Tăng cường mua, đọc và làm theo báo Đảng. Bài 2: Đưa báo của Đảng bộ tỉnh đến với bạn đọc


Ngày cập nhật: 22/09/2020 04:55:40

 

Tăng cường mua, đọc và làm theo báo Đảng. Bài 1: Từ chủ trương đến thực hiện ở các tỉnh, thành phố trong nước

 

(QTO) - Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư, trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là báo Đảng) trên địa bàn. Ngoài ra, thường trực các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc phải nghiêm túc thực hiện việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Tuy nhiên kết quả việc phát hành báo Đảng nói chung, báo của Đảng bộ tỉnh nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế.

 

Chỉ đạo mua, đọc và làm theo báo Đảng

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị 15-CT/TU về việc mua và đọc báo Đảng, yêu cầu mỗi chi bộ đảng, mỗi đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị hành chính, sản xuất kinh doanh từ hợp tác xã trở lên đều phải có báo Quảng Trị, báo Nhân Dân; các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính - sự nghiệp, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp cần dành kinh phí để mua báo Quảng Trị và báo Nhân Dân, đồng thời kiểm tra chặt chẽ kinh phí mua báo; hằng năm khi phân loại chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh và đảng viên tiền phong gương mẫu phải lấy việc mua, đọc báo Đảng làm một tiêu chí để xem xét.

 

Cán bộ hưu trí ở thành phố Đông Hà tìm hiểu thông tin trên báo Quảng Trị - Ảnh: T.T​

 

Sau Chỉ thị 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kết luận số 210-TB/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, nêu rõ: Phấn đấu tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh và các đại biểu HĐND các cấp đều có báo Quảng Trị để cập nhật thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Tiếp tục quán triệt việc mua, đọc và làm theo báo Đảng trong cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên tục có các văn bản chỉ đạo về vấn đề này, đó là văn bản số 127-CV/TU ngày 27/4/2016, số 453-CV/TU ngày 16/6/2017 và số 1801-CV/TU ngày 11/10/2019. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo Đảng trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa việc đặt mua và đọc báo Đảng vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo Đảng. Thường trực, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc; biểu dương những đơn vị làm tốt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo Đảng sai quy định; bổ sung kinh phí mua báo Đảng, đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo Nhân Dân, báo Quảng Trị. Tổ chức đảng phải có trách nhiệm mua và cấp báo cho các chi bộ trực thuộc. Hằng năm khi phân loại chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh phải lấy việc mua và đọc báo Đảng làm tiêu chí để xem xét; định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Người dân ở huyện miền núi Hướng Hóa đọc báo Quảng Trị - Ảnh: Q.H​

 

Đối với đối tượng là đại biểu HĐND các cấp, trên cơ sở Kết luận số 210-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Văn bản số 40/HĐND-HCTCQT, đề nghị Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố; Thường trực HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh phải lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ báo chí cho đại biểu và kinh phí hoạt động của HĐND để đặt mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND các cấp, không hỗ trợ bằng tiền khi đại biểu chưa có báo. Tại Văn bản số 1801-CV/TU ngày 11/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc báo Đảng trên địa bàn tỉnh cũng nêu rõ: “Yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sử dụng một phần kinh phí khai thác thông tin cấp cho đại biểu HĐND để đặt mua báo Quảng Trị, đảm bảo từ quý IV/2019, đại biểu HĐND các cấp có báo Quảng Trị để cập nhật thông tin, phục vụ công tác”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 28/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Văn bản số 379/HĐND-HCTCQT về việc đặt mua báo Quảng Trị. Theo đó, từ ngày 1/1/2020, Thường trực HĐND tỉnh trích kinh phí từ phí khai thác thông tin của đại biểu HĐND (quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị quyết số 02/2017/ NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trích kinh phí từ phí khai thác thông tin để mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND cùng cấp.

 

Tổ chức đảng chưa nghiêm túc thực hiện mua, đọc báo Đảng

 

Mặc dù gặp khó khăn chung trong phát hành do cạnh tranh của thông tin qua môi trường mạng, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh nên việc mua, đọc báo Đảng ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá nghiêm túc, đi vào nền nếp. Số lượng phát hành báo Quảng Trị sau thời gian sụt giảm nay cũng đã có phần tăng hơn trước. Hiện nay, ngoài địa bàn trung tâm huyện, thị xã, thành phố, báo cũng đã phát hành rộng rãi đến các đối tượng là bí thư chi bộ cấp thôn, bản, khu phố trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, bản miền núi, miền biển và nhiều đại biểu HĐND các cấp. Tuy vậy, số lượng báo phát hành vẫn còn thấp hơn nhiều so với đối tượng cần phải có báo Đảng theo các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.

 

Thống kê số liệu phát hành báo qua bưu điện tỉnh cho thấy tỉ lệ đặt mua báo Quảng Trị mới đạt 40,1%, báo Nhân Dân là 27% trên tổng số chi bộ trực thuộc trong toàn tỉnh, xếp thứ 60/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại 10 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, bao gồm Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đảng bộ của 9 huyện, thị, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) có trên 75% không đặt mua báo Quảng Trị trong tổng số hơn 600 chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng. Trong đó một số chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan có quy mô lớn, cấp sở, nhiều năm qua không hề đặt mua báo Quảng Trị, hoặc đặt mua chiếu lệ một tờ trong lúc có nhiều đơn vị trực thuộc phải có báo theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua gặp gỡ, trao đổi với một số lãnh đạo ở những đơn vị này vì sao báo Đảng là nguồn cung cấp thông tin chính thống và cần thiết, gần như bắt buộc phải có để nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành nhưng không đặt mua, thì thấy một số lý do thường được đưa ra như do khó khăn về kinh phí, hoặc đã đọc qua mạng… Xin không đi sâu bàn luận về những lý do này vì Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo về mua, đọc và làm theo báo Đảng (Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư), mà ở đây là việc người đứng đầu cấp ủy, đơn vị không chấp hành chỉ đạo của cấp trên.

 

Theo chúng tôi, nguyên nhân chính là do một số cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của báo Đảng, dẫn đến việc thiếu quan tâm việc mua, đọc báo Đảng; sử dụng kinh phí mua báo Đảng cho những việc khác; đã có quy định chế tài nhưng trên thực tế gần như chưa được cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền áp dụng xử lý đơn vị không mua báo Đảng nên sinh ra chuyện “nhờn luật”; và một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là bệnh…“lười” đọc báo của cán bộ, đảng viên.

 

Vướng mắc trong đặt mua báo của đại biểu HĐND

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Quảng Trị đã đến từng địa phương làm việc với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố về phát hành báo của Đảng bộ tỉnh đến đối tượng đại biểu HĐND. Quá trình trao đổi, thảo luận, thường trực các HĐND cấp huyện đều cho rằng báo Đảng là kênh thông tin chính thống, quan trọng, cập nhật khá đầy đủ, kịp thời từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đến mọi mặt tình hình đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh nên rất cần thiết cho phục vụ nhiệm vụ của đại biểu HĐND các cấp, vì vậy thống nhất cao việc đại biểu HĐND phải mua, đọc báo Quảng Trị. Mặt khác, đây là một chủ trương rất đúng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh nên phải nghiêm túc chấp hành. Từ đó, thường trực các HĐND cấp huyện đều nhất trí triển khai thực hiện đặt mua báo trong đại biểu HĐND cấp huyện, đồng thời quán triệt, đề nghị thường trực HĐND cấp xã thực hiện mua báo cho đại biểu HĐND cấp xã. Sau đợt làm việc, ở cấp huyện, một số địa phương như các huyện Đakrông, Cam Lộ, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà…; ở cấp xã là Phường 5, Đông Lương, Đông Thanh (TP. Đông Hà), Phường 1, Phường 3, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị), Gio Quang (Gio Linh), Hiền Thành (Vĩnh Linh), Triệu Thành (Triệu Phong)… đã thực hiện ngay việc đặt mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND nên số lượng phát hành báo có tăng lên.

 

Tinh thần của Thường trực HĐND các cấp là vậy, tuy nhiên khi thực hiện ở nhiều địa phương lại gặp một số vướng mắc. Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tại khoản 4 Điều 9 quy định hỗ trợ phí khai thác thông tin đối với đại biểu cấp tỉnh 300.000 đồng/tháng, cấp huyện 200.000 đồng/tháng, cấp xã 100.000 đồng/tháng. Khi trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Hoàng Văn Lộc cho biết, mặc dù Nghị quyết 02 quy định như vậy nhưng do khó khăn về ngân sách nên quy chế của HĐND huyện đã cắt giảm một số khoản, trong đó có kinh phí khai thác thông tin nên việc đặt mua báo cho đại biểu gặp khó khăn. Không chỉ ở Hải Lăng mà một số địa phương khác cũng trả lời tương tự khi làm việc với chúng tôi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết đại biểu HĐND của các địa phương đều được nhận toàn bộ các khoản hỗ trợ hoạt động cho đại biểu và tự chi tiêu - cách quản lý này mới là nguyên nhân chính dẫn đến các đại biểu không đặt mua báo mà sử dụng vào việc khác, tức là sử dụng kinh phí sai mục đích. Chủ tịch HĐND xã Cam Tuyền vừa được kiện toàn sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Văn Tỵ cho biết, khi tiếp nhận công việc, cân đối lại ngân sách thì không còn đủ kinh phí để đặt báo nữa, nên năm 2021 mới thực hiện đặt mua báo cho đại biểu HĐND.

 

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng được rút ra trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ phát hành báo, đó là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức và ý thức của người trực tiếp thừa hành. Khi chúng tôi làm việc, lãnh đạo các đơn vị đều nhất trí cao, tuy nhiên sau khi chỉ đạo cấp dưới thì lãnh đạo xem như đã làm xong nhiệm vụ của mình mà thiếu kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến tình trạng cấp dưới không triển khai nhưng cấp trên không biết. Vậy nên, nhiều trường hợp khi chúng tôi trao đổi lại việc này thì lãnh đạo mới biết đơn vị mình chưa đặt mua báo Quảng Trị. Hoặc có trường hợp đùn đẩy trách nhiệm như lãnh đạo bảo đã giao cho cấp dưới, cấp dưới nói đã trình lãnh đạo nhưng chưa được duyệt. Ông Nguyễn Văn Giảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2016-2021 (được bầu ngày 2/7/2020) cho biết, khi tiếp nhận nhiệm vụ mới biết các đại biểu HĐND huyện chưa có báo Quảng Trị nên đã chỉ đạo thực hiện ngay, không được chậm trễ và hiện nay đã được thực hiện.

 

Giải pháp đưa báo của Đảng bộ tỉnh đến với bạn đọc

 

Báo Quảng Trị- Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, có nhiệm vụ chính trị quan trọng là thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, đất nước cũng như muôn mặt đời sống; đồng thời là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Ý thức về sứ mệnh của tờ báo, trong những năm qua, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo thì Báo Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến công tác phát hành báo, tuy nhiên, kết quả vẫn còn hạn chế như đã đề cập ở phần trên. Từ những nguyên nhân chính được rút ra trong quá trình làm công tác phát hành và cách làm của các tỉnh, thành trong nước, có thể đưa ra một số giải pháp khả dĩ sau.

 

Trước tiên, ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Trị phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của tờ báo nhằm thu hút bạn đọc, trong đó chú trọng những thông tin mang tính phản biện, đấu tranh phê phán hiện tượng tiêu cực, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; đưa ra những ý kiến đóng góp xây dựng… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như đòi hỏi ngày càng cao về thông tin của bạn đọc. Tiếp tục xây dựng, hình thành văn hóa đọc báo cho các tầng lớp nhân dân bằng cách mở rộng việc cấp báo miễn phí ở các điểm công cộng đông người (hiện tại đã cấp báo ở 11 điểm công cộng).

 

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng mang tính quyết định là việc nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Bộ Chính trị về mua, đọc và làm theo báo Đảng. Các cấp ủy đảng, thường trực HĐND phải đặt mua và cấp báo Quảng Trị cho các chi bộ trực thuộc, đại biểu HĐND (không phát tiền hỗ trợ khai thác thông tin cho đại biểu HĐND). Các tổ chức đảng cấp trên cơ sở khi phân loại chi, đảng bộ trực thuộc hằng năm phải kiên quyết không xếp loại tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nếu không đặt mua báo Quảng Trị. Cấp có thẩm quyền phải xử lý người có trách nhiệm ở những tổ chức đảng, thường trực HĐND không thực hiện đặt mua báo và phân loại tổ chức đảng theo quy định.

 

Theo Thông báo kết luận số 173-TB/ TW của Ban Bí thư thì việc sử dụng kinh phí đặt mua báo Đảng theo hướng giao cho một đơn vị làm đầu mối, vì vậy nên khấu trừ từ dự toán ngân sách hằng năm phần kinh phí đặt mua báo của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, chuyển phần kinh phí này cho ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện để đặt mua báo cấp cho các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy mà không phải đại biểu HĐND.

 

Cũng như nhiều tỉnh, thành đang thực hiện, tỉnh cũng nên cấp báo Quảng Trị cho những đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, vì đây là những cán bộ đã có nhiều đóng góp, là những người có tiếng nói trách nhiệm, uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội…(hiện nay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện cấp báo Quảng Trị cho những người đã nghỉ hưu có cấp bậc từ đại tá trở lên).

 

Theo chúng tôi, đó là những giải pháp mà chúng ta có thể xem xét áp dụng nhằm tăng cường việc mua, đọc và làm theo báo Đảng mà trước hết là trong cán bộ, đảng viên, để từ đó lan tỏa rộng rãi thông tin từ báo Đảng trong cộng đồng, xã hội.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Học tập tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng úy Trương Văn Thắng (24/10/2020)
Những tấm chân tình trong mưa lũ (24/10/2020)
Đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (23/10/2020)
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (22/10/2020)
Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Hướng Hóa (22/10/2020)
Chỗ dựa vững chắc của Nhân dân vùng biên giới trong mùa mưa lũ (22/10/2020)
75 năm thành lập LHQ: Việt Nam “định vị” thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu (21/10/2020)
Vươn lên để xứng tầm cửa ngõ phía Nam của tỉnh (21/10/2020)
Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2025 (21/10/2020)
97933977
izmir escort bayan izmir escort bayan