Xây dựng Đảng bộ Công an thành phố Đông Hà trong sạch, vững mạnh toàn diện


Ngày cập nhật: 21/05/2020 06:01:48

(QTO) - 5 năm qua, Công an TP.Đông Hà đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Có được những kết quả này, Đảng bộ Công an thành phố luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, qua đó sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo được nâng cao, đảm đương tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Kết quả nổi bật là Đảng ủy Công an thành phố đã nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Chỉ thị số 02/CT-BCA, ngày 17/5/2016 của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016 - 2021”, Đảng ủy đã đổi mới toàn diện hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (ĐV, CB, CS). Hướng trọng tâm vào triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; diễn đàn Công an Quảng Trị “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của ĐV,CB, CS trong thực hiện các mặt công tác...

 

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy từ đảng ủy đến chi ủy chi bộ các đội nghiệp vụ đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quán triệt và lãnh đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các đội nghiệp vụ, công an các phường theo quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của Công an tỉnh. Coi trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV, CB, CS về mọi mặt. Hằng năm đều tiến hành, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ. Qua đó, đại đa số ĐV, CB, CS luôn thể hiện rõ lập trường cách mạng kiên định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời đơn vị luôn có đủ nguồn cán bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh trong quy hoạch để được giới thiệu bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Đảng ủy Công an thành phố thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp ủy; duy trì và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chế độ hội họp nhằm phát huy sức mạnh tập thể. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể cấp ủy, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Đại hội Chi bộ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Đông Hà nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: HN

 

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng với 40 đảng viên được kết nạp. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được tiến hành chặt chẽ và đúng quy định, qua đó hằng năm 100% chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Công an thành phố được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được đảng ủy, UBKT Đảng ủy quan tâm thực hiện, đã tổ chức nhiều lượt kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên và tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo đối với đảng viên, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật trong đảng. Phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, thực sự dân chủ, kỷ cương, sâu sát, đúng quy chế làm việc; làm việc có chương trình, kế hoạch, bám sát cơ sở và tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những khó khăn, vướng mắc phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở...

 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao là nền tảng để Đảng ủy Công an TP.Đông Hà lãnh đạo toàn đơn vị nắm chắc tình hình, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp, đồng thời triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Thời gian tới, tình hình chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng bộ Công an TP. Đông Hà tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐV, CB, CS về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực của các cấp ủy đảng trong việc quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, Công an tỉnh và của cấp ủy, chính quyền thành phố vào thực tiễn của đơn vị. Xây dựng đội ngũ CB, ĐV, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, kiên quyết trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là trong việc ra nghị quyết và tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Phát huy năng lực, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực với quan điểm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”...

 

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công an TP. Đông Hà là quan trọng, thể hiện quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của CB, ĐV và các tổ chức cơ sở đảng, gắn với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đông Hà, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đảng bộ Công an TP. Đông Hà triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: “Tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp”.

 

Thượng tá NGUYỄN VIẾT ÁNH

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Đông Hà

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hải Lăng hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (4/7/2020)
Công an huyện Cam Lộ: Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (4/7/2020)
Nỗ lực của thành phố Đông Hà trong việc xây dựng thành đô thị loại II (3/7/2020)
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ (3/7/2020)
Chú trọng đối thoại để gỡ khó giúp dân (3/7/2020)
Chuyển biến tích cực về công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà (3/7/2020)
Xây dựng thị trấn Gio Linh đạt chuẩn văn minh đô thị (3/7/2020)
Hải Lăng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (3/7/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh (2/7/2020)

Trực tuyến

91595303
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan