Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp


Ngày cập nhật: 28/03/2020 06:45:18

(QT) - Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an toàn tỉnh quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, chính xác, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện với mục đích nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, thống nhất nhận thức và hành động, đề cao ý thức trách nhiệm, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, vì vậy yêu cầu phải nêu cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích của người đảng viên và đoàn viên thanh niên.

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảm bảo an ninh trật tự được triển khai trước hết bằng việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, nhất là việc quán triệt nghiêm túc, đầy đủ yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Thông tư số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025... nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh, ý chí chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ.

 

Đặc biệt coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, nhất là công tác quản lý tư tưởng đảng viên và cán bộ, chiến sĩ, nắm và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng nổi lên, cổ vũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trong việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo Công an các cấp đề ra nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng “sát, đúng, trúng” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Mặt khác, Công an các đơn vị, địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, qua đó quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội nắm chắc tình hình dư luận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó kịp thời báo cáo cấp ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh.

 

Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng được thực hiện tốt thì cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cán bộ, chiến sĩ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống; tổ chức chiếu phim tư liệu... phát huy vai trò hiệu quả của báo chí Công an nhân dân và mạng xã hội trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng Công an Quảng Trị; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến và những chiến công của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thường xuyên thông tin tích cực, chủ động phản bác các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm luận điệu sai trái, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phản động, phá hoại; kịp thời thông tin diễn biến của đại hội, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ tới đại hội, các hoạt động của cơ quan đơn vị chào mừng đại hội; tổ chức thông báo nhanh kết quả đại hội và các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng và đóng góp tích cực cho thành công chung của đại hội đảng các cấp.

 

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng là việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung, giải pháp chỉnh huấn chỉnh quân trong toàn lực lượng Công an nhân dân; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 44 ngày 13/3/2017 của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có tác phong, thái độ thiếu chuẩn mực trong thi hành công vụ; tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; chú trọng kiểm tra việc chấp hành chức trách, nhiệm vụ, chế độ trực ban, trực chiến, phòng chống cháy nổ, nghiêm cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông và trong giờ làm việc, giờ trực, thực hiện lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ..., đặc biệt là đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Việc triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì vậy sẽ động viên, cỗ vũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên nỗ lực trong công tác chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Khánh Hà

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng góp ý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (25/5/2020)
Đảng bộ Phòng Chính trị tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (25/5/2020)
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019 - 2020 (25/5/2020)
Xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện Đakrông vững mạnh toàn diện (25/5/2020)
Nghĩa tình từ những “Mái ấm Công đoàn” (25/5/2020)
Học và làm theo Bác bằng những việc thiết thực (25/5/2020)
Tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng (24/5/2020)
Thiết lập mạng lưới người Quảng Trị ở nước ngoài có tầm ảnh hưởng, giàu khát vọng giúp quê hương (23/5/2020)
Tâm huyết với nghề của một điều tra viên (23/5/2020)

Trực tuyến

89786151
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ