Thông báo về triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1)


Ngày cập nhật: 28/02/2020 10:27:58

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 7/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy “tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4”, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức triệu tập 195 thí sinh có tên tại phụ lục 1 kèm theo quyết định số 1699-QĐ/TU ngày 21/2/2020 của Thường trực Tỉnh ủy “phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4”, có mặt tham dự (vòng 1) môn Tin học, Ngoại ngữ, Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học. Cụ thể như sau:

 

1.Môn thi, hình thức và thời gian thi

 

-Môn Tin học, hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Thời gian thi 30 phút (thay thế nội dung thi trắc nghiệm trên giấy tại Thông báo số 1167-TB/BTCTU ngày 6/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4”).

 

-Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh), hình thức thi trắc nghiệm trên giấy. Thời gian thi 30 phút.

 

-Môn Kiến thức chung, hình thức thi trắc nghiệm trên giấy. Thời gian thi 60 phút.

 

2. Địa điểm, thời gian tổ chức thi

 

-Địa điểm thi: Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

-Thời gian thi: Từ ngày 21/3/2020 đến 22/3/2020. Trong đó:

 

+ Ngày 20/3/2020: 7h30 phút thí sinh có mặt tại Giảng đường B, Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nghe phổ biến nội quy kỳ thi; xem số báo danh, phòng thi.

 

+ Ngày 21/3/2020: 7h00 khai mạc kỳ thi; 8h00 thi môn Tin học; 14h00 thi môn Ngoại ngữ.

 

+ Ngày 22/3/2020: 7h30 phút thi môn Kiến thức chung.

 

3. Thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Nội quy thi. Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15-30 phút. Thi sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi nêu trên thì được triệu tập thi viết vòng 2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Hội đồng thi sẽ  có thông báo triệu tập sau.

 

 Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội lần thứ 4 thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh  biết, thực hiện.

 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thi

 

Phan Văn Phụng (đã ký)

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC





Trực tuyến





89784262
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ