Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chuyên môn


Ngày cập nhật: 22/02/2019 06:35:52

(QT) - Những năm qua, Đảng bộ Công ti Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt đối với các hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ti.

 

Đảng bộ PC Quảng Trị tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018​

 

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công ti đã quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và các chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh... BCH Đảng ủy Công ti đã tập trung nghiên cứu, nắm vững chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng để vận dụng vào thực tiễn tình hình của đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt sản xuất và công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Đảng bộ Công ti luôn tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Công ti và quy chế, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên.

 

Do đặc thù của một doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh nên công tác chuyên môn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị này, Đảng ủy Công ti đã tập trung lãnh đạo công ti xây dựng kế hoạch quý, kế hoạch năm, phối hợp với các đoàn thể trong công ti để hoàn thanh tốt các chỉ tiêu mà Tổng Công ti giao. Trên cơ sở bám sát chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ti, PC Quảng Trị đã tập trung nguồn lực tổ chức, quản lí, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lí nội bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu theo chủ đề của năm. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy đã đảm bảo và cung cấp đầy đủ điện cho phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn. Năm 2018 giá trị điện thương phẩm thực hiện 619 triệu kWh, đạt kế hoạch EVNCPC giao; sản lượng điện tiết kiệm thực hiện đạt 10,056 triệu kWh; doanh thu ước thực hiện đạt 1.079 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 32 tỉ đồng, vượt kế hoạch 2 tỉ đồng. Đảm bảo 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN… đầy đủ theo quy định. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng.

 

Bên cạnh đó các chỉ tiêu về tài chính, tối ưu hóa chi phí, độ tin cậy cung cấp điện, dịch vụ khách hàng đạt và vượt kế hoạch giao. Năng suất lao động tăng; giá trị tồn kho, chi phí thường xuyên, chi phí sửa chữa lớn và ĐTXD giảm so với kế hoạch đề ra. Triển khai tốt chương trình chăm sóc khách hàng qua tổng đài 19001909 và thông qua tổng đài nhắn tin nội bộ. Xây dựng được lòng tin, sự tín nhiệm của khách hàng, chỉ số hài lòng của khách hàng hằng năm liên tục tăng. Đặc biệt năm 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo công ty thực hiện tốt công tác sửa chữa điện nóng. Qua đó đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng với sản lượng 1.192.467 kWh. Đảng uỷ Công ti tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công ti quan tâm giúp đỡ nhiều địa phương về chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo tiêu chí trên được duy trì bền vững. Công ti luôn bám sát chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục.

 

Đối với công tác cán bộ, Đảng bộ đã bám sát quy định mới của EVNCPC về công tác cán bộ, trong đó chú trọng phát hiện cán bộ có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lí, đề bạt cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn vào các cương vị chủ chốt. Đảng bộ thường xuyên tạo mọi điều kiện cho CBCNV học tập, nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với phương châm: Chuyên viên giỏi nghiệp vụ; công nhân giỏi tay nghề; gắn thu nhập với hiệu quả công việc. Đề cao trách nhiệm cá nhân, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh các mặt hoạt động sản xuất- kinh doanh và xây dựng đơn vị, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó có sự phối hợp tốt với Ban giám đốc công ti để góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh và động viên người lao động chấp hành, thực hiện tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác từ thiện xã hội. Vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị quyên góp ủng hộ các trường hợp gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi; tích cực hỗ trợ quỹ bảo trợ người tàn tật; quỹ bảo trợ trẻ em; quỹ vì người nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

 

Thực hiện quy chế làm việc, Đảng ủy đã tăng cường sự phối hợp giữa bí thư với các thành viên cấp ủy, giữa Đảng ủy với các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của công ti; phân công rõ ràng giữa các thành viên cấp ủy. Ngay từ đầu năm, công ty tổ chức hội nghị người lao động để tập thể CBCNV đóng góp, xây dựng kế hoạch năm, phát động các phong trào thi đua; thống nhất quy chế nội bộ để phấn đấu thực hiện. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập lại Ban chỉ đạo xây dựng quy chế dân chủ cơ sở của công ti và triển khai hoạt động có hiệu quả. Thực hiện công khai theo quy định để mọi người theo dõi giám sát. Đặc biệt trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công việc giữa Ban Thường vụ và Ban Giám đốc luôn duy trì sự phối hợp hài hòa thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, đã gắn kết được nhiệm vụ sản xuấtkinh doanh và tạo niềm tin, uy tín của tổ chức đảng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị. Nhờ đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. BCH Đảng bộ Công ti đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tuân thủ theo đúng quy chế và nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự thống nhất, đoàn kết cao trong Đảng bộ. Việc lãnh đạo quản lí doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu hoạt động của công ti và các đơn vị trực thuộc, phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của EVNCPC.

 

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc của công ti; quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ. Nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCNV; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên trong Đảng bộ về việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập thể BCH Đảng bộ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu theo Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không bè phái, cục bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được coi trọng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đảng ủy luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ và UBKT đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2 đợt việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/ TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc. Động viên, khen thưởng kịp thời đảng viên và chi bộ thực hiện tốt dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong đảng; xử lí nghiêm minh, công bằng các chi bộ, đảng viên vi phạm. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng.

 

Giám đốc, Bí thư Đảng ủy PC Quảng Trị Huỳnh Tấn Thành cho biết thêm:“Trong 2 năm tới, Đảng bộ Công ti sẽ tập trung chỉ đạo tốt việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng. Mỗi đồng chí trong BCH phải gương mẫu phê bình và tự phê bình, thực sự cầu thị, quyết tâm khắc phục khuyết điểm và những tồn tại; không ngừng học tập nâng cao trình độ lí luận, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời cập nhật thông tin, vươn lên ngang tầm đòi hỏi và sự phát triển của tình hình hiện nay. Tiếp tục kiện toàn công tác sinh hoạt chi bộ và nâng cao tính gương mẫu của đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các biểu hiện sai sót, những vi phạm của cán bộ, đảng viên để tập trung xử lí. Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt hơn nữa kỉ cương, quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của công ti”.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khi người trẻ chủ động làm giàu (23/3/2019)
Xã Mò Ó chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng nông thôn mới (22/3/2019)
Chuyển biến ở Hợp tác xã nông nghiệp Triệu Thuận (21/3/2019)
Để phát triển bền vững cây nghệ vàng ở Hướng Phùng (21/3/2019)
Vừa ngăn ngừa dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn (20/3/2019)
Khó khăn trong chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác tại Đakrông (20/3/2019)
Cây chanh leo hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân (19/3/2019)
Cam Lộ nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (18/3/2019)
Tạo điểm nhấn mĩ quan đô thị và quảng bá sản phẩm đặc trưng của huyện Cam Lộ (18/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ