Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Ngày cập nhật: 29/11/2019 05:56:19

(QT) - Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, những năm qua, công tác dân vận chính quyền của huyện Hướng Hóa đã có những đổi mới cơ bản, toàn diện cả về nội dung, phương thức tiến hành và đạt được kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương về công tác dân vận đi vào cuộc sống, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần chỉnh trang đô thị ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa​

 

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, UBND huyện Hướng Hóa đã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, như: Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng tiêu chí phấn đấu thực hiện đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND huyện chú trọng và tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ, công chức tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhân dân tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lí luận chính trị, công tác dân vận, dân chủ… để nâng cao trình độ lí luận, năng lực thực tiễn và kĩ năng công tác vận động quần chúng nhân dân. Duy trì đều đặn các cuộc họp giao ban, họp cơ quan định kì hằng tháng để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng phòng, ban, đơn vị và đề ra nhiệm vụ thời gian tới; gắn công tác dân vận với việc thực hiện công tác cán bộ, thực hiện công khai các chế độ chính sách, các chương trình kế hoạch công tác.

 

Đối với những vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đều được phổ biến, quán triệt trong cuộc họp để mọi người biết và giám sát thực hiện, đảm bảo đoàn kết, dân chủ, công khai. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan nhà nước, chấn chỉnh kỉ luật, kỉ cương thực hiện công việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hệ thống một cửa điện tử huyện từ ngày 1/1- 30/9/2019 đã tiếp nhận, xử lí 2.464 hồ sơ, trong đó đúng hạn 1.133 hồ sơ (chiếm 45,98%), quá hạn 1.242 hồ sơ (chiếm 50,41%), đang giải quyết 89 hồ sơ (chiếm 3,61%). Nhìn chung, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỉ luật, kỉ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hướng Hóa năm 2019, trong 183 phiếu khảo sát có 155/183 phiếu rất hài lòng về thủ tục hành chính, thời gian xử lí, hoàn trả kết quả và nơi đón tiếp của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (chiếm 84,6%); 166/183 phiếu rất hài lòng về thái độ của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính (chiếm 90,7%).

 

Có thể nói, mục tiêu quan trọng của công tác dân vận là an dân. Trong công tác tiếp công dân, xử lí đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện Hướng Hóa chú trọng thực hiện nghiêm túc việc nắm và báo cáo tình hình nhân dân, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những biến động về tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; tổ chức tiếp nhận, xử lí và giải quyết dứt điểm đơn thư, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân và nhân dân; đồng thời thực hiện tốt việc tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri trên địa bàn. Trong năm 2019, tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Hướng Hóa đã tiếp nhận 17 lượt với 14 công dân đến kiến nghị về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, chặt phá rừng; tiếp nhận 41 đơn, thư của công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại về việc gây ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng… Bộ phận tiếp công dân đã tham mưu UBND huyện tổ chức tiếp công dân đúng quy trình, quy định. Kết quả xử lí đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giải quyết 23 đơn, đang giải quyết 18 đơn, đảm bảo theo luật định. Quá trình thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, từ đó tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ