Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 10)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 10)
(QTO) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi nhận xét rằng, bố cục báo cáo trình bày hợp lý, nội dung các phần thể hiện cân đối, văn phong trong sáng, dễ hiểu.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 9)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 9)
(QTO) - Trước hết, tôi đồng tình với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xét tổng quan, dự thảo Báo cáo chính trị là công trình công phu, đã có cái nhìn bao quát và đánh giá sát tình hình thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 8)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 8)
(QTO) - Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi đồng tình cao với nội dung của dự thảo. Tuy nhiên theo tôi, cần quan tâm đầu tư cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện hơn.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 7)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 7)
(QTO) - Sau khi tiếp thu, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tôi cơ bản đồng tình với cấu trúc, nội dung trong báo cáo. Bố cục báo cáo chặt chẽ, logic; dung lượng vừa phải; nội dung trình bày toàn diện các lĩnh vực; các nhận định vừa khái quát được những kết quả nổi bật, vừa thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và phân tích làm rõ nguyên nhân. Phần đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới khá thuyết phục, mang tính khả thi cao vừa có trọng tâm, đột phá vừa cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm theo ngành, lĩnh vực.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 6)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 6)
(QTO) - Trong 5 năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực. Điều này thể hiện rõ ở việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện, chỉ số PAPI và chỉ số CCHC luôn thuộc nhóm đầu của cả nước, đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì công tác CCHC vẫn còn một số điểm nghẽn, ví dụ như vẫn có một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức, tinh thần trách nhiệm, đối phó trong công việc. Điều này đã gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân và đây là nguyên nhân khiến chỉ số PCI của tỉnh dù có tăng điểm qua từng năm nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 5)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 5)
(QTO) - Qua nghiên cứu, tôi đồng tình cao với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn với chỉ tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong những năm tới mà dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra. Cụ thể, ở phần các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội - môi trường và cải cách hành chính của giai đoạn 2021 - 2025 xác định: “Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 21.500 - 22.500 tỉ đồng, thu nội địa tăng bình quân hằng năm là 10 - 12%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 38.300 tỉ đồng, thu nội địa tăng bình quân hằng năm là 12%/ năm

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 4)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 4)
(QTO) - Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nhờ đó, diện mạo NTM có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Vừa qua, Cam Lộ là huyện đầu tiên trong tỉnh vinh dự được công nhận đạt chuẩn NTM. Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi thấy trong mục những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội của phần thứ nhất có khổ 2 và khổ 3 đều nhắc đến kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Vì vậy, theo tôi nên bỏ câu “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ…” ở khổ thứ 2 đi vì khổ thứ 3 đã có câu này và nêu cụ thể về những kết quả của xây dựng NTM rồi.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 3)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 3)
(QTO) - Qua nghiên cứu, tôi hoàn toàn đồng tình với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh Quảng Trị hiện có tổng diện tích tự nhiên là 473.743 ha. Diện tích đất có rừng là 252.966 ha; trong đó rừng tự nhiên 140.839 ha và 112.127 ha rừng trồng. Thời gian qua, trồng rừng kinh tế, nhất là trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, thuộc nhóm đầu của cả nước; rừng tự nhiên được chú trọng bảo vệ; độ che phủ rừng năm 2020 đạt 50,1%.

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 2)

Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 2)
 (QTO) - Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần đề cập sâu hơn các giải pháp đấu tranh, phản bác với thông tin xấu, sai trái. Trong đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời hơn để tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những thông tin sai lệch của đối tượng xấu, âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời đây cũng là cơ sở để chủ động đấu tranh với những luận điểm này. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội.


Trực tuyến

95808045
izmir escort bayan izmir escort bayan