Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở thị xã Quảng Trị


Ngày cập nhật: 25/01/2021 05:24:44

(QTO) - Năm 2020, với nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, qua đó thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ.

 

Một tuyến phố ở thị xã Quảng Trị hôm nay - Ảnh: T.L​

 

Trong công tác chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Quảng Trị đã chỉ đạo làm tốt việc thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 176 - KL/TU, ngày 30/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc triển khai đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên”. Trong năm 2020, đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 2.017 học viên, góp phần đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên Thị ủy định kỳ cho 1.210 lượt báo cáo viên với nhiều nội dung phong phú, có tính thời sự nhằm định hướng công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/ TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, đăng ký cam kết cá nhân với yêu cầu chọn việc cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, tỉnh và thị xã về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII. Công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và luôn gắn với công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện đảm bảo quy trình thủ tục, chú trọng mặt chất lượng. Trong năm, đã kết nạp 62 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 1 quần chúng là người có đạo, 4 quần chúng làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. BTV Thị ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong tổng số 28 tổ chức cơ sở đảng, có 5 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 17,85%; 19 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 67,86%...; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,93%. Công tác kiểm tra, giám sát được BTV Thị ủy chú trọng thực hiện theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và mở rộng giám sát. Đã kiểm tra chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng.

 

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, BTV Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chú trọng công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Công tác dân vận, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm thực hiện tốt, công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với những nội dung trên, Đảng bộ thị xã đặc biệt coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng bám sát thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản, trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; gần dân, lắng nghe nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân để kịp thời xử lý...

 

Bí thư Thị ủy Quảng Trị Văn Ngọc Lãm cho biết: “Năm 2021, Đảng bộ thị xã xác định chủ đề “Hành động quyết liệt - Huy động nguồn lực - Tạo đà phát triển”. Trên cơ sở này sẽ xây dựng và ban hành 8 đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII. Đề ra mục tiêu phấn đấu thành lập ít nhất 1 chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; phấn đấu phát triển trên 35 đảng viên mới, trong đó có từ 2 - 3 đảng viên ở chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỉ lệ kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên ở các chi bộ đạt từ 10%... Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BTV Thị ủy xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục ký cam kết trách nhiệm của các đảng ủy trực thuộc, các Ban Đảng và Văn phòng Thị ủy, mặt trận và các đoàn thể với BTV Thị ủy và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao”.

 

Thanh Lê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Chọn mặt gửi vàng (5/3/2021)
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (5/3/2021)
Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng (4/3/2021)
Sức lan tỏa của một phong trào (4/3/2021)
Giữ rừng bằng công tác dân vận (4/3/2021)
Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong giải phóng mặt bằng ở Lao Bảo (4/3/2021)
Thủ tướng: “Cố gắng tối đa để mọi người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19” (3/3/2021)
Hiệu quả công tác cải cách hành chính ở thị xã Quảng Trị (3/3/2021)
106575342
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort