Triệu Phong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019


Ngày cập nhật: 18/09/2019 06:29:41

(QT) - Năm 2019, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng. Đồng thời lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nhiều cá nhân ở huyện Triệu Phong được khen thưởng do thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị​

 

BTV, Thường trực Huyện ủy tổ chức nhiều phiên họp để bàn, quyết định các nội dung quan trọng của địa phương theo thẩm quyền và quy chế làm việc. Chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung cam kết trách nhiệm của BTV Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với BTV Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện thành chương trình, kế hoạch thực hiện, đồng thời quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện.

 

Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm việc với các ban, ngành cấp huyện, BTV đảng ủy xã, thị trấn về triển khai nội dung cam kết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng ủy viên BTV Huyện ủy, thành viên tổ công tác theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn trên những địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, qua đó chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng... góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của BTV Huyện ủy. Hưởng ứng và thực hiện tích cực chương trình “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”, hằng tuần, các ủy viên BTV Huyện ủy chủ động cùng với các ngành chức năng về cơ sở để chỉ đạo, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn.

 

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt, sâu sát hơn, từng bước nâng cao chất lượng công tác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, quy định về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo sâu sát, kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp năm 2018. Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kì 2020- 2025. Thực hiện chặt chẽ quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chức danh lãnh đạo huyện theo quy định. Tích cực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo đúng tiến độ, kế hoạch. Theo đó, đến nay đã hoàn thành sáp nhập các đơn vị trường học giai đoạn 2. Toàn huyện hiện có 45 trường, giảm 19 trường; rà soát, hoàn thành phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 31 tổ chức đảng và 12 đảng viên, giám sát 38 tổ chức đảng và 22 đảng viên. BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết theo quy định 5 đơn tố cáo, thi hành kỉ luật 16 đảng viên, trong đó cảnh cáo 3, khiển trách 13.

 

Bên cạnh đó, Huyện ủy xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, có chất lượng “Năm dân vận chính quyền” 2019 và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, giải quyết kịp thời bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo giải quyết đơn thư, vụ việc đúng thẩm quyền, đúng quy định, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, một số phòng, ban trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị có mặt chưa cao, nhất là trong việc triển khai các nội dung cam kết. Thu ngân sách đạt thấp, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Một số địa phương chưa chú trọng công tác quy hoạch quỹ đất để phát triển kinh tế; việc nhân rộng mô hình sản xuất gặp khó khăn. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai kế hoạch, quy định của BTV Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng mặc dù đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng kết quả đạt được chưa cao, nhất là trong công tác phát triển đảng viên, vận động quần chúng nhân dân. Việc định hướng dư luận xã hội ở một số cấp ủy cơ sở, một số đoàn thể có mặt chưa theo kịp tình hình...

 

Trước tình hình đó, những tháng cuối năm 2019, Huyện ủy Triệu Phong tổ chức rà soát để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ, mục tiêu được xác định trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Huyện ủy, BTV Huyện ủy trong năm 2019 liên quan đến các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai quyết liệt, hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và các kế hoạch thực hiện nội dung cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy năm 2019, tạo đà cho năm 2020 để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015- 2020. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, điều hành của các cấp chính quyền. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức. Tăng cường công tác quản lí nhà nước trên các lĩnh vực như thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, vụ việc không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kì 2020 - 2025...

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng (15/10/2019)
70 năm, bài học về công tác dân vận của Bác vẫn “mới” (15/10/2019)
Ý nghĩa triết học, lịch sử trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị (15/10/2019)
Hôm nay bắt đầu phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (14/10/2019)
Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động (14/10/2019)
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (14/10/2019)
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (12/10/2019)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 (12/10/2019)
Những kết quả đáng ghi nhận qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 12 (12/10/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ