Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh


Ngày cập nhật: 15/07/2020 06:34:42

* NGUYỄN VĂN THÀNH, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đảo Cồn Cỏ

 

(QTO) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ kế thừa truyền thống cách mạng vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòngan ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân huyện đảo vững tin xây dựng đảo Cồn Cỏ ngày càng phát triển, tiến vững chắc đến mục tiêu đảo du lịch, văn hóa, an toàn.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, vừa đảm bảo tính toàn diện, đồng thời tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết. Đổi mới công tác triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng và sơ kết, tổng kết thực tiễn. Quán triệt và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ hiện có 131 đảng viên sinh hoạt trong 7 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Để xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101, Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, xem đây là động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên, trách nhiệm đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

 

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng… Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ kết nạp 82 đảng viên, thành lập 1 tổ chức cơ sở đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên; Chỉ thị số 02 - CT/ HU về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; Kế hoạch số 30 - KH/HU về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 03-CT/ HU về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Việc quản lý, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, 100% các tổ chức đảng được xếp loại trong sạch, vững mạnh; trên 92% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Một góc huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: TH

 

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hoàn thành kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức cơ sở đảng đã gắn công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, các phòng, ban, đơn vị. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát bao quát trên các lĩnh vực đã giúp các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đúng quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

 

Thành tựu sau 15 năm xây dựng, phát triển và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 đã tạo tiền đề, động lực để Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ đề ra phương hướng, mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, năng động, sáng tạo, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là du lịch - dịch vụ; giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường; tiếp tục nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, bảo vệ toàn vẹn biển, đảo quốc gia trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành hạ tầng du lịch, đến năm 2030 đảo Cồn Cỏ trở thành một trong đỉnh tam giác du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ. Trong đó, Đảng bộ huyện xác định khâu đột phá công tác xây dựng Đảng là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, có khát vọng cống hiến; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, lề lối làm việc của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)
“Cầu nối trực tiếp” giữa Đảng với Nhân dân (4/8/2020)
Những nữ cán bộ công đoàn “Hai giỏi” (4/8/2020)
Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (4/8/2020)
93239596
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan