Thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4


Ngày cập nhật: 06/12/2019 16:42:25

Căn cứ Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 07/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển 40 chỉ tiêu biên chế vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4, như sau:

 

            I – SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

TT

Đơn vị

Số lượng

cần tuyển dụng

Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

của vị trí việc làm cần tuyển dụng

 1.  

Văn phòng Tỉnh uỷ

04

- 03 chuyên viên tổng hợp

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng Đảng, kinh tế, luật, ngữ văn, báo chí.

- 01 chuyên viên công nghệ thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

 1.  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

03

- 02 chuyên viên Tổ chức - Cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, quản trị nhân lực, quản lý tổ chức và nhân sự, khoa học quản lý, quản lý nhân sự, hành chính học, luật.

- 01 chuyên viên nghiệp vụ đảng viên và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin.

 1.  

Báo Quảng Trị

01

- 01 kế toán

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 1.  

Trường Chính trị Lê Duẩn

02

- 01 giảng viên tiếng lào

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành sư phạm tiếng Lào; hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Lào, nhưng phải  có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- 01 văn thư, lưu trữ, thủ quỹ

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng, thư viện, hành chính, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

 1.  

Liên đoàn Lao động tỉnh

02

- 01 chuyên viên Ban công tác cơ sở, cơ quan LĐLĐ tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý tổ chức và nhân sự, hành chính, quản trị nhân lực, luật, tâm lý học, xã hội học, khoa học chính trị, quản lý xã hội, khoa học quản lý, công tác xã hội, lao động, công đoàn, lịch sử, ngữ văn, báo chí, văn hóa, kinh tế, kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển, giáo dục chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, triết học.

- 01 chuyên viên LĐLĐ huyện Hải Lăng

 

 1.  

Cơ quan Tỉnh đoàn

05

- 02 chuyên viên Ban Phong trào thanh niên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật, kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế, kinh tế nông nghiệp.

- 02 chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi trường học

- 01 chuyên viên Ban Xây dựng đoàn

 1.  

Thành phố Đông Hà

02

- 01 chuyên viên Thành đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

- 01 chuyên viên tổng hợp Văn phòng Thành ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng Đảng, ngữ văn, ngôn ngữ, văn học, báo chí, luật, lịch sử, chính trị học, giáo dục chính trị, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, khoa học chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế, đối ngoại, kinh tế đối ngoại, luật kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế.

 1.  

Thị xã Quảng Trị

01

- 01 chuyên viên Thị đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

 1.  

Huyện Vĩnh Linh

02

- 01 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

- 01 kế toán cơ quan huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 1.  

Huyện Gio Linh

03

- 01 văn thư, lưu trữ, thủ quỹ kiêm tạp vụ cơ quan huyện ủy

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng, thư viện, hành chính, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

- 02 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

 1.  

Huyện Triệu Phong

02

- 01 chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, quản trị nhân lực, quản lý tổ chức và nhân sự, khoa học quản lý, quản lý nhân sự, chính trị học, hành chính học, luật, xã hội học, triết học, lịch sử, tâm lý học, ngôn ngữ học, văn học, ngữ văn.

- 01 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

 1.  

Huyện Hải Lăng

02

- 01 chuyên viên Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

- 01 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

 1.  

Huyện Cam Lộ

04

- 01 chuyên viên Ban Dân vận huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dân vận, tôn giáo, xây dựng đảng, luật, hành chính, xã hội học, công tác xã hội, khoa học quản lý, lịch sử, địa lý, chính trị học, lý luận chính trị, giáo dục chính trị, triết học, tôn giáo, tâm lý học, kinh tế chính trị, quản lý tổ chức nhân sự.

- 01 chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng Đảng, báo chí, báo chí – tuyên truyền, lịch sử, địa lý, văn học, ngữ văn, ngôn ngữ học, tâm lý học, luật, xã hội học, chính trị học, giáo dục chính trị, lý luận chính trị, văn hóa học, kinh tế chính trị, triết học, khoa học quản lý, xã hội học, khoa giáo.

- 01 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

- 01 chuyên viên UBMTQ huyện

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tôn giáo, tổ chức, quản trị nhân lực, quản lý tổ chức nhân sự, hành chính, luật, tâm lý học, lịch sử, ngữ văn, báo chí, xã hội học, khoa học chính trị, khoa học quản lý, công tác xã hội, kinh tế, kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển, giáo dục chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, triết học.

 1.  

Huyện Đakrông

04

- 01 chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, quản trị nhân lực, quản lý tổ chức và nhân sự, khoa học quản lý, quản lý nhân sự, chính trị học, hành chính học, luật, xã hội học, triết học, lịch sử, tâm lý học, ngôn ngữ học, văn học, ngữ văn.

- 01 chuyên viên tổng hợp Văn phòng huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành báo chí, lịch sử, ngữ văn, ngôn ngữ học, giáo dục chính trị, hành chính, luật, triết học, xã hội học, chính trị học, tâm lý học, kinh tế chính trị, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học chính trị, lý luận chính trị.

 

- 01 chuyên viên Ban Dân vận huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành dân vận, tôn giáo, xây dựng đảng, luật, hành chính, xã hội học, công tác xã hội, khoa học quản lý, lịch sử, địa lý, chính trị học, lý luận chính trị, giáo dục chính trị, triết học, tôn giáo, tâm lý học, kinh tế chính trị, quản lý tổ chức nhân sự.

- 01 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

 1.  

Huyện Hướng Hoá

03

- 01 chuyên viên tổng hợp Văn phòng huyện ủy

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành báo chí, lịch sử, ngữ văn, ngôn ngữ học, giáo dục chính trị, hành chính, luật, triết học, xã hội học, chính trị học, tâm lý học, kinh tế chính trị, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học chính trị, lý luận chính trị.

- 01 chuyên viên Huyện đoàn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, lịch sử, báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học, văn học, công tác thanh niên, công tác xã hội, quản lý văn hóa, văn hóa học, xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, triết học, xã hội học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, chính trị học, khoa học chính trị, tâm lý học, giáo dục học, xây dựng chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, khoa học quản lý, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý công, luật.

- 01 kế toán trung tâm BDCT huyện

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Tổng  cộng

40 

chỉ tiêu biên chế

 

 

 

 

II - ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể như sau:

 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 

- Đủ 18 tuổi trở lên. Đối với người đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện: Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 25 tuổi đối với người trình độ đại học và không quá 27 tuổi đối với người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (tính theo năm) tính từ ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

 

 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;

 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Trong đó:

 

+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ, chuyên ngành đào tạo đảm bảo quy định tại Mục I. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài thì phải có giấy xác nhận của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

 

+ Đối với trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”  hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo Công văn số 6089/BGDĐT- GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

 

+ Đối với trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông “quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” (Tin học chứng chỉ A trở lên).

 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

 

- Đối với vị trí việc làm vào công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, ngoài các điều kiện nêu trên, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trước ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

 

- Không đảm bảo các điều kiện nêu trên;

 

- Không cư trú tại Việt Nam;

 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.

 

III - NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

 

1. Nội dung, hình thức thi tuyển: Được thực hiện theo 02 vòng thi, như sau:

 

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.

 

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

 

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

 

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tiếng Lào, thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Thông báo này.

 

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 quy định tại Thông báo này.

 

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (tiếng Anh);

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh) ở Việt Nam;

 

- Người dự tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

 

d) Kết quả thi vòng 1:  Được xác định theo số câu hỏi đúng ở 03 phần thi quy định tại Điểm a, Khoản 1.1, Mục III, Thông báo này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển mới được thi tiếp ở vòng 2.

 

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi viết. Bài thi được chấm theo thang điểm 100; nội dung thi là kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức và kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian thi 180 phút.

 

1.3. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức

 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

Trường hợp người dự thi tuyển công chức, viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

IV- XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN

 

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại Khoản 1.2, Mục III, Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên;

 

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 1.3, Mục III, Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại Khoản

1.2, Mục III, Thông báo này cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 1.3, Mục III, Thông báo này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

 

 

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 

V- THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP

 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển ở địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và các thông tin cá nhân. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo này);

 

b) Bản sao giấy khai sinh; bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 

Đối với các trường hợp mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp và đang trong thời gian chờ cấp bằng, thí sinh nộp bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo cấp và kết quả học tập. Trường hợp trúng tuyển thí sinh phải nộp bản sao có chứng thực bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo yêu cầu vị trí dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi ra quyết định tuyển dụng;

 

c) Quyết định kết nạp đảng viên (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tại cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện); chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí giảng viên tiếng Lào Trường Chính trị Lê Duẩn nếu không tốt nghiệp đại học sư phạm);

 

d) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

 

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (nộp sau khi trúng tuyển);

 

e) Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tiêu chuẩn chính trị vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (tài liệu này do cơ quan có thẩm quyền kết luận và cung cấp khi thí sinh được dự kiến xác định trúng tuyển).

 

 

Lưu ý: Ban Tổ chức Tỉnh ủy không trả lại hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí dự thi

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hết thời hạn nêu trên các giấy tờ nộp bổ sung hồ sơ đều không có giá trị.

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi tuyển nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký vị trí việc làm tuyển dụng. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký và nộp hồ sơ vào 02 vị trí việc làm trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả trúng tuyển.

 

- Lệ phí dự thi tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức” lệ phí đăng ký dự tuyển 400.000đ/01 người.

 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển; tài liệu ôn tập

 

Thời gian, địa điểm tổ chức; tài liệu ôn tập đăng ký thi tuyển: Do Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh quyết định và thông báo trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, tại địa chỉ: http://www.tinhuyquangtri.vn, để thí sinh và các địa phương, cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện.

 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ http://www.tinhuyquangtri.vn), Báo Quảng Trị (báo in và báo điện tử http://www.baoquangtri.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở cơ quan Tỉnh ủy; trụ sở các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Phòng Tổ chức - Cán bộ, điện thoại 0233.3855.723 và các địa phương, đơn vị thí sinh đăng ký vị trí việc làm dự tuyển)./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ IX, năm 2020 (22/1/2020)
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 (22/1/2020)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Giao thừa, mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 (21/1/2020)
Thể lệ cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ IX, năm 2020 (20/1/2020)
Thông báo tuyển dụng công chức (17/1/2020)
Thông báo bổ sung, đính chính đấu giá quyền sử dụng đất (7/1/2020)
Thông báo chính sách hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông (7/1/2020)
Mời các bạn đón đọc báo Quảng Trị Xuân Canh Tý - 2020 (6/1/2020)
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục (Bản tóm tắt) (4/1/2020)
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ