Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Hướng Hóa


Ngày cập nhật: 22/10/2020 06:13:43

(QTO) - Thời gian qua, huyện Hướng Hóa triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy huyện miền núi ngày càng phát triển.

 

Tuyên truyền pháp luật đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: N.T​

 

Ngay từ đầu mỗi năm, UBND huyện Hướng Hóa đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí của huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn dựa vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện PCTN, bám sát thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện định kỳ theo quy định. Trong nội dung các kế hoạch chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền Luật PCTN và các văn bản liên quan, trong đó có Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Kết luận số 10-KL/ TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN trong tình hình mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, từ đó cụ thể hóa vào các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn để chỉ đạo, thực hiện đúng những chủ trương, quyết sách lớn trong PCTN. Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ chủ chốt và Nhân dân, cán bộ, giáo viên của 7 xã vùng đặc biệt khó khăn gồm Ba Tầng, Hướng Tân, Hướng lập, A Túc, Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Lộc và Trường Mầm non Tân Lập với gần 500 người tham gia.

 

Huyện cũng đã tăng cường rà soát, kiện toàn bộ máy, thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung đổi mới tổ chức hoạt động chính quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức để đảm bảo các đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phân công theo quy định Chính phủ về tổ chức, bộ máy, công chức, viên chức, về quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý lao động và các lĩnh vực khác. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách nhà nước; chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, xét duyệt dự án, quản lý và sử dụng đất đai, tuyển dụng công chức, viên chức... thông qua các hội nghị của UBND huyện, các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối với từng loại chức danh, bộ phận trong cơ quan, công khai và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đó. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy chế văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn tổ chức công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả kê khai theo quy định.

 

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, từ năm 2017 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành 14 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN. Qua thanh tra, kiểm tra, đánh giá về thực hiện công tác PCTN, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị đã phát huy trách nhiệm trong chỉ đạo, gương mẫu thực hiện công tác chuyên môn cũng như trong PCTN, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn luôn phát huy trách nhiệm, gương mẫu sáng tạo trong công việc, luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã thực hiện triệt để tiết kiệm nguồn ngân sách được giao như không mua sắm trang thiết bị không thật sự cần thiết; tiết kiệm chi tiếp khách, hội nghị, điện nước, văn phòng phẩm...

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, thời gian tới, huyện Hướng Hóa nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác PCTN, lãng phí. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tin buồn: Đồng chí Văn Viết Hóa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị từ trần (28/11/2020)
Phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (28/11/2020)
Tư duy biện chứng của Ph.Ăngghen về con đường đi lên CNXH và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (27/11/2020)
Đảng bộ xã Phong Bình nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện (26/11/2020)
Kinh nghiệm đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (26/11/2020)
Nữ bí thư “Dân tin, Đảng cử” (26/11/2020)
Giúp cán bộ, đảng viên thực hiện “tự soi”, “tự sửa” (25/11/2020)
Trẻ hóa đội ngũ cấp ủy cơ sở (25/11/2020)
Dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII (25/11/2020)


Trực tuyến

100373996
izmir escort bayan izmir escort bayan