hương

 

Đến nay, cụm từ “khởi nghiệp” đã trở nên rất quen thuộc trong đời sống xã hội. Các cấp, các ngành đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, giúp mọi người, nhất là các bạn trẻ xây dựng ý tưởng, thiết lập các mô hình sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, thực tế, việc khởi nghiệp của thanh niên có số vốn khiêm tốn đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, rất cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn.

 

Từ thực tế trên, tôi mong muốn, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận để có các chủ trương, cơ chế, chính sách thuận lợi giúp thanh niên, đặc biệt là các bạn trẻ ở vùng nông thôn, miền núi khởi nghiệp. Để bước vào con đường này, chúng tôi rất mong muốn được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp. Cùng với đó, hầu như ai cũng cần hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, khơi dậy tinh thần sáng tạo… Tôi cũng rất mong muốn các cấp, ngành, đơn vị liên quan thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp; tổ chức thường xuyên những buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; tạo điều kiện để tham quan, học tập các mô hình khởi nghiệp thành công… Cùng với đó, việc thành lập các trung tâm khởi nghiệp để giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thanh niên là vô cùng cần thiết.

 

Khởi nghiệp không đơn thuần là phong trào mà thực sự là nhu cầu phát triển kinh tế; là công việc vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, xuyên suốt quá trình xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường XHCN mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã chọn. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tôi tin nhiều người có ý tưởng, sự quyết tâm và niềm đam mê sẽ không ngại ngần bước vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và có những bước đi thành công.

 

Nhóm phóng viên (lược ghi)

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 5) (25/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 4) (25/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 3) (22/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 2) (21/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1) (20/1/2021)
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (31/10/2020)


Trực tuyến

109314858
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort