Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ


Ngày cập nhật: 26/03/2020 06:09:35

(QT) - Công ty Thủy điện Quảng Trị là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực phát điện, quản lý công trình đa mục tiêu. Do đó, công tác cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

 

Công tác cán bộ là một trong những chủ đề được thảo luận nghiêm túc tại các buổi sinh hoạt chi bộ ở Công ty Thủy lợi -Thủy điện Quảng Trị. Ảnh: TN

 

Nhờ xác định công tác cán bộ luôn giữ vai trò cơ bản, đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của đơn vị, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, vì vậy, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng chủ trương, nghị quyết nhằm sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của đơn vị, thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm và quy hoạch cán bộ. Tất cả các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ phải có ý kiến chỉ đạo, nhận xét, phê duyệt của các cấp ủy đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện về công tác cán bộ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên lao động của Công ty Thủy điện Quảng Trị, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của đơn vị. Trên cơ sở đó, mô hình tổ chức mới của công ty từ ngày 1/1/2019 gồm: Ban Giám đốc, 4 phòng tham mưu và 2 phân xưởng. Các chi bộ trực thuộc sáp nhập, đổi tên, thành lập lại cho phù hợp. Đến nay, Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc ứng với 6 đơn vị trực thuộc. Các chi bộ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 để bầu chi ủy, bí thư chi bộ để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Hằng năm công ty tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý hiện hành. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ dựa vào những tiêu chí như việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, lề lối làm việc. Công ty tranh thủ ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp về nhân sự đề nghị nhận xét, đánh giá làm cơ sở xếp loại cán bộ. Thông báo kết quả đánh giá đến từng cán bộ được biết để khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như phát huy những ưu điểm. Nhờ vậy trong nhiệm kỳ qua, tất cả cán bộ trong công ty được đánh giá hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ với phương châm “mở” và “động”. Thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung tạo điều kiện cho mọi CBCNV có mục tiêu phấn đấu và không ngừng mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ quy hoạch. Hằng năm, trên cơ sở nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy và công ty tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ theo 2 giai đoạn (ngắn hạn và 5 năm), đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đưa vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tạo nguồn dự phòng trong công tác cán bộ. Vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty thực hiện quy hoạch cho khoảng 15 CBCNV vào các chức danh diện cấp trên quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng), quy hoạch cho khoảng 30 CBCNV vào các chức danh diện công ty quản lý (Trưởng, phó đơn vị và tương đương); Đảng ủy thực hiện quy hoạch các chức danh bí thư, phó bí thư, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy.

 

Căn cứ vị trí chức danh công việc, tiêu chuẩn cán bộ và nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công ty xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị… với hơn 490 lượt người/năm, trung bình mỗi người được đào tạo 4- 5 lượt/ năm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty cử 22 cán bộ tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị và 25 CBCNV hoàn thành bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị. Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 theo chương trình khung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo do ngành, các đơn vị chức năng tổ chức, như đào tạo áp dụng hệ thống phần mềm E-office, HRMS, KPIs, ERP, E-learning, RCM, công tác đấu thầu, ATVSLĐ-PCCN… Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thực hiện bổ nhiệm 11 cán bộ, bổ nhiệm lại 9 cán bộ. Thực hiện luân chuyển, điều chuyển, bố trí CBCNV phù hợp với năng lực sở trường của cá nhân và yêu cầu nhiệm vụ của công ty.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác cán bộ góp phần nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy và lãnh đạo công ty đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác cán bộ. Đó là thường xuyên quán triệt để không ngừng củng cố và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ. Cán bộ thực sự công tâm, khách quan, có trình độ, năng lực, am hiểu về lĩnh vực phụ trách. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nhưng bên cạnh việc ủng hộ, tạo điều kiện của Đảng ủy, công ty thì sự nỗ lực học tập của CBCNV, của mỗi cá nhân là điều rất quan trọng và đây cũng là thước đo sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi CBCNV để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch cán bộ.

 

Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ trước hết phải từ việc đổi mới và hoàn thiện các văn bản pháp lý. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. Việc xây dựng, ban hành các quy định, quy chế và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ là điều kiện thuận lợi để các cấp ủy đảng và đội ngũ tham mưu có hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện. Vì vậy, trong những năm qua, công ty luôn tham gia góp ý, đề xuất bổ sung sửa đổi các nội dung liên quan về quy chế công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của đơn vị. Có cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy và lãnh đạo công ty, đơn vị thực sự tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, tiền lương cho đội ngũ cán bộ.

 

Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng đối với người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác cán bộ, nhất là việc chấp hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc giám sát cán bộ; xem đây là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, luân chuyển, thi hành kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ một cách khoa học và chuẩn xác.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

91840515
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan