Cần nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách dân số


Ngày cập nhật: 14/02/2020 06:22:17

(QT) - Thời gian qua, tình trạng sinh con thứ 3 ở Quảng Trị vẫn còn diễn ra. Đặc biệt, số cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số chiếm tỉ lệ cao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Cán bộ, đảng viên cần tích cực đi đầu trong thực hiện chính sách dân số. Ảnh: NT

 

Năm 2019, Vĩnh Linh là một trong những địa phương có tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, tập trung các xã: Vĩnh Thái (53,3%), Vĩnh Hà (48%), Vĩnh Khê (47,6%), 5 xã, thị trấn có tỉ lệ trên 20% như Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Bến Quan và Cửa Tùng, làm tăng tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên chung của toàn huyện lên đến 18,6%. Điều đáng quan tâm là tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên, có những trường hợp là cán bộ chủ chốt của huyện và lãnh đạo xã. Riêng trong năm 2019, toàn huyện có 184 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, trong đó có 4 cán bộ và 37 đảng viên vi phạm và đã có 14 trường hợp xử lý. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều gia đình vẫn giữ quan niệm lạc hậu như “có nếp, có tẻ”, “nối dõi tông đường”, hoặc có điều kiện về kinh tế nên sinh thêm con để “vui nhà, vui cửa”. Bên cạnh đó, trong chỉ đạo, điều hành, một số địa phương chỉ mới coi trọng việc thực hiện các chỉ tiêu quy mô dân số mà chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề nâng cao chất lượng dân số. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ đã có tác động tiêu cực đến phong trào chung trong toàn huyện. Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn nhiều hạn chế. Quyền

 

Trưởng Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh Hoàng Thị Hà cho biết: “Trước tình trạng sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, ngành Y tế - Dân số huyện đã tham mưu Huyện ủy Vĩnh Linh có công văn chỉ đạo thực hiện nhằm giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội cần đưa việc sinh con thứ 3 trở lên vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên và cần xây dựng đưa vào quy chế của cơ quan đơn vị về việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sinh con thứ 3; cần phát huy việc nêu gương của người đứng đầu của cơ quan đơn vị theo Chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Quảng Trị là địa phương nằm trong nhóm các tỉnh có mức sinh cao của cả nước, chưa đạt mức sinh thay thế, tổng tỉ suất sinh đang ở mức 2,48 con. Vì thế, cần phải nỗ lực nhiều để đạt mục tiêu giảm sinh, tiến tới ổn định mức sinh và có quy mô, cơ cấu dân số hợp lý… Một rào cản lớn trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm sinh đó chính là tình trạng sinh con vi phạm chính sách dân số -KHHGĐ; tỉ lệ sinh trên 2 con của tỉnh mấy năm gần đây giảm chậm; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên diễn ra ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố làm mất cân bằng giới tính. Đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sinh con vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ. Trước thực trạng đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ năm 2018 - 2019, Sở Y tế (Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh) đã tham mưu tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ như: Kế hoạch 4617/KH-UBND, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030... Các văn bản đều quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định trách nhiệm, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ; góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm mức sinh, giảm tỉ lệ sinh trên 2 con, giảm tỉ số giới tính khi sinh, ổn định quy mô, từng bước nâng cao chất lượng dân số của tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện đa dạng hóa công tác truyền thông, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về dân số - KHHGĐ, nhất là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện mô hình ít con, xây dựng cuộc sống chuẩn mực, ấm no, hạnh phúc.

 

Mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường nhằm hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên nhưng số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số trên địa bàn tỉnh vẫn tăng. Theo báo cáo của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, nếu như trong 2 năm 2017 - 2018, toàn tỉnh có 323 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số thì trong năm 2019 cóđến 266 trường hợp cán bộ,đảng viên sinh con thứ 3 (trong đó cán bộ là đảng viên 132 trường hợp, giáo viên 76 trường hợp, cán bộ UBND các cấp 43 trường hợp, công an, bộ đội 12 trường hợp, các sở, ban ngành 59 trường hợp, khác 76 trường hợp); đã xử lý kỷ luật 38 trường hợp, chưa xử lý kỷ luật 228 trường hợp.Theo Quyđịnh102/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 15/11/2017 thì đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách (trước đây là cảnh cáo) nên nhiều cán bộ, đảng viên sẵn sàng chịu kỷ luật để sinh con thứ 3. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên hiểu chưa đúng về Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới... Ngoài nguyên nhân của riêng đối tượng vi phạm, vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác dân số trong tình hình mới.

 

Sinh con thứ 3 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ảnh hưởng lớn đến phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng mô hình ít con ở nhiều địa phương, làm mất đi tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách dân số đối với nhân dân. Vì vậy thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo đối với công tác dân số-KHHGĐ. Tập trung thực hiện Quyết định 1679/QĐ-TTg, ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch 4079/KHUBND, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 110-CTHĐ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI về công tác dân số trong tình hình mới. Nghiêm túc thực hiện công tác xử lý kỷ luật, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường vai trò trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, vận động các thành viên, hội viên cùng thực hiện nghiêm chính sách dân số-KHHGĐ. Chi cục Dân số-KHHGĐ cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, đa dạng hóa hình thức truyền thông; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra kết quả xử lý vi phạm tại các cơ quan, đơn vị báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan có cán bộ, đảng vi phạm nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng quy định, không kịp thời.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Lựa chọn những người tiêu biểu, thật sự có đức, có tài (24/1/2021)
Truyền thông quốc tế ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trước Đại hội XIII (23/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 5) (22/1/2021)
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nỗ lực vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao (21/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 4) (21/1/2021)
Đại hội XIII của Đảng: Vững vàng trên con đường đã chọn, không ngả nghiêng, dao động (20/1/2021)
Nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu (20/1/2021)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 3) (20/1/2021)
Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết (19/1/2021)


Trực tuyến

104144294
izmir escort bayan izmir escort bayan