Vĩnh Linh chú trọng công tác xây dựng Đảng


Ngày cập nhật: 23/02/2021 06:58:19

(QTO) - Quán triệt sâu sắc quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, kế thừa và phát huy truyền thống vẽ vang của Đảng bộ và quê hương Vĩnh Linh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh thường xuyên quan tâm xây dựng từng tổ chức cơ sở đảng và toàn đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 

Ký cam kết trách nhiệm giữa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 - Ảnh: M.H​

 

Nổi bật đó là việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt trong năm 2020, toàn thể các chi bộ trực thuộc đều tổ chức đầy đủ 3 phiên sinh hoạt diễn đàn, nhiều hơn yêu cầu chung của tỉnh 1 phiên, trong đó có thêm sinh hoạt diễn đàn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

Đảng bộ huyện tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo 2 chỉ tiêu về diện tích và quy mô dân số để giảm từ 22 xã, thị trấn, xuống còn 18 xã, thị trấn; tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo lộ trình, kế hoạch đề ra; tiến hành sắp xếp tổ chức đảng tương ứng, phù hợp với tổ chức hành chính và mô hình cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, nhằm đảm bảo vai trò và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng; thực hiện nghiêm túc việc giảm số lượng cấp phó; kịp thời sơ kết 3 năm thực hiện để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nội dung này.

 

Bên cạnh đó thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Tập trung vào việc quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị mới thành lập, ở cấp xã theo đúng các quy định mới của Chính phủ; hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác cán bộ.

 

Năm 2020, khi bắt tay vào triển khai thực hiện kế hoạch năm, Vĩnh Linh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khi đầu năm nắng nóng kéo dài gây khô hạn, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát trên diện rộng; đầu năm và giữa năm COVID-19 diễn biến phức tạp; cuối năm mưa lớn gây ngập lụt… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ huyện đã kịp thời lãnh đạo điều chỉnh trạng thái, phương pháp làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, bài bản các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống thiên tai, COVID- 19”; nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho huyện ủy viên, khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành, địa phương ngay sau đại hội đảng bộ huyện để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện được liên tục, thông suốt… đạt được những kết quả quan trọng.

 

Năm 2020, Vĩnh Linh đã hoàn thành 15/23 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, với 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước tăng lên 5,44% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 121,3% so với dự toán pháp lệnh và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 8,7% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với việc giảm dần tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, nông nghiệp đã khẳng định là bệ đỡ của nền kinh tế trong điều kiện khó khăn. 3 chủ trương lớn (xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo 11 thôn bản) được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định. Trong năm, đã có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đưa số xã nông thôn mới lên 13/15 xã, tạo điều kiện để huyện về đích huyện nông thôn mới trước năm 2025... Những kết quả đạt được càng củng cố thêm lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, trở thành tiền đề vững chắc để Vĩnh Linh tiếp tục có bước tiến xa hơn nữa.

 

Để tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà trước mắt là các mục tiêu của năm 2021, huyện Vĩnh Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2021 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định là “Huy động nguồn lực - phục hồi kinh tế - tạo đà bứt phá”. Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chủ động bố trí nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do COVID - 19; khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tháo gỡ những khó khăn, phục hồi kinh tế - xã hội.

 

Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ; chú trọng trách nhiệm nêu gương theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; các khâu trong công tác cán bộ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; lấy hội viên, đoàn viên làm trung tâm triển khai các chủ trương, chính sách. Làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh...

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cam kết trách nhiệm quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị (2/3/2021)
Phụ nữ Quảng Trị chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn (2/3/2021)
Hiệu quả từ cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu ở Liên đoàn Lao động tỉnh (2/3/2021)
Hướng Hóa chú trọng thực hiện cam kết trách nhiệm (2/3/2021)
Thành ủy Đông Hà: Từ cam kết đến hành động (2/3/2021)
Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh (2/3/2021)
Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” (2/3/2021)
Nghĩa cử của lính biên phòng (2/3/2021)
Phát huy vai trò của công đoàn trong thi đua sản xuất, kinh doanh (1/3/2021)


Trực tuyến

106431598
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort