Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Gio Linh trong xây dựng, phát triển quê hương


Ngày cập nhật: 22/02/2021 06:58:33

(QTO) -  Với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục được tăng cường toàn diện, đạt được nhiều chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thời gian qua, BTV Huyện ủy Gio Linh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các mặt, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Gio Linh trong xây dựng, phát triển quê hương. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông TRẦN VĂN QUẢNG, TUV, Bí thư Huyện ủy Gio Linh về công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

- Thưa ông! Xác định rõ quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Gio Linh, đề nghị ông cho biết, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã triển khai những kế hoạch, giải pháp nổi bật gì trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương?

 

- Với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục được tăng cường toàn diện, đạt được nhiều chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các mặt. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 38 tổ chức cơ sở đảng, 202 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; với 4.168 đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm. BTV Huyện ủy đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và liên tục kế thừa. Năm 2020, có 3.732/4.168 đảng viên được phân tích, đánh giá, trong đó 582 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.971 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 190 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 44 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong phương pháp vận động quần chúng nhân dân. Toàn huyện hiện có 415 mô hình “Dân vận khéo”. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã được các cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, tạo sự đồng thuận và huy động mọi nguồn lực trong dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

 

Thời gian qua, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở đó, người đứng đầu các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, các việc khó, địa bàn trọng điểm để tổ chức đối thoại với Nhân dân, kịp thời cung cấp thông tin và tháo gỡ vướng mắc. BTV Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, từ những nội dung ký cam kết với BTV Tỉnh ủy và yêu cầu của tình hình thực tế, BTV Huyện ủy cụ thể hóa thành nội dung cam kết của các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể huyện, bí thư đảng ủy xã, thị trấn phù hợp với chức năng nhiệm vụ các địa phương, cơ quan phụ trách. Sau khi ký cam kết với BTV Huyện ủy, các cá nhân trong diện ký cam kết đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đạt nhiều kết quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020) - Ảnh: M.Đ​

 

- Ông có thể cho biết những dấu ấn của công tác xây dựng Đảng đã có tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Gio Linh?

 

- Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng tăng, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương trong công tác và đời sống; xây dựng phong cách làm việc dân chủ, gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu các vấn đề của cơ sở. Tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân luôn được quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời, hợp lý và hiệu quả; đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong sự nghiệp phát triển quê hương.

 

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện trong năm 2020. Cụ thể, KT-XH huyện Gio Linh tiếp tục phát triển khá, có 19/23 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Các ngành nghề nông - lâm - ngư nghiệp chuyển biến tích cực; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- xây dựng, thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng. Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng và triển khai kết cấu hạ tầng được chú trọng, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống COVID-19 và khắc phục hậu quả do bão lũ đạt nhiều kết quả. Giáo dục, y tế được chú trọng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

 

- Để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các mặt, đưa huyện Gio Linh phát triển vững mạnh, những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới là gì, thưa ông?

 

 

- BTV Huyện ủy Gio Linh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín và khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ trên mọi phương diện, đưa huyện Gio Linh phát triển vững chắc trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đó là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở tinh gọn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với công tác phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu từ cấp huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ được tổ chức chặt chẽ; xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án cán bộ nữ, cán bộ trẻ của huyện; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tấm gương “người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan tỏa trong đảng và trong xã hội.

 

BTV Huyện ủy tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng; bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, trong đó quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở.Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng mô hình dân vận khéo, tạo mối quan hệ mật thiết với Nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng huyện Gio Linh phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của tỉnh Quảng Trị.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Nguyễn Minh Đức (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khi cấp căn cước công dân trở thành chiến dịch (17/4/2021)
Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đã tạo dấu ấn sôi động trong các kỳ họp HĐND tỉnh (16/4/2021)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của cấp ủy, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển* (15/4/2021)
Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của HĐND thành phố Đông Hà (15/4/2021)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên (15/4/2021)
Nhiều mô hình tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong cộng đồng (15/4/2021)
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tỉnh táo trước những chiêu trò “tự ứng cử” (14/4/2021)
Hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị luôn đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, vì dân, hiệu quả (14/4/2021)
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát các chính sách dân tộc (14/4/2021)


Trực tuyến

109374713
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort