Vượt khó để làm tốt phát triển đảng viên


Ngày cập nhật: 25/11/2021 05:30:39

(QTO) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, do những nguyên nhân khách quan nên công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các chi bộ, đảng bộ luôn nỗ lực, vượt khó để làm tốt công tác phát triển đảng viên.

 

Đảng viên trẻ huyện Hướng Hóa tuyên truyền, vận động người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cuả Nhà nước - Ảnh: T.T

 

Đảng bộ xã Thuận, huyện Hướng Hóa có 123 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, mỗi năm Đảng bộ xã phải kết nạp được từ 5 - 6 đảng viên. Từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy xã mới kết nạp được 2 đảng viên, phấn đấu đến cuối năm sẽ kết nạp thêm 4 đảng viên, nhưng chắc chắn sẽ khó khăn do thời gian còn lại không còn nhiều.

 

Công tác phát triển đảng viên tại xã Thuận vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: Việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về phát triển đảng viên ở cấp chi bộ chất lượng chưa cao, chưa kịp thời; chất lượng đội ngũ đảng viên của xã có phần chưa đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Quần chúng ưu tú đủ chỉ tiêu để kết nạp vào Đảng không nhiều. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên về hỗ trợ các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

 

Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hồ Ra Duông cho biết: “Trước những khó khăn trên, Đảng ủy bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng để chú trọng thực hiện, đảm bảo đạt chỉ tiêu do Huyện ủy đề ra. Đảng ủy cũng thường xuyên nhấn mạnh nội dung phát triển đảng viên để các chi bộ nắm vững và triển khai đồng bộ. Sau đó, các chi bộ sẽ tổ chức họp mở rộng với mặt trận, các đoàn thể trong thôn, bản, từ đó tập trung đào tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng”.

 

Theo báo cáo từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2016 - 2020, toàn tỉnh kết nạp được 8.280 đảng viên, riêng 9 tháng năm 2021, kết nạp được 764 đảng viên. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng nhìn chung công tác phát triển đảng viên thời gian qua vẫn tồn tại một số hạn chế. Có thể kể đến như công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, đô thị, miền núi gặp nhiều khó khăn; phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tỉ lệ trưởng thôn bản, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư là đảng viên còn thấp; chất lượng đảng viên mới kết nạp có mặt chưa cao...

 

Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, ít ở nơi cư trú, hằng năm có gần 1.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật định chưa kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, nhiều chủ DN, người lao động nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương phát triển đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; một bộ phận không nhỏ đoàn viên, hội viên ít quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội; một số quy định về tiêu chuẩn kết nạp đảng viên chưa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

 

Trước những khó khăn, tồn tại nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện như: Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/11/2014 và Quyết định số 399-QĐ/TU, ngày 18/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển đảng viên trong DN; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 7/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới.

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Ngọc Ánh cho biết, để công tác phát triển đảng viên đạt được những kết quả tốt trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong thời gian qua; tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong toàn xã hội, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phấn đấu vào Đảng.

 

Căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình của đảng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa số lượng và chất lượng, giữa công tác phát triển đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên làm công tác phát triển Đảng. Hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên ở cấp mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong công tác phát triển đảng viên.

 

Đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu các chi bộ chưa quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính còn phức tạp, chưa phù hợp liên quan đến công tác phát triển đảng, tạo điều kiện để thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các địa phương với các DN trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên làm việc trong DN, làm ăn xa, khai thác thủy sản trên biển được sinh hoạt đảng đầy đủ và quần chúng là công nhân, người lao động trong DN được theo dõi, bồi dưỡng phát triển Đảng; tạo điều kiện về thủ tục cho đảng viên khi xuất khẩu lao động và có chính sách thu hút đảng viên xuất khẩu lao động trở về địa phương.

 

Quan tâm theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng là trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, phó các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên vào Đảng, đi đôi với việc chú trọng lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm trưởng thôn, khóm, bản, tổ trưởng tổ dân phố.

 

Chú trọng tạo nguồn đối với các đối tượng là bí thư chi đoàn, lãnh đạo các chi hội đoàn thể, bộ đội xuất ngũ, y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp Đảng. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực nhằm tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng...

 

Trần Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và thực hiện lộ trình, giải pháp mở cửa đón khách du lịch quốc tế (20/1/2022)
Chiến công có ý nghĩa chiến lược ở Đường 9 - Khe Sanh trong Xuân 1968 (20/1/2022)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đakrông học tập và làm theo Bác (20/1/2022)
Đơn vị dẫn đầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2021 (19/1/2022)
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở Vĩnh Ô (19/1/2022)
Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (18/1/2022)
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Đột phá tư duy, tầm nhìn (18/1/2022)
Hôm nay, khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (18/1/2022)
Tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Vĩnh Linh (18/1/2022)


Trực tuyến

132937954
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ