Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở Quảng Trị


Ngày cập nhật: 02/07/2020 06:34:50

(QTO) - Vùng đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị có 47 xã, thị trấn, có hai dân tộc chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Kô, sinh sống tập trung theo cộng đồng, cư trú theo vùng, định cư theo bản, thuộc địa bàn 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông và 3 huyện có xã miền núi có người DTTS sinh sống là Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ. Đời sống của đại bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

 

Lực lượng cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số vững mạnh và chất lượng góp phần quan trọng để xây dựng các địa phương miền núi ngày càng phát triển. Ảnh: PV

 

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo cán bộ nói chung, công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS nói riêng, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã là người DTTS. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ - HĐND về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã người DTTS tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến 2030. Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện 100% nội dung theo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ từng bước được thực hiện đồng bộ; việc tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS đi đào tạo được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng đối tượng...

 

Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS ở tỉnh Quảng Trị không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực được tăng cường, bổ sung, tạo nguồn cán bộ cho các chức danh chủ chốt của xã là người DTTS, từ đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã người DTTS đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua số liệu thống kê cho thấy, tính đến nay, số lượng cán bộ, công chức cấp xã người DTTS trong toàn tỉnh là 489 người, chiếm 16,9% trong số 2.890 cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, bện cạnh những kết quả đã đạt được, trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS ở tỉnh Quảng Trị còn một số hạn chế. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS ở tỉnh Quảng Trị còn nhiều bất cập, hạn chế cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chủ trương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS đôi lúc còn chậm trễ, chưa đồng bộ, còn thiếu chủ động, chưa gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ. Một số chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng, một số quy định của HĐND, UBND các cấp của tỉnh Quảng Trị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS chưa thật sự hợp lý, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh bất cập, vướng mắc cần được khắc phục.…

 

Vì vậy, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

 

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là người DTTS. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Quảng Trị cần thường xuyên xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, đề án, có kế hoạch kịp thời nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ của cách mạng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, đất nước.

 

Hai là, tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác xây dựng chủ trương, quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS đủ năng lực điều hành và quản lý ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và cơ sở hằng năm thường xuyên tiến hành các hoạt động rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS, trên cơ sở đó ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, khoa học, phù hợp thực tiễn và có hiệu quả; trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng một số lĩnh vực được tỉnh chọn làm khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã người DTTS đúng với chuyên môn, trình độ, năng lực và vị trí công tác. Trong xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã cần chú trọng đến tính đồng bộ và hệ thống.

 

Ba là, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, tự học tập, rèn luyện của cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS. Để thực hiện tốt yêu cầu này, ngoài việc lên lớp nghe giảng viên giảng bài, thì mỗi cán bộ cần thường xuyên đọc sách, báo, tạp chí khoa học; thường xuyên theo dõi các chương trình thời sự, các chuyên mục cần thiết liên quan đến lĩnh vực công tác của mình qua các phương tiện thông tin đại chúng... Qua đó, nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị của mình.

 

Bốn là, đổi mới chương trình, nội dung, coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và thực hiện tốt quy chế quản lý, quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS.

 

Đối với cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS phải có chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy đơn giản, gắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Vì vậy, khi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS, giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn, giảng viên các cơ sở đào tạo khác cần quan tâm chú trọng trong thiết kế giáo án, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm giúp đội ngũ cán bộ này lĩnh hội và tiếp thu được những nội dung cơ bản nhất. Mặt khác, cần quan tâm, chú trọng đào tạo cả về mặt lý luận chính trị lẫn kiến thức hành chính nhà nước và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học - kỹ thuật cần thiết cho địa phương, đơn vị.

 

Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cơ chế chính sách đối với học viên cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS. Đặc biệt, trong giai đoạn khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải trở thành nhiệm vụ vừa thường xuyên, cần thiết, vừa lâu dài. Khi có cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt thì các hoạt động giảng dạy và học tập mới đảm bảo tốt, đi vào nền nếp, quy cũ, chất lượng mới được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của học viên và phù hợp với quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo của Đảng và Nhà nước ta.

 

Trần Văn Toàn

(Trường Chính trị Lê Duẩn)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93404170
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan