Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 7)


Ngày cập nhật: 22/08/2020 20:19:21

(Tiếp theo kỳ trước)
 

* Bà LÊ THỊ HƯƠNG, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

 

Cần định hướng rõ nét, cụ thể hơn về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục

 

Sau khi tiếp thu, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tôi cơ bản đồng tình với cấu trúc, nội dung trong báo cáo. Bố cục báo cáo chặt chẽ, logic; dung lượng vừa phải; nội dung trình bày toàn diện các lĩnh vực; các nhận định vừa khái quát được những kết quả nổi bật, vừa thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và phân tích làm rõ nguyên nhân. Phần đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới khá thuyết phục, mang tính khả thi cao vừa có trọng tâm, đột phá vừa cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm theo ngành, lĩnh vực.

 

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tôi cơ bản đồng tình với những đánh giá trong mục 1.4 phần thứ nhất và những nhiệm vụ và giải pháp đề xuất trong mục V.4 và V.6.1 và V.6.2. Qua đây tôi xin góp ý thêm một số nội dung cụ thể như sau: Về kết quả, ngoài những nội dung trong báo cáo như quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc....cần bổ sung: Nhiệm kỳ qua tỉnh đã tập trung ban hành nhiều cơ chế, chính sách giáo dục địa phương, nhờ đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc thực hiện thuận lợi các nhiệm vụ giáo dục đồng thời tháo gỡ được những khó khăn, bất cập tồn tại từ nhiều năm; huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục nên tỉ lệ trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia ngày càng tăng; trường, lớp, khuôn viên trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ dạy và học.

 

Về hạn chế, ngoài hạn chế chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền trong tỉnh không đồng đều thì cân nhắc đưa thêm một số nhận định về tình trạng mất cân đối, thừa thiếu bất cập trong cơ cấu đội ngũ giữa các bộ môn, giữa các cấp, giữa các địa phương đang vẫn là bài toán khó; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu hoặc đã xuống cấp, lỗi thời... không đáp ứng yêu cầu dạy học mới, nhất là trong điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; quy hoạch mạng lưới và tổ chức hoạt động của các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng trên địa bàn còn chưa có những chiến lược lâu dài và những giải pháp căn cơ nên công tác tuyển sinh, nhiệm vụ đào tạo còn nhiều khó khăn, bất cập; cân nhắc đưa nội dung hạn chế: Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển vì thấy chưa rõ ràng chủ thể, trách nhiệm khi phân tích nguyên nhân.

 

Về chỉ tiêu cơ bản: Đồng ý về các chỉ tiêu về tỉ lệ trường chuẩn của các cấp, đề nghị tăng thêm tỉ lệ trường chuẩn của cấp mầm non lên 80% (vì hiện tại tỉ lệ này đã là:106/169 bằng 63%); bổ sung tỉ lệ huy động học sinh các cấp đến trường.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp, đồng tình cao với các nội dung đề xuất trong dự thảo báo cáo, trong đó cần xây dựng và thực hiện 3 đề án quan trọng: Đề án xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong đó chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

 

* Ông NGUYỄN NAM, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa):

 

Nên điều chỉnh chỉ tiêu về môi trường và phát triển doanh nghiệp

 

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, trong phần đánh giá kết quả nêu “tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 97%, tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 50%;...”. Và ở phần III. Phương hướng, mục tiêu trong đó ở mục 2.1 đưa ra chỉ tiêu “…tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%; tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn đến năm 2025 đạt 60%”, theo tôi trong 5 năm mà chỉ tiêu đặt ra chỉ tăng 1% về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; tăng 10% về tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn là quá thấp.

 

Trong khi đó hầu hết các địa phương đều phát động phong trào xây dựng nông thôn mới; địa bàn xanh, sạch, đẹp… Do đó phải giữ gìn vệ sinh môi trường, thành lập các tổ, đội thu gom rác thải sinh hoạt và xây dựng các điểm xử lý rác tập trung. Mặt khác, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế cần phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn bảo đảm đời sống cho người dân nên tỉnh phải đưa ra chỉ tiêu cao hơn.

 

Trong phần V: Nhiệm vụ và giải pháp ở mục 3 “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế”, chúng tôi đồng ý với chủ trương “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”.

 

Tuy nhiên chỉ tiêu đặt ra “…phấn đấu đến năm 2025, thành lập mới khoảng 1.500- 2.000 doanh nghiệp” theo tôi là cao. Bởi trên toàn tỉnh hiện có hơn 3.600 doanh nghiệp, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động có xu hướng tăng, mỗi năm khoảng 200 doanh nghiệp. Vì thế, chỉ tiêu đặt ra là trong 5 năm tới phát triển mới khoảng 2.000 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm phát triển thêm 400 doanh nghiệp là không khả thi. Do vậy, đề nghị tỉnh điều chỉnh lại chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh.

 

* Ông DƯƠNG ĐỨC BÚT, giáo viên Trường THPT Chế Lan Viên:

 

Định hình rõ nét hơn về chủ trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn


Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, tôi nhận thấy bố cục chặt chẽ, khoa học. Nội dung báo cáo được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao. Qua đây tôi xin tham gia một vài ý kiến nhỏ ở phần V về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

 

Trước hết tôi đồng tình cao với chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khai thác thế mạnh đặc thù của sản phẩm du lịch lịch sử, chiến tranh cách mạng có tính đặc trưng của Quảng Trị. Chú trọng kết nối các sản phẩm du lịch địa phương trong và ngoài tỉnh gắn với các sản phẩm du lịch “Con đường Huyền thoại”, “Con đường Di sản”, xây dựng lễ hội “Vì Hòa bình”…

 

Từ việc nhận diện các loại hình du lịch đặc thù để định hướng khai thác, tôi đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn giải pháp để huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch, điểm du lịch; chú trọng thu hút đầu tư vào các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Chấn chỉnh lại các dự án đầu tư về du lịch chậm tiến độ hoặc tạm ngừng thi công để ưu tiên cho những dự án có tiềm năng.

 

Riêng đối với khu vực biển Cửa Việt, đề nghị tỉnh cần có chủ trương và định hướng rõ nét hơn trong việc quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, đặc biệt là kết nối tam giác kinh tế biển Cửa Tùng- Cửa Việt- đảo Cồn Cỏ để du lịch biển Cửa Việt trở thành khu kinh tế tổng hợp năng động kết nối liền mạch với đô thị Đông Hà.

 

Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, các dự án du lịch quy mô lớn để đưa kinh tế du lịch phát triển cần chú trọng tạo ra nhiều sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

 

* TS.TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐSP Quảng Trị:

 

Mong có chính sách huy động nguồn lực đầu tư phát triển đội ngũ cho ngành giáo dục- đào tạo


Có thể khẳng định, bất cứ quốc gia nào, thời kỳ nào thì giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, được xem là nền tảng và động lực phát triển của quốc gia. Vì vậy, tôi mong muốn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần dành một dung lượng tương xứng để đánh giá những thành tựu, hạn chế của GD&ĐT tỉnh nhà trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra những quyết sách đúng đắn và những mục tiêu cụ thể để phát triển GD&ĐT trong nhiệm kỳ tới.

 

GD&ĐT cũng giống các lĩnh vực khác, muốn phát triển, thành công thì mấu chốt cũng xuất phát từ chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng giáo viên đứng lớp trực tiếp. Vì vậy, ngoài các chính sách chung của Nhà nước, Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 cần có chính sách huy động nguồn lực xứng đáng để đầu tư phát triển đội ngũ.

 

Cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội vào phát triển GD&ĐT. Tôi tin rằng, nếu chúng ta có chính sách đúng thì nguồn lực của người dân sẽ được huy động một cách tối đa bởi lẽ ai cũng biết “đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho tương lai”.

 

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn Báo cáo chính trị cụ thể hóa chính sách trọng dụng nhân tài, coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nhằm thu hút cán bộ giỏi, đặc biệt là những bạn trẻ giỏi trở về tỉnh nhà để cống hiến cho các lĩnh vực nói chung và cho ngành GD&ĐT nói riêng.

 

Bên cạnh đó, xây dựng được một cơ sở GD đại học cho tỉnh cũng cần cân nhắc để có thể đưa vào văn kiện và nghị quyết của đại hội nhằm đón đầu những cơ hội và phát triển mới trong 10, 20 năm đến.

 

 

* Bà TRỊNH THỊ THÙY VÂN, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong:

 

Bổ sung giải pháp đổi mới và nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về việc học tập lý luận chính trị

 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi thống nhất cao với nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị.

 

Tuy nhiên, trong mục V nhiệm vụ và giải pháp, có giải pháp thứ 13.1: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tôi xin đóng góp ý kiến như sau: Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tôi nghĩ cần bổ sung thêm giải pháp, đó là đổi mới và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị.

 

Xác định bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị để rèn luyện ý thức tự giác, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

 

Cán bộ, đảng viên phải tích cực, chủ động trong tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị của mình. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có đủ năng lực bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung sắc bén, hiệu quả, đồng thời có đủ bản lĩnh, lập trường kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

 

 Còn nữa

TỔ PHÓNG VIÊN (lược ghi)

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1) (20/1/2021)
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (31/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13) (17/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 12) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 11) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 10) (16/10/2020)


Trực tuyến

103855442
izmir escort bayan izmir escort bayan