Cam kết trách nhiệm quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị


Ngày cập nhật: 02/03/2021 14:39:31

* Đồng chí NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn

 

- Thưa đồng chí! Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị với BTV Tỉnh ủy. Cách làm sáng tạo, đổi mới trong phương thức lãnh đạo này đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng và người đứng đầu về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, tính hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề nghị đồng chí đánh giá lại những kết quả nổi bật từ việc ký cam kết trách nhiệm trong thời gian qua?

 

- Nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, từ năm 2017, BTV Tỉnh ủy đã chủ trương tổ chức ký cam kết trách nhiệm của BTV và bí thư cấp ủy các huyện, thị, thành ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị mở rộng việc thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Theo đó, hằng năm, cấp ủy đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, nhận các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm. Cách làm sáng tạo, đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng và người đứng đầu về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, tính hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực tiễn qua 4 năm thực hiện đã cho thấy các nội dung cam kết thực hiện có trọng tâm, có tính đột phá và giải quyết các điểm nghẽn của từng địa phương. Việc xây dựng cam kết và thực hiện cam kết như là một quyết tâm chính trị, một lời hứa và trên cơ sở đó để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Việc thực hiện cam kết đã khơi dậy tính chủ động, chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

 

Đến nay, việc triển khai thực hiện cam kết đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, đề ra các đầu việc, xác định thời gian, lộ trình hoàn thành, phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành viên lãnh đạo, phòng, ban thực hiện. Hằng quý, 6 tháng, 9 tháng đều có đánh giá, nắm tình hình tiến độ, kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện... Do vậy, hầu hết các nội dung cam kết đều được triển khai nghiêm túc, bài bản, tỉ lệ hoàn thành đạt cao, tác động tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện cam kết đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp, các ngành về quyết tâm chính trị, về kỷ cương trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Nhiều địa phương, đơn vị có nhiều nội dung được triển khai sáng tạo, linh hoạt nên kết quả đạt được vượt kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội cũng như thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

 

Bên cạnh những mặt ưu điểm, việc thực hiện cam kết còn bộc lộ một số hạn chế sau: Phần lớn các nội dung cam kết đã bám sát tình hình địa phương, đơn vị, nhưng vẫn có một số nội dung cam kết còn chung chung, chưa xác định rõ vấn đề trọng tâm, khâu khó cần tập trung thực hiện nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tạo được nét đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặc dù hầu hết các nội dung cam kết được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ thực hiện chậm, hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, kết quả chưa như mong muốn, nhất là một số chương trình, dự án mang tính chuyên đề như công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách… việc chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do thiếu nguồn lực, chờ xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, tư vấn và có một phần thiếu chủ động của các địa phương, đơn vị. Có một số nội dung cam kết khi triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đơn vị trong việc giải quyết liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch, thẩm định, giải phóng mặt bằng, phối hợp xử lý một số vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm…nhưng sự phối hợp có lúc chưa đồng bộ đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng việc triển khai thực hiện. Một số nơi, BTV cấp ủy cấp trên giao việc chưa sát, xác định “đề bài” chưa phù hợp năng lực và tình hình thực tế của cấp dưới nên việc đánh giá thiếu chính xác. Nguồn lực của địa phương để thực hiện một số nhiệm vụ về kinh tế - xã hội còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc.

 

Cầu Đông Hà nối đôi bờ sông Hiếu -Ảnh: HỒ CẦU​

 

-Từ việc thực hiện ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, Tỉnh ủy Quảng Trị đã có những cách làm tiên phong, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tạo ra những điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong công tác cán bộ và dân vận chính quyền…Đề nghị đồng chí cho biết một vài điểm mới, điểm nhấn đặc biệt trong việc thực hiện ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy hiện nay?

 

-Kết quả thực hiện cam kết đã minh chứng sinh động cho tinh thần hành động, nói đi đôi với làm; khắc phục được tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; không nắm chắc tình hình ở địa phương mình; thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân. Việc thực hiện các nội dung cam kết góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc cam kết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương là bước khởi đầu cho việc xác định cơ chế trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ở nhiều địa phương, một số vụ việc, đơn thư tồn đọng, kéo dài liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xả thải công nghiệp, tranh chấp địa giới hành chính, đất đai, tranh chấp trong xây dựng mồ mả... được tập trung giải quyết, trong đó đồng chí bí thư cấp ủy đã trực tiếp đối thoại với dân, doanh nghiệp, nắm tình hình để chỉ đạo giải quyết, vì vậy hiệu quả giải quyết được nâng lên.

 

Công tác xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tập trung thực hiện công tác chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị. Nghiêm túc triển khai Diễn đàn sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa trên cơ sở 27 dấu hiệu mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện, với các chuyên đề thiết thực, sát với tình hình, đối tượng. Công tác dân vận có nhiều nét mới, nhất là việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” để làm tốt công tác vận động, hòa giải ở cơ sở. Một số đảng bộ huyện đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Đảng mà trong một thời gian dài thực hiện rất khó khăn như chỉ tiêu phát triển đảng viên, xóa chi bộ ghép; xóa thôn trắng đảng viên, phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm minh.

 

-Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí cho biết một số nội dung trọng tâm, điểm mới và có tính đột phá trong việc ký cam kết trách nhiệm và thực hiện cam kết trách nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Trị năm 2021?

 

-Những kết quả đạt được trong việc thực hiện cam kết của năm 2020 đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm của tỉnh với 16/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù là năm có nhiều khó khăn, thách thức của thiên tai, dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 3,51%, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách đạt 3.655,6 tỉ đồng, đạt 108% dự toán địa phương và 131% dự toán Trung ương, bằng 112% cùng kỳ năm 2019, trong đó thu nội địa đạt 109% dự toán địa phương, là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn của năm 2020. An sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường. Những kết quả này đã tạo điều kiện để thực hiện hoàn thành mục tiêu “Đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

 

Sản phẩm gỗ MDF của Công ty cổ phần MDF VRG Quảng Trị -Ảnh: LÊ AN​

 

Qua thực hiện các nội dung cam kết năm 2020 cho thấy, việc ký cam kết trách nhiệm tiếp tục tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tính chủ động, chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp và các sở, ban, ngành, đồng thời đã lan tỏa những năng lượng tích cực từ tỉnh đến tận cơ sở. Việc xác định rõ các nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy đã giúp các địa phương, đơn vị có sự tập trung hơn về nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ, tạo được điểm nhấn, sức bật mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả của năm 2020 càng khẳng định rằng, thực hiện ký cam kết với BTV Tỉnh ủy đã trở thành nền nếp trong các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, là minh chứng sống động cho nói đi đôi với làm, nói gắn liền với trách nhiệm. Thành công trong việc thực hiện các nội dung cam kết cũng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Bởi vậy, chủ trương này cần được tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những khó khăn, thách thức vừa phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau thiên tai, ổn định cuộc sống, BTV Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy địa phương, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

 

Một là, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ký cam kết với BTV Tỉnh ủy trong năm 2021. Trong đó, chú trọng huy động có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa các dự án, công trình trọng điểm đi vào hoạt động; làm tốt công tác quy hoạch tỉnh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực canh trạnh cấp tỉnh. Củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Hai là, tiếp tục rà soát những nội dung đang triển khai, nhất là những vấn đề khó, thiếu nguồn lực, hay phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện để báo cáo BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền chỉ đạo và tìm giải pháp tháo gỡ.

 

Ba là, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước còn khó khăn, cần có sự lựa chọn, ưu tiên bố trí nguồn lực đối với những vấn đề cấp bách, những nhiệm vụ đã được xác định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy.

 

Bốn là, chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đồng thời nghiên cứu, xem xét, cân đối số lượng biên chế của các đơn vị để có sự điều chỉnh, bổ sung hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin cũng như triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... để đảm bảo các nội dung cam kết được triển khai đúng tiến độ.

 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung cam kết để vừa kịp thời chỉ đạo, vừa có cơ sở xem xét trách nhiệm khi không thực hiện đúng các nội dung cam kết.

 

Bảy là, định kỳ 6 tháng, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành rà soát việc thực hiện cam kết; cuối năm tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết gắn với kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm của cấp ủy, cơ quan, người đứng đầu. Đồng thời tổ chức đánh giá việc thực hiện cam kết gắn với kiểm điểm trách nhiệm cuối năm để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp.

 

-Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

 

Hồ Nguyên Kha (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến





108973726
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort