Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh


Ngày cập nhật: 02/07/2020 14:28:39

* HỒ SỸ TRUNG, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà

 

(QTO) - Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung quan trọng, là yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, là động lực cho sự phát triển của thành phố, nhiệm kỳ 2015 -2020, với những cách làm mới, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Đông Hà đã tạo sự chuyển biến tích cực về phương thức lãnh đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Với vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất và toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ thành phố giữa hai kỳ đại hội, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, BCH Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban hành Quy chế làm việc của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XII, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, điều chỉnh Quy chế làm việc theo Quy định 202-QĐ/TW, ngày 2/8/2019 của Ban Bí thư, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo theo thẩm quyền quy định. Xuyên suốt nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ thành phố cũng tập trung đổi mới việc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, có hiệu quả cao. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng triển khai học tập, nghiên cứu kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy.

 

Điểm nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đông Hà là đã chủ động và kịp thời ban hành các chủ trương để lãnh đạo trên các lĩnh vực, nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, những việc kéo dài qua nhiều năm. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ thành phố đã ban hành 2 nghị quyết, 11 chỉ thị, 7 chương trình hành động, 11 kết luận chuyên đề, 132 kế hoạch, 8 quy chế và nhiều văn bản quan trọng khác để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả chủ trương quy định của Trung ương và tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, có nhiều văn bản chuyên đề có tính trọng tâm, trọng điểm và đột phá trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và công tác xây dựng Đảng như:

 

Các kết luận về định hướng phát triển nông nghiệp đô thị; định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố; phát triển giáo dục và đào tạo; định hướng lộ trình nâng cấp và xây dựng thành phố Đông Hà lên đô thị loại II; các kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; rà soát, kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức; đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất canh tác tự nhiên, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Ban hành các quy định: về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về gặp gỡ, đối thoại đối với cán bộ, đảng viên khi có những nhận định, phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội…

 

Thành phố Đông Hà phấn đấu trở thành đô thị loại II vào cuối năm 2020. Ảnh: Lâm Thanh

 

Căn cứ tình tình thực tế của địa phương, từng năm, BCH Đảng bộ thành phố lựa chọn chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để lãnh đạo thực hiện. Điển hình như năm 2017 - năm đầu tiên thực hiện cam kết trách nhiệm giữa BTV Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy với BTV Tỉnh ủy thì BTV Thành ủy đã thực hiện ký cam kết trách nhiệm với BTV Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy của 9 phường. Đây là chủ trương mới, lần đầu được triển khai tại Đảng bộ thành phố nhưng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của BTV cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy, thành phố Đông Hà tiếp tục thực hiện chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng văn minh đô thị” cùng với chủ đề trong công tác xây dựng Đảng là “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đề cao kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Chủ trương này đã tạo chuyển biến tích cực không chỉ bộ mặt đô thị mà còn thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. Đến năm 2019, BTV Thành ủy xác định chủ đề năm: “Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên” với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 công việc đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục triển khai ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo được hiệu ứng lan tỏa và đạt kết quả rõ nét về tinh thần nêu gương, chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

 

Một điểm mới được tập trung thực hiện có hiệu quả trong phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 là công tác chỉ đạo, điều hành hướng mạnh hoạt động về cơ sở. BTV Thành ủy đã phân công lãnh đạo thành phố phụ trách địa bàn và trực tiếp dự sinh hoạt các chi bộ khu dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình và hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường đối thoại trực tiếp, tiếp công dân giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt là chú trọng công tác đối thoại của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ban, ngành thành phố đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở… BTV Thành ủy đã ban hành Quyết định số 687-KH/TU về thành lập Tổ công tác của Thành ủy trực tiếp theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ phường và dự sinh hoạt địa bàn dân cư. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung có bước đổi mới, nhất là việc gắn với sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai tuần đầu tiên hằng tháng, sinh hoạt diễn đàn và chấm điểm từng phiên sinh hoạt chi bộ theo bộ tiêu chí, đã khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức ở các chi bộ.

 

Đội ngũ cán bộ nữ của thành phố luôn được quan tâm ưu tiên phát triển. Ảnh: Lâm Thanh

 

Có thể nói, nhờ xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, xác định rõ nguyên tắc, cơ chế, mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoạt động chặt chẽ, không chồng chéo, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

 

Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đông Hà đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 12,06%/năm, kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư ngày càng đồng bộ, nếp sống văn minh đô thị đã đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố. Từ những kết quả đạt được, nhiều năm liền Đảng bộ thành phố được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Bên cạnh kết quả đạt được trên, BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 nhận thấy, việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW chưa tạo được nhiều mô hình mới, có sức lan tỏa. Chất lượng sinh hoạt đảng và các tổ chức đoàn thể tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá cao nhưng quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của BCH Đảng bộ thành phố vẫn chưa thật sự tạo sự đột phá mạnh mẽ. Lãnh đạo xây dựng Đông Hà trở thành đô thị loại II, xây dựng phường văn minh chưa đạt yêu cầu; công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền có mặt còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính chưa tạo được đột phá; việc tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn...

 

Nông nghiệp ven đô phát triển từ những định hướng đúng đắn của Thành ủy Đông Hà. Ảnh: Lâm Thanh

 

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, du lịch là mũi nhọn, công nghiệp là động lực, phát triển nông nghiệp sạch phục vụ đô thị. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, sớm đạt đô thị loại II, từng bước xây dựng Đông Hà trở thành thành phố xanh, giàu đẹp, văn minh”, BTV Thành ủy Đông Hà tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Trong đó, tập trung nghiên cứu, ban hành nghị quyết, xây dựng nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp tập trung vào những lĩnh vực khó, cấp thiết, những khâu then chốt. Đẩy mạnh việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ; tiếp tục đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quan tâm chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư và doanh nghiệp ngoài nhà nước; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết và khát vọng cống hiến gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân nhằm tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93401966
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan