Huyện Cam Lộ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020


Ngày cập nhật: 11/09/2018 17:44:08

(QT) – Hôm nay 11.9.2018, Huyện ủy Cam Lộ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Văn Phụng.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu yêu cầu huyện Cam Lộ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đang có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, dịch vụ

 

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ  khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, ngành, các cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Đảng bộ, nhân dân huyện Cam Lộ đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ, có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 đạt 12,37%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân ở lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp đạt 7%, công nghiệp - xây dựng đạt 14,9%, thương mại  dịch vụ dạt 15,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 312 tỷ đồng/năm; tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 29,8%; tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 15.083 tấn; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm ổn định ở mức 1%; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,19%; tạo việc làm mới bình quân mỗi năm 1.100 lao động; 8/9 xã, thị trấn đạt danh hiệu điển hình văn hóa; 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn về y tế; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%.

 

Kết quả trên xuất phát từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chọn các nội dung trọng tâm để thực hiện 4 nội dung lớn gồm: Cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; xây dựng huyện nông thôn mới.

 

Nét mới trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với quyết tâm cải cách hành chính được thể hiện bằng việc đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ thông qua xây dựng và triển khai thành công khung đánh giá năng lực cán bộ, góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có bước chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động và luôn hướng về cơ sở.

 

Lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, kinh tế nông nghiệp được đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng đồng bộ tiến bộ công nghệ trên diện rộng, gắn sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản làm tăng chuỗi giá trị sản phẩm. Việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh cạnh tranh của địa phương giai đoạn 2016 - 2020” đang từng bước thay đổi căn bản tập quán canh tác, đồng thời xác định rõ sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thế mạnh của địa phương, gắn với thực hành chiến lược “5 tăng” cho từng sản phẩm. Công tác xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, lấy việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu làm động lực, tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, chỉnh trang nông thôn trên diện rộng nhằm tạo diện mạo nông thôn mới, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên.

 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư được triển khai có hiệu quả; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân không gừng được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm với sự chung tay của toàn cộng đồng. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những bất cập, tồn tại, nguyên nhân trong triển khai thực hiện nghị quyết và tập trung thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai tích cực các nghị quyết chuyên đề về kinh tế. Tập trung các giải pháp hoàn chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch.Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để hoàn thành việc về đích huyện nông thôn mới đúng kế hoạch và duy trì bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng -an ninh. Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao so với mức trung bình của toàn tỉnh, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững... Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại để Cam Lộ cần chủ động có hướng điều chỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại như việc tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế rất cao nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp. Tổng mức đầu tư toàn xã hội cần tính toán một cách chính xác, trong đó cần đề cao vai trò của nhân dân, đặc biệt là trong đầu tư xây dựng nông thôn mới. Công tác phát triển đảng viên chưa cao, chưa chú trọng phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển đảng viên trong các tầng lớp nhân dân. Công tác luân chuyển cán bộ còn ít.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu yêu cầu địa phương cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để đề ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Trong đó, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy trong thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề của địa phương. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đang có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, dịch vụ. Tập trung các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, sớm về đích huyện nông thôn mới đúng kế hoạch và duy trì bền vững. Chú trọng phát triển kinh tế đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận chung trong toàn xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách; tập trung xử lý các vụ việc ngay khi mới phát sinh tại cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

 

Lê Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018-2023 (23/2/2019)
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Quảng Trị thực hiện quy trình công tác cán bộ (22/2/2019)
Ngày hội giao lưu tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018-2019 (22/2/2019)
Cứu hộ thành công 1 cá thể vích (22/2/2019)
Xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Đăng Tân (22/2/2019)
Khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng cảng, kho chứa dầu và đường ống dẫn dầu (22/2/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 -QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (22/2/2019)
Huyện Gio Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (22/2/2019)
Trao học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS học kỳ II, năm học 2018-2019 (22/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ