Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ


Ngày cập nhật: 03/07/2020 14:11:01

(QTO) - Thời gian qua, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở của TP. Đông Hà ngày càng được củng cố và kiện toàn, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Để đạt được những kết quả đó, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành và tiến bộ, thực sự là lực lượng nòng cốt, cùng với Nhân dân thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

 

Thành ủy Đông Hà tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: Trần Tuyền

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho biết, thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành các văn bản liên quan đến công tác cán bộ của thành phố và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai tổ chức thực hiện.

 

“Nhìn chung, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ. Nhờ vậy, qua quá trình tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đều đạt chuẩn, được bố trí nhiệm vụ chuyên môn theo đúng ngạch, trình độ, chuyên ngành đào tạo, từng bước khắc phục tình trạng bố trí trái chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy sở trường công tác của cán bộ, công chức”, ông Trung nói.

 

Thực hiện Kết luận số 36-KL/TU và Kết luận số 37-KL/TU của Tỉnh ủy, Thành ủy Đông Hà xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo Quyết định số 370-QĐ-TU ngày 17/10/2016 của BTV Tỉnh ủy. BTV Thành ủy xác định công tác đánh giá cán bộ là một khâu quan trọng và là khâu khó trong công tác cán bộ. Nếu đánh giá đúng cán bộ sẽ giúp cho việc sử dụng, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy hiệu quả và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, ngay sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 370, BTV Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ xây dựng quy chế đánh giá cán bộ và bộ tiêu chí đánh giá diện BTV quản lý nhằm khắc phục những hạn chế trong đánh giá cán bộ. Đồng thời chỉ đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và các đảng ủy phường xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đối với các chức danh thuộc diện được phân cấp đánh giá. Kết quả bước đầu cho thấy, việc đánh giá sát hơn, giảm dần được bệnh thành tích hình thức và việc đổi mới cách đánh giá có tác dụng trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo.

 

Cùng với đó, thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU ngày 28/11/2016 của BTV Tỉnh ủy “về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025” và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 9/1/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”, để có cơ sở xây dựng quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy và các chức danh lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung quy hoạch cán bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo Ban Tổ chức ban hành văn bản hướng dẫn về thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

 

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, có tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong tương lai, BTV Thành ủy Đông Hà thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý với việc bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng đúng mức việc sắp xếp cán bộ đảm bảo tính hợp lý, đúng chuyên ngành đào tạo nên phát huy tốt khả năng đội ngũ cán bộ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

 

Qua thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TP. Đông Hà trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, cơ bản khắc phục được tình trạng đào tạo tràn lan. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức biết vận dụng và phát huy tốt những kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng vào công tác, do đó hiệu quả công tác ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, trình độ, năng lực của một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền chưa làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng có trường hợp chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch và bố trí cán bộ. Số cán bộ được đào tạo chính quy ở cấp phường còn ít nên gặp khó khăn trong xây dựng quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch chức danh chủ chốt ở các phường…

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Sĩ Trung cho biết thêm: “Trong thời gian tới, BTV Thành ủy Đông Hà tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về giải pháp lớn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Tiến hành rà soát, đánh giá lại các chủ trương, giải pháp của thành phố về công tác cán bộ không còn phù hợp với quy định mới của Trung ương, của tỉnh để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Định kỳ hằng năm, thành phố tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thôi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung những người tiêu biểu, xuất sắc vào quy hoạch. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ và bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Có quy định kiểm soát chặt chẽ các đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả chất lượng, tránh hình thức, lãng phí”.

 

Trung Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93403299
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan